Geography studies in Poland after 1989 — selected issues

Open access

Abstract

Changes in the position of geography as a field of education are examined in the context of the socio-political transition in Poland after 1989 and in relation to the changes in higher education. The influences of changes in higher education on the number of geography students in the years 1990–2009, the regional differentiation of interest in geography studies, and developments in staff and the organization of schools with geography programmes are analysed. In the years 1989/90–2008/09 the number of higher education schools offering geography programmes increased by one third. The range of programmes offered was widened with new specialisations

Awramiuk-Godun, A & Mularczyk, M 2012, ’Reasons for choosing geography studies. Comparative analysis of two academic centres: Warsaw and Kielce’, Miscellanea Geographica – Regional Studies on Development. vol. 16, 1, pp. 43– 48. Available from: http://www.degruyter.com/view/j/ mgrsd.2012.16.issue-1/v10288-012-0021-6/v10288-012- 0021-6.xml?format=INT [20 January 2013].

Czyż, T 2002, ‛Rozwój kadry naukowo-dydaktycznej geografów i powiązania ośrodków akademickich w procesie jej kształcenia w Polsce w latach 1990-2000’ [The development of the research-didactic staff of geographers and links among academic centres in the process of education in Poland in the years 1990-2000], Przegląd Geograficzny, vol. 74, no. 1, pp. 3-27.

Groenwald, M, Plit, F, Rodzoś, J, Szkurłat, E & Tracz, M 2008, ‛Raport o stanie geografii szkolnej w nowym systemie oświaty w Polsce’, Dokumentacja Geograficzna, vol. 38, pp. 5-17. (in Polish).

Hibszer, A & Tracz, M 2009, ‛Training and additional schooling of the science teachers in Poland after changes in education system’ in Development of science and technology education in Central and Eastern Europe, ed V Lamanauskas, International Organization for Science and Technology Education (IOSTE), Siauliai, pp. 61-66.

Jackowski, A, Liszewski, S & Richling, A (eds) 2008, Historia geografii polskiej, PWN, Warszawa (in Polish)

Informator Geografii Polskiej [Directory of Polish Geography], 2006, Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Komitet Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk (in Polish).

Informator Nauki Polskiej, [Polish Science Directory] 2009, Warszawa: Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej (in Polish).

Informator Nauki Polskiej 1989/1990 [Polish Science Directory] 1990, Warszawa: Centrum Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej (in Polish).

Kamiński, Z 1996, ‛Organization of geographical sciences in Poland’ in Contemporary problems of Polish geography, ed Z Chojnicki, Bogucki, Wydawnictwo Naukowe, Poznań, pp. 145-163.

Raport MNiSW o naborze na studia z lat 2008/09, Available from: www.nauka.gov.pl Online [10 September 2010] (in Polish).

Raport MNiSW o naborze na studia z lat 2003/04, Available from: www.nauka.gov.pl Online. [10 September 2010] (in Polish).

Raport MNiSW o naborze na studia z lat 2002/03, Available from: www.nauka.gov.pl Online. Proquest [10 September 2010] (in Polish)

Rocznik Statystyczny [Statistical Yearbook of Poland] 1960, Warszawa GUS.

Rocznik Statystyczny [Statistical Yearbook of Poland] 1980, Warszawa GUS.

Rocznik Statystyczny [Statistical Yearbook of Poland], 2000, Warszawa GUS.

Rocznik Statystyczny [Statistical Yearbook of Poland], 2009, Warszawa GUS.

Tracz, M 2011, ‛Interest in geography and its studies among students of post-secondary school’ Prace i Studia Geograficzne, vol. 48, pp. 79-86.

Tracz, M 2008, ‛Zróżnicowanie wyników egzaminu maturalnego z geografii na poziomie podstawowym w latach 2005-2008’ in Uczenie się i egzamin w oczach nauczyciela, eds B Niemierko & M Szmigel, PTDE, Opole, pp. 475-484.

Ustawa o szkolnictwie wyższym [Law on Higher Education], 1990, Dziennik Ustaw nr 65, poz. 385 ze zm. (in Polish).

Ustawa o szkolnictwie wyższym [Law on Higher Education], 2005 Dziennik Ustaw nr 164, poz. 1365 (in Polish).

Wójtowicz, B & Tracz, M 2011, ‛Popularność geografii jako kierunku studiów’ in Priorytety badawcze i aplikacyjne geografii polskiej, eds Z Długosz & T Rachwał, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, pp. 88- 100 (in Polish).

Miscellanea Geographica

Regional Studies on Development

Journal Information


CiteScore 2017: 0.73

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.404
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.759

Covered by e.g. Web of Science Core Collection by Clarivate Analytics, and SCOPUS by Elsevier
14 points in the Ministerial journal value rating scale

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 35 35 7
PDF Downloads 11 11 5