Attitudes of Local Government Authorities Towards a Neighbouring Town

 • 1 Jan Kochanowski University in Kielce, Institute of Geography, University of Warsaw, Faculty of Geography and Regional Studies – Chair of Didactics of Geography and Tourism, 00-927, Warsaw

Abstract

As a result of suburbanization, intensification of urbanization processes in suburban areas is taking place. The suburban zone is understood to be an area located in direct neighbourhood of a city or town, related to it and being systematically transformed. It is also defined as a transient area between a village and a city/town, mainly in spatial terms (mixed forms of space development and transient settlement types). The aim of this paper is to define the attitudes of suburban local government authorities towards neighbouring city/town. In order to achieve this aim, methods of analytic description, direct observation, analysis of documents such as “Local development plans”, “Development Strategies”, “The study of causation and directions in spatial management” of suburban municipalities in the Kielce county were used.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Czerny M., 2005, Globalizacja a rozwój, Wybrane zagadnienia geografii społeczno--ekonomicznej [Globalization and development. Chosen issues on geography and socio-economics; in Polish], PWN, Warszawa.

 • Liszewski S., 1985, Funkcja przemysłowa strefy podmiejskiej Łodzi [The industrial function of the suburban zone in Łódz; in Polish], [in:] Struktura i przemiany stref podmiejskich dużych miast, Acta Universitatis Lodzienzis, Folia Geographica, no 5.

 • Maik W., 1985, Charakterystyka strefy podmiejskiej w kategoriach funkcjonalnych [Characteristics of the suburban zone in functional categories; in Polish], Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, no 5.

 • Maik W., 1997, Geografia osadnictwa, ludności i turyzmu wobec transformacji systemowej [Settlement geography, population and tourism against systemic transformation;, in Polish]. UMK, Toruń.

 • Misiak W., 1992, Miasta polskie w okresie przemian; studia nad Wrocławiem i Oleśnicą [Polish cities during transformation; studies on Wrocław and Oleśnica; in Polish]. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.

 • Parysek J.J., 2005, Miasta polskie na przełomie XX i XXI wieku, Rozwój i przekształcenia strukturalne [Polish cities at the turn of the XXth and XXIst centuries. Development and structural transformation; in Polish], Bogucki Wydawnictwa Naukowe Poznań.

 • Rajman J., 2000, Geografia ludności i osadnictwa [Population and settlement geography; in Polish]. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.

 • Rocznik Statystyczny Województwa Świętokrzyskiego 2006 [Świętokrzyskie Voivodeship Yearbook for 2006, in Polish], US, Kielce.

 • Słodczyk J., 2001, Przestrzeń miast i jej przeobrażenia [City space and its transformation; in Polish]. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.

 • Straszewicz L., 1985, Strefa podmiejska: pojęcie i definicje [The suburban zone. Concept and definition; in Polish]. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, no 5.

 • Suliborski A., 1985, Delimitacja strefy podmiejskiej Łodzi. Analiza pojęć i założeń metodologicznych [Delimitation of the suburban zone. Analysis of ideas and methodological assumptions; in Polish]. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, no 5.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search