Changes in the Administrative Hierarchy of Cities and Entrepreneurship in Suburban Areas (The Cases of Kielce and Radom)

  • 1 University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies, The Jan Kochanowski University in Kielce , Institute of Geography

Abstract

The systemic transformation of Poland after 1989 led to an acceleration of restructuring processes both in the national economy and in individual regions. The dynamics of changes was exceptionally high in rural areas. The most rapid changes occurred in areas which are situated within the range of the direct influence of bigger cities. This paper strives to compare the changes in entrepreneurship which took place in the suburban areas of Kielce and Radom during the transformation period, before and after the introduction of the administrative reform in Poland.

We sought answers to the following questions:

– What differences occur in the dynamics of changes of the entrepreneurship indicator in sub-urban areas in case of two cities of a similar size, of which only Kielce has remained the regional (voivodship) capital?

– What differences occur in the dynamics of changes of the entrepreneurship indicator in relation to the distance from the central city?

In order to answer the above questions, the entrepreneurship indicators for agriculture, industry and service sectors were calculated for the analysed areas between 1995 and 2005.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

  • Dziewoński K., 1987: Strefa podmiejska – próba ujęcia teoretycznego [The suburban zone – an attempt at a theoretical approach], Przegląd Geograficzny, vol. 1-2.

  • Jaremczuk K., 2003, Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości – szanse i zagrożenia [Conditions underlying development of entrepreneurship – opportunities and threats], Wydawnictwo PWSZ, Tarnobrzeg.

  • Koter M., 1985: Kształtowanie się strefy podmiejskiej w świetle badań historyczno-geograficznych [Development of suburban zones in light of historical and geographical research], Acta Univesitatis Lodziensis, Folia Geographica, no 5.

  • Liszewski S., 1985: Funkcja przemysłowa strefy podmiejskiej Łodzi [Industrial functions in Łódź’s suburban zone], in: Struktura i przemiany stref podmiejskich dużych miast, Acta Univesitatis Lodziensis, Folia Geographica, no 5.

  • Maik W., 1985: Charakterystyka strefy podmiejskiej w kategoriach funkcjonalnych [Characteristics of the suburban zone in functional terms], Acta Univesitatis Lodziensis, Folia Geographica, no 5.

  • Rakowski W., 1985: Urbanizacja stref podmiejskich [Urbanisation of suburban zones], Acta Univesitatis Lodziensis, Folia Geographica, no. 5.

  • Słodczyk J., 2001: Przestrzeń miasta i jej przeobrażenia [Urban space and its changes]. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.

  • Suliborski A., 1985: Delimitacja strefy podmiejskiej Łodzi. Analiza pojęć i założeń metodologicznych [Delimitation of Łódź’s suburban zone. An analysis of terms and methodological approaches], Acta Univesitatis Lodziensis, Folia Geographica, no. 5.

  • Targalski J. (ed.), 1999, Przedsiębiorczość i rozwój firmy [Entrepreneurship and business development], Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search