Natural conditions for the development of sustainable agriculture in the eastern part of the Łowicko-Błońska plain

Open access

Abstract

In present times, when human interference in nature can be quite substantial, solutions are needed to protect the natural environment. Sustainable farming is much more beneficial to the environment than traditional one. The Łowicz-Błonie Plain, and its eastern part in particular, has good soil and climatic conditions which can support the development of agriculture and the water conditions are only slightly worse here than in the neighbouring areas. The tessellated nature of the soils supports a wide variety of crops, which in turn allows farmers to plan crop rotation so as to enrich the region’s biodiversity and protect nature.

Balkiewicz, K 2007, Zasady prowadzenia kontroli w gospodarstwach IP, pobierania prób, działania warantujące bezpieczeństwo płodów rolnych, IUNG, Puławy. (In Polish)

Bałazy, S, Weyssenhoff, HM & Ziomek, K 2007, ‘Kształtowanie sieci zadrzewień i ich rola na obszarach wiejskich’ in Ochrona środowiska rolniczego w świetle programów rolnośrodowiskowych Unii Europejskiej, Brzesko-Poznań-Turew, pp. 127-143. (In Polish)

Ciećko, Z, Kwaśnicki, R, Przychodzeń, Z & Ślusarski R 2007, Produkcja ekologiczna, Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, Gdańsk. (In Polish)

Corselius, K, Wisniewski, S & Ritchie, M 2001, ‘Sustainable agriculture: making money, making sense’ in The Institute for Agriculture and Trade Policy, Washington, pp. 11-23.

Dobak, D 2003, ‘Wody Mazowsza’ in Przyroda Mazowsza i jej antropogeniczne przekształcenia, Wyższa Szkoła Humanistyczna A. Gieysztora w Pułtusku, Pułtusk, pp. 127-158. (In Polish)

Dobak, P 2003, ‘Budowa Geologiczna’ in Przyroda Mazowsza i jej antropogeniczne przekształcenia, Wyższa Szkoła Humanistyczna A. Gieysztora w Pułtusku, Pułtusk, pp. 61-90. (In Polish)

Dobrzański, B & Zawadzki, S 1981, Gleboznawstwo, PWRiL, Warszawa. (In Polish)

Faber, A 2007, Rozwój integrowanej produkcji w Polsce i na świecie, in. Integrowana produkcja roślinna, Instytut Uprawy i Nawożenia, Puławy, pp. 7-12. (In Polish)

Horrigan, L, Lawrence, RS & Walker, 2002, ‘How sustainable agriculture can address the environmental and human health harms of industrial agriculture’, Environmental Health Perspectives, vol. 110, no. 5, pp. 445-456.

Kosmowska-Suffczyńska, D 2005, ‘Geneza i rozwój rzeźby w czwartorzędzie’ in Geografia fizyczna Polski, WN PWN Warsaw, pp. 32-71. (In Polish)

Olszewski, K 2003, ‘Klimat Mazowsza’ in Przyroda Mazowsza i jej antropogeniczne przekształcenia, Wyższa Szkoła Humanistyczna A. Gieysztora w Pułtusku, Pułtusk, pp. 91-102. (In Polish)

Organic farming in the European Union - facts and figures 2005, EC official website for agriculture. Available from: . [02 February 2007].

Pączka, S 1993, Środowisko geograficzne Polski środkowej, Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. (In Polish)

Program rolnośrodowiskowy PROW 2007-2013. Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone. Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne. Available from: . [12 October 2011]. (In Polish)

Robak, J 2007, ‘Metody ochrony roślin przed chorobami wykorzystywane w technologiach produkcji roślin warzywnych w uprawach polowych’ in Integrowana produkcja roślinna, Instytut Uprawy i Nawożenia, Puławy, pp. 99-102. (In Polish)

Rodriguez, JM, Molnar, JJ, Fazio, RA, Sydnor, E & Lowe, MJ 2008, ‘Barriers to adoption of sustainable agriculture practices: change agent perspective’, Renewable Agriculture and Food Systems, 24 (1), pp. 60-71.

Różycki, SZ 1972, Plejstocen Polski Środkowej, PWN, Warszawa, pp. 167-180. (In Polish)

Smagacz, J 2007, ‘Rola zmianowania w integrowanej produkcji roślin’ in Integrowana produkcja, Instytut Uprawy i Nawożenia, Puławy, pp. 147-154.

Stolze, M, Piorr, A, Häring, A & Dabbert, S 2000, ‘The environmental impacts of organic farming in Europe’, Organic Farming in Europe: Economics and Policy, vol. 6, 1-2; 23-38, 41.

Stopa-Boryczka, M & Boryczka, J 2006, ‘Klimat’ in Geografia fizyczna Polski, WN PWN Warszawa, pp. 84-127. (In Polish)

Szwejda, J 2007, ‘Metody ochrony roślin przed szkodnikami wykorzystywane w technologiach produkcji roślin warzywnych w uprawach polowych’ in Integrowana produkcja roślinna, Instytut Uprawy i Nawożenia, Puławy, pp. 103-112. (In Polish)

Wicik, B 1992, ‘Zarys krajobrazowo-geochemiczny środkowego Mazowsza na zachód od Warszawy’, Prace i Studia Geograficzne, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, vol. 14, pp. 57-66.

(In Polish)

Woś, A 1999, Klimat Polski, WN PWN, Warszawa. (In Polish)

Voivodeship Inspectorate for Environmental Protection in Lodz. Available from: . [3.02.2010] . (In Polish)

Voivodeship Inspectorate for Environmental Protection in Warsaw. Available from: . [3.02.2010]. (In Polish)

Miscellanea Geographica

Regional Studies on Development

Journal Information


CiteScore 2017: 0.73

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.404
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.759

Covered by e.g. Web of Science Core Collection by Clarivate Analytics, and SCOPUS by Elsevier
14 points in the Ministerial journal value rating scale

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 41 41 15
PDF Downloads 11 11 5