The communist world from dawn till dusk. a political geography perspective

Open access

Abstract

The article presents the territorial evolution of the communist world from its beginning up until the present day. It argues that the communist world was created in 1917 and that it has survived the end of the Cold War. It shows various ways of understanding its nature in the past as well as in present times and shows the variability and ambiguity of the communist world, including its territorial dimension, thereby encouraging reflection and discussion.

Barbag, J 1985, ‘Mapa polityczna świata’, in Geografia świata, ed J Barbag, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, pp. 695-700. (In Polish)

Boniface, P (ed.) 2003, Atlas des relations internationales, Hatier, Paris.

Davies, N 1998, Europa. Rozprawa historyka z historią, Wydawnictwo Znak, Kraków. (In Polish)

Drakakis-Smith D, Doherty J & Thrift N 1987, ‘Socialist development in the Third World. Introduction: What is a socialist developing country?’, Geography, vol. 72, no. 4, pp. 333-335.

Fukuyama, F 1987, ‘Soviet Strategy in the Third World’ in The Soviet Union and the Third World, eds A Korbonski & F Fukuyama, Cornell University Press, Ithaca, London, pp. 24-45.

Gawlikowski, K (ed.) 2004, Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku. Przemiany polityczne i społeczne, Wydawnictwo TRIO, Warszawa. (In Polish)

Gawrycki, MF & Lizak W (eds) 2006, Kuba i Afryka. Sojusz dla rewolucji, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa. (In Polish)

Ilustrowany atlas dziejów świata 2003, Wydawnictwo G+J, Warszawa. (In Polish)

Kanet, RE 1989, ‘The Evolution of Soviet Policy Towards the Developing World From Stalin to Brezhnev’ in The Limits of Soviet Power in the Developing World, eds EA Kolodziej & RE Kanet, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, pp. 36-61.

Kapuściński, R 2007, Rwący nurt historii. Zapiski o XX i XXI wieku, Wydawnictwo Znak, Kraków. (In Polish)

Kennedy, P 1995, Mocarstwa świata. Narodziny, rozkwit, upadek, Książka i Wiedza, Warszawa. (In Polish)

Kolodziej, EA & Kanet RE (eds) 1989, The Limits of Soviet Power in the Developing World, The Johns Hopkins University Press, Baltimore.

Kołakowski, L ca 2000, Główne nurty marksizmu. Część II. Rozwój, Zysk i S-ka Wydawnictwo s. c., Poznań. (In Polish)

Korbonski, A & Fukuyama F (eds) 1987, The Soviet Union and the Third World, Cornell University Press, Ithaca, London.

Kuźniar, R 2005, Polityka i siła. Studia strategiczne - zarys problematyki, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR,Warszawa. (In Polish)

Malinowski, MJ 1986, Ideologie afrykańskie 1945-1985, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław. (In Polish)

‘Nie mija tęsknota za socjalizmem’ 2006, Gazeta Wyborcza, 8 March. Available from: . [12 March 2006] (In Polish)

‘Nostalgia za komunizmem’ 2006, Rzeczpospolita, 9 March, p. 2. Available from: . [12 March 2006] (In Polish)

Nouschi, M 2006, Mały atlas XX wieku. Historia, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa. (In Polish)

Polit, J 2004, Chiny, Wydawnictwo TRIO, Warszawa. (In Polish)

Randall, V & Theobald, R 1998, Political Change and Underdevelopment. A critical Introduction to Third World Politics, Macmillan Press Ltd, Houndmills, Basingstoke.

Santamaria, Y 1999, ‘Afrokomunizmy: Etiopia, Angola, Mozambik’ in Czarna księga komunizmu. Zbrodnie, terror, prześladowania, eds S Courtois, N Werth, J-L Panné, A Paczkowski, K Bartosek & J-L Margolin, Prószyński i S-ka, Warszawa, pp. 637-659. (In Polish)

Solarz, MW 2009, Północ-Południe. Krytyczna analiza podziału świata na kraje wysoko i słabo rozwinięte, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. (In Polish)

Solarz, MW 2012, ‘North-South, commemorating the first Brandt Report: searching for the contemporary spatial picture of the global rift’, Third World Quarterly, vol. 33, no. 3, pp. 559-569.

Swift, J 2003, The Palgrave Concise Historical Atlas of the Cold War, Palgrave Macmillan, Houndmills, Basingstoke & New York.

Wiatr, JJ 1999, Socjologia wielkiej przemiany, Krajowa Agencja Promocyjna, Warszawa. (In Polish)

Wojtaszczyk, KA 2003, ‘Państwo współczesne’ in Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych, eds KA Wojtaszczyk & W Jakubowski, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa, pp. 233-284. (In Polish)

Zdziechowski, M 1993, Wybór pism, Wydawnictwo Znak, Kraków. (In Polish)

Miscellanea Geographica

Regional Studies on Development

Journal Information


CiteScore 2017: 0.73

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.404
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 0.759

Covered by e.g. Web of Science Core Collection by Clarivate Analytics, and SCOPUS by Elsevier
14 points in the Ministerial journal value rating scale

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 33 33 6
PDF Downloads 14 14 4