Planning a greenway based on an evaluation of visual landscape attractiveness

Open access

Abstract

The potential for using a standardized landscape evaluation method for planning a greenway in a young glacial area in northern Poland is evaluated in this paper. In the evaluation of visual landscape attractiveness (VLA), we took into account not only its natural but also its cultural components. The cultural components were divided into two groups, i.e. increasing and decreasing VLA scores. The sources of data needed for the evaluation included a Vector Smart Map level 2 (VMap L2), aerial photographs and a field survey. The newly-designated greenway links two landscape parks (which play the role of greenspaces) and runs along numerous lakes, forests, rivers, and objects of cultural heritage. The greenway is composed of existing local roads, allowing a more optimal utilisation of natural and cultural resources of the landscape, primarily those located between the selected greenspaces. Using this application, the idea of sustainable development can be implemented, and the overlapping protected areas will not be subject to devitalisation. The VLA method can facilitate multiple greenway designations in other areas.

ARMAND, D. L. (1975): Landscape science. Moscow, Mysl.

BAC-BRONOWICZ, J., BIELAWSKI, B., KOŁODZIEJ, A., KOWALSKI, P. J., OLSZEWSKI, R. (2007): Sposób na „pięćdziesiątkę”. Geodeta, 143 (4): 44–49.

BALLANTYNEA, M., GUDESB, O., PICKERINGA, C. M. (2014): Recreational trails are an important cause of fragmentation in endangered urban forests: A case-study from Australia. Landscape and Urban Planning, 130: 112–124.

BELL, S. (2004): Elements of Visual Design in the Landscape. London-New York, Taylor & Francis Group.

BEST MANAGEMENT PRACTICES FOR REDUCING VISUAL IMPACTS OF RENEWABLE ENERGY FACILITIES ON BLM-ADMINISTERED LANDS, (2013): United States Department of the Interior. Bureau of Land Management, Cheyenne, Wyoming.

CHMIELEWSKI, T. J. (2012): Systemy krajobrazowe: struktura – funkcjonowanie – planowanie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

CIEŚLAK, I. (2012): Współczesna waloryzacja przestrzeni zurbanizowanej. Olsztyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

CLAY, G. R., DANIEL, T. C. (2000): Scenic landscape assessment: the effects of land management jurisdiction on public perception of scenic beauty. Landscape and Urban Planning, 49(1–2): 1–13.

CONRAD, E., CHRISTIE, M., FAZEY, I. (2011): Understanding public perceptions of landscape: A case study from Gozo, Malta. Applied Geography, 31(1): 159–170.

COUNCIL OF EUROPE (2000): European Landscape Convention. Firenze.

CYMERMAN, R., HOPFER, A., KORELESKI, K., MAGIERA-BRAŚ, G. (1988): Zastosowanie metody krzywej wrażeń do oceny krajobrazu obszarów wiejskich. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, 18: 29–38.

DEGÓRSKI, M., OSTASZEWSKA, K., RICHLING, A., SOLON, J. (2014): Współczesne kierunki badań krajobrazowych w kontekście wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Przegląd Geograficzny, 86(3): 295–316.

DOMON, G. (2011): Landscape as resource: Consequences, challenges and opportunities for rural development. Landscape and Urban Planning, 100(4): 338–340.

EUROPEAN GREENWAY ASSOCIATION (2014): Headline [online]. [cit. 14.10.2015] Available at: http://www.aevv-egwa.org/site/hp_en.asp

FÁBOS, J. G. (2004): Greenway planning in the United States: its origins and recent case studies. Landscape and Urban Planning, 68(2–3): 321–342.

FÁBOS, J. G., RYAN R. L. (2004): International greenway planning: an introduction. Landscape and Urban Planning, 68(2–3): 143–146.

FLINK, C. A., OLKA K., SEARNS, R. M. (2001): Trails for the twenty-first century: Planning, design and management manual for multi-use trails. DC: Washington, Island Press.

GARRÉ, S., MEEUS, S., GULINCK, H. (2009): The dual role of roads in the visual landscape: A case-study in the area around Mechelen (Belgium). Landscape and Urban Planning, 92(2): 125–135.

GOBSTER, P. H., WESTPHAL, L. M. (2004): The human dimensions of urban greenways: planning for recreation and related experiences. Landscape and Urban Planning, 68(2–3): 147–165.

GREENWAY POLSKA SOCIETY (2015): Criteria [online]. [cit. 20.10.2015] Available at: http://www.greenways.org.pl/greenways/kryteria.html

IGNATIEVA, M., STEWART, G. H., MEURK, C. (2011): Planning and design of ecological networks in urban areas. Landscape and Ecological Engineering, 7(1): 17–25.

KONDRACKI, J. A. (2009): Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

KOSTROWICKI, A. S. (1992): System „człowiek – środowisko” w świetle teorii ocen. Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław-Warszawa-Kraków.

KRUKOWSKA, R., KRUKOWSKI, M. (2009): Ocena atrakcyjności turystycznej pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Annales UMCS, Sectio B, Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia, 64(1): 77–96. DOI: 10.2478/v10066-008-0020y.

LI, H., LI, D., LI, T., QIAO, Q., YANG, J., ZHANG, H. (2010): Application of least-cost path model to identify a giant panda dispersal corridor network after the Wenchuan earthquake Case study of Wolong Nature Reserve in China. Ecological Modelling, 221(6): 944–952.

LITTLE, C. E. (1990): Greenways for America. Johns Hopkins University Press, Baltimore.

MALINOWSKA, E. (2010): Wpływ atrakcyjności wizualnej krajobrazu na potencjał turystyczny Narwiańskiego Parku Narodowego i jego otuliny. Problemy Ekologii Krajobrazu, Krajobrazy rekreacyjne – kształtowanie, wykorzystanie, transformacja, 27: 277–285.

MOUFLIS, G. D., GITAS, I. Z., ILIADOU, S., MITRI, G. H. (2008): Assessment of the visual impact of marble quarry expansion (1984–2000) on the landscape of Thasos island, NE Greece. Landscape and Urban Planning, 86(1): 92–102.

MYGA-PIĄTEK, U. (2007): Kryteria i metody oceny krajobrazu kulturowego w procesie planowania przestrzennego na tle obowiązujących procedur prawnych. Problemy Ekologii Krajobrazu, Waloryzacja środowiska przyrodniczego w planowaniu przestrzennym, 19: 101–110.

OH, K., JEONG, S. (2007): Assessing the spatial distribution of urban parks using GIS. Landscape and Urban Planning, 82(1–2): 25–32.

PERZANOWSKA, J., MAKOMASKA-JUCHIEWICZ, M., CIERLIK, G., KRÓL, W., TWOREK, S., KOTOŃSKA, B., OKARMA, H. (2005): Korytarze ekologiczne w Małopolsce. Kraków, Instytut Ochrony Przyrody.

PETTIT, C. J., RAYMOND, C. M., BRYANC, B. A., LEWIS, H. (2011): Identifying strengths and weaknesses of landscape visualisation for effective communication of future alternatives. Landscape and Urban Planning, 100(3): 231–241.

PIETRZAK, M. (2006): Struktura krajobrazu środkowej Wielkopolski – eksperyment kartograficzny II. Problemy Ekologii Krajobrazu, Regionalne studia krajobrazowo-ekologiczne, 16: 115–125.

PODGÓRSKI, Z. (1996): Antropogeniczne zmiany rzeźby terenu województwa toruńskiego. Toruń, Societatis Scientiarum Torunensis.

PRESIDENT'S COMMISSION ON AMERICANS OUTDOORS (1987): Report and recommendations. Reprinted as Americans Outdoors: The Legacy, The Challenge. US Government Printing Office, Washington, DC.

RICHLING, A., SOLON, J. (2011): Ekologia krajobrazu. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

ROGGE, E., NEVENS, F., GULINCK, H. (2007): Perception of rural landscapes in Flanders: Looking beyond aesthetics. Landscape and Urban Planning, 82(4): 159–174.

ROGOWSKI, M. (2012): Ocena atrakcyjności turystycznej szlaków pieszych na wybranych przykładach z Dolnego Śląska. Poznań, Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

ROTTLE, N. D. (2006): Factors in the landscape-based greenway: a Mountains to Sound case study. Landscape and Urban Planning, 76(1–4): 134–171.

RUTKOWSKI, S. (1978): Planowanie przestrzenne obszarów wypoczynkowych w strefie dużych miast. Warszawa-Poznań, Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

RYAN, L. R., FÁBOS, J. G., ALLAN, J. J. (2006): Understanding opportunities and challenges for collaborative greenway planning in New England. Landscape and Urban Planning, 76(1–4): 172–191.

SARNOWSKI, Ł, (2013): Wyznaczenie zasięgu i pola widoku przy wykorzystaniu stacji fotogrametrycznej DEPHOS – studium przypadku. Okólnik Teledetekcyjny, 137: 67.

SARNOWSKI, Ł, BRYKAŁA, D., PODGÓRSKI, Z. (2013): Visibility analysis in the landscape study using the Digital Photogrammetry 3D System DEPHOS – an example from Poland, GeoForschungsZentrum, Scientific Technical Report, 13(04): 18.

SEVENANT, M., ANTROP, M. (2010): The use of latent classes to identify individual differences in the importance of landscape dimensions for aesthetic preference. Land Use Policy, 27(3): 827–842.

SHAFER, C. S., LEE, B. K., TURNER, S. (2000): A tale of three greenway trails: user perceptions related to quality of life. Landscape and Urban Planning, 49(3–4): 163–178.

SKOKANOVÁ, H. (2013): Can we combine structural functionality and landscape services assessments in order to estimate the impact of landscape structure on landscape services? Moravian Geographical Reports, 21(4): 2–14.

SOŁOWIEJ, D. (1992): Podstawy metodyki oceny środowiska przyrodniczego człowieka. Poznań, Adam Mickiewicz University Press.

ŠPULEROVÁ, J., DOBROVODSKÁ, M., IZAKOVIČOVÁ, Z., KENDERESSY, P., ŠTEFUNKOVÁ, D. (2013): Developing a strategy for the protection of traditional agricultural landscapes based on a complex landscape-ecological evaluation (the case of a mountain landscape in Slovakia). Moravian Geographical Reports, 21(4): 15–26.

SVOBODOVA, K, SKLENICKA, P., MOLNAROVA, K., SALEK, M. (2012): Visual preferences for physical attributes of mining and post-mining landscapes with respect to the sociodemographic characteristics of respondents. Ecological Engineering, 43: 34–44.

ŚLESZYŃSKI, P. (1999): Nowa metoda oceny atrakcyjności wizualnej krajobrazu. Problemy Ekologii Krajobrazu, 5: 37–57.

TAN, K. W. (2006): A greenway network for Singapore. Landscape and Urban Planning, 76(1–4): 45–66.

TEMPESTA, T. (2010): The perception of agrarian historical landscapes: A study of the Veneto plain in Italy, Landscape and Urban Planning, 97(4): 258–272.

TEMPESTA, T., VECCHIATO, D., GIRARDI, P. (2014): The landscape benefits of the burial of high voltage power lines: A study in rural areas of Italy. Landscape and Urban Planning, 126: 53–64.

TENG, M., WU, C., ZHOU, Z., LORD, E., ZHENG, Z. (2011): Multipurpose greenway planning for changing cities: A framework integrating priorities and a least-cost path model. Landscape and Urban Planning, 103(1): 1–14.

TRUCKI, A. (2003): Próba oceny atrakcyjności turystycznej na przykładzie gminy Ludwin. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, 58(6): 139–155.

VAN DER WAL, R., MILLER, D., IRVINE, J., FIORINI, S., AMAR, A., YEARLEY, S., GILL, R., DANDY, N. (2014): The influence of information provision on people's landscape preferences: A case study on understorey vegetation of deer-browsed woodlands. Landscape and Urban Planning, 124: 129–139.

VILES, R. L., ROSIER, D. J. (2001): How to use roads in the creation of greenways: case studies in the New Zealand landscapes. Landscape and Urban Planning, 55(1): 15–27.

VISUAL RESOURCE MANAGEMENT PROGRAM (1980): United States Department of the Interior, Division of Recreation and Cultural Resources, Bureau of Land Management, Washington.

WARSZYŃSKA, J. (1970): Waloryzacja miejscowości z punktu widzenia atrakcyjności turystycznej. Prace Geograficzne UJ, 27: 103–113.

WOJCIECHOWSKI, K. H. (1986): Problemy percepcji i oceny estetycznej krajobrazu. Lublin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

ZUBE, E. H. (1995): Greenways and the US National Park System. Landscape and Urban Planning, 33(1–3): 17–25.

Moravian Geographical Reports

The Journal of Institute of Geonics of the Czech Academy of Sciences (CAS)

Journal Information


IMPACT FACTOR 2017: 1.435
5-year IMPACT FACTOR: 1.500CiteScore 2017: 1.83

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.408
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 1.090

Cited By

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 149 149 12
PDF Downloads 107 107 5