Potential geo-ecological impacts of the proposed Danube–Oder–Elbe Canal on alluvial landscapes in the Czech Republic

Open access

Abstract

The project of a canal connecting the three major Central European Rivers: the Danube, Oder and Elbe, is incorporated into a planned trans-European transport network system. Geographically, the course of the planned canal stretches into the territory of four Central European countries, predominantly that of the Czech Republic. The environmental impacts of the potential construction and operation of the Danube–Oder–Elbe (DOE) Canal is currently widely discussed by experts from various fields. This paper aims to assess some potential impacts of the canal on the alluvial landscapes in the Czech Republic. The method of geo-ecological assessment presented here applies GIS analyses at the larger landscape scale. The results of the geo-ecological assessment of potential impacts of the DOE Canal on the land-use of river floodplains, the fluvial dynamics of streams and the extent of their alluvial plains, and the quantified DOE Canal impact on protected areas and groundwater sources, are presented. The hydrological impact of the DOE Canal will affect a total of 1,975.4 km2 of river basins in the Czech Republic. The DOE Canal will affect 157 sites significant from the perspective of landscape and nature conservation, 7 nature parks and 113 existing water points which are used as groundwater sources. The results show that the most significant disruption of fluvial dynamics of the stream sediment regime would occur in the Protected Landscape Area of Litovelské Pomoraví. In general, the geo-ecological impact of the DOE Canal on the landscape will be very important.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • BARTOŠ J. (2004): Historické varianty spojení řek Odry Labe a Dunaje. In: Bartoš M. [ed.]: Vodní cesta D-O-L. Sborník ze semináře DOL – Historie ekologie krajina. (pp. 7–38). Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci.

 • BIČÍK I. JELEČEK L. KABRDA J. KUPKOVÁ L. LIPSKÝ Z. MAREŠ P. ŠEFRNA L. ŠTYCH P. WINKLEROVÁ J. (2010): Vývoj využití ploch v Česku. Praha Česká geografická společnost.

 • BREN L. J. (1993): Riparian zone stream and floodplain issues: a review. Journal of Hydrology 150(2): 277–299.

 • BRIDGE J. S. (2003): Rivers and Floodplains. Oxford Blackwells.

 • BUČEK A. (2005): Vliv vodní cesty Dunaj-Odra-Labe na krajinu. In: Herber V. [ed.]: Fyzickogeografický sborník 3 (pp. 43–48). Brno Masarykova univerzita.

 • BUČEK A. KŘÍŽ H. [eds.] (1989): Geografické posouzení vlivu navrhované vodní cesty Dunaj-Ostrava na krajinu a životní prostředí. Brno Geografický ústav ČSAV Brno.

 • BUČEK A. MACHAR I. (2012): Applications of landscape ecology in the assessment of anthropogenic impacts on the landscape. Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci.

 • BURROUGH P. A. McDONNEL R. A. (1998): Principles of Geographical Information Systems. Oxford OUP.

 • CULEK M. [ed.] (1996): Biogeografické členění České republiky. Praha: Enigma.

 • DEMEK J. MACKOVČIN P. [eds.] (2006): Hory a nížiny. Zeměpisný lexikon ČR. Praha: AOPK ČR.

 • DVOŘÁK V. HLADNÝ J. KAŠPÁREK L. (1997): Climate change hydrology and water resources impact and adaptation for selected river basins in the Czech Republic. Climatic Change 36: 93–106.

 • EISELTOVÁ M. BIGGS J. (1995): Restoration of stream ecosystems – an integrated catchment approach. Slimbridge IWRB.

 • European Communities (2002): Assessment of plans and projects affecting Natura 2000 sites. Luxembourg Office for Official Publications of EC.

 • European Commission (2003): Priority projects for the Trans-European Transport Network up to 2020. Luxembourg Directorate-General for Energy and Transport.

 • FISCHER T. B. (2007): Theory and Practice of Strategic Environmental Assessment. London Earthscan.

 • GLASSON J. THERIVEL R. CHADWICK A. (2005): Introduction to Environmental Impact Assessment. London Routledge.

 • HASIK O. (2008): Environmental solutions for water transport planning in the Moravian-silesian region in the Czech Republic. In: Cygas D. Froehner K.D. [eds.]: 7th Int. Conference Environmental Engineering (pp. 550–556). Vilnius Lithunian Academy Sciences.

 • HASLAM S. M. (2008): The riverscape and the river. Cambridge Cambridge Univ. Press.

 • HOLČÍK J. (2001): The impact of stream regulations upon the fish fauna and measures to prevent it. Ekológia (Bratislava) 20: 250–262.

 • Hydroprojekt (1968): Průplavní spojení Dunaj–Odra–Labe generální řešení. Studie. Praha.

 • JONES J. B. MULHOLAND P. J. [eds.] (2000): Streams and groundwaters. San Diego Academic Press.

 • JONGMAN R. H. G. (1995): Nature conservation planning in Europe: developing ecological networks. Landscape and Urban Planning 32: 169–183.

 • KIRCHNER K. IVAN A. (1999): Anastomózní říční systém v CHKO Litovelské Pomoraví. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku VI: 19–20.

 • KLIMO E. HAGER H. [eds.] (2001): The floodplain forests in Europe: current situation and perspectives. Leiden: European Forest Institute Research.

 • KLIMO E. HAGER H. MACHAR I. BUČEK A. SCHMALFUS R. (2008): Revitalization and protection of floodplain forests. In: Klimo E. et al. [eds.]: Floodplain Forests of the Temperate Zone of Europe. Lesnická práce (pp. 301–323). Kostelec nad Černými lesy.

 • KOLEJKA J. POKORNÝ J. (2000): Krajinné plánování a GIS. Příprava podkladů pro územní plán obce. GeoInfo 7(3): 12–16.

 • KUBEC J. (2002): Navrhované parametry vodní cesty Dunaj–Odra–Labe a splavnost řek které má propojit. Vodní cesty a plavba 18(4): 33–44.

 • KUBEC J. PODZIMEK J. (1988): Svět vodních cest. Praha Nakladatelství dopravy a spojů.

 • KULHAVÝ J. SÁŇKA M. (2009): Soils at the Vrapac NNR. In: Machar I. et al. [eds.]: History Biodiversity and Management of Floodplain Forests (Case study of national Nature Reserve Vrapac Czech Republic) (pp. 41–48). Olomouc Univerzita Palackého.

 • LÖW J. MÍCHAL I. (2003): Krajinný ráz. Kostelec nad Černými Lesy Lesnická práce.

 • MADĚRA P. (2001): Effect of water regime changes on the diversity of plant communities in floodplain forests. Ekológia (Bratislava) 20 (Suppl. 1): 116–129.

 • MACHAR I. (2010a): Aplikace konceptu oceňování biotopů v krajině při hodnocení projektu vodního kanálu DOL. Urbanismus a územní rozvoj 13(4): 19–22.

 • MACHAR I. (2010c): The influence of the Danube-Odra-Elbe water canal project on the geobiocenoses of floodplain forests (Czech Republic). Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelinae Brunensis LVIII(4): 1–10.

 • MACHAR I. (2012): Applying landscape ecology in conservation and management of the floodplain forest (Czech Republic). Olomouc Univerzita Palackého.

 • MACHAR I. PECHANEC V. (2011): Application of geoecological concept of the alluvial landscape in the creation of nature reserve (Case study from Czech Republic). Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelinae Brunensis 16(3): 123–134.

 • MACKLIN M. G. LEWIN J. (1997): Channel Floodplain and Drainage Basin Response to Environmental Change. In. Thorne C. R. Newson M. D. [eds.]: Applied Fluvial Geomorphology for River Engineering and Management (pp. 54–69). Chichester John Willey & Sons.

 • MOLEN D. T. van der BUIJSE A. D. (2007): Benefits of lowland river-floodplain rehabilitation. In: Trémoliéres M. Schnitzler A. [eds.]: Floodplain protection Restoration Management (pp. 201–211). Paris Lavoisier SAS.

 • NOŽIČKA J. (1957): Projekty spojení Dunaje Odry a Labe. Rozpravy Národního technického muzea v Praze 6: 25–29.

 • OBRDLÍK P. MACHAR I. [eds.] (2005): Závěrečná zpráva o řešení projektu VaV2003/610/02/03 Krajinně ekologické vodohospodářské ekonomické a legislativní hodnocení záměru výstavby kanálu Dunaj–Odra–Labe. Praha MŽP ČR.

 • OSZLÁNYI J. (1999): Consequences of anthropic impact on Danube floodplain forests in Slovakia. Ekológia (Bratislava) 18(Suppl. 1): 103–110.

 • OSZLÁNYI J. (2000): Forestry-managerial measurements in the context of landscape-ecological planning in the Danube river inundation. Ekológia (Bratislava) 19(Suppl. 2): 112–117.

 • PECHANEC V. (2012): GIS v ochraně přírody. In: Machar I. Drobilová L. [eds.]: Ochrana přírody a krajiny v České republice (pp. 738–750). Olomouc Univerzita Palackého.

 • PEDROLI B. (1999): The Nature of Lowland Rivers: a Search for River Identity. In: Wiens J.A. Moss R. [eds.]: Issues in Landscape Ecology. Proceedings from 5th World Congresss of IALE (pp. 103–111). Snowmass Village Colorado University of Guelph.

 • PENKA M. VYSKOT M. KLIMO E. VAŠÍČEK F. (1985): Floodplain Forest Ecosystem I. Before Water Management Measures. Praha Academia.

 • PENKA M. VYSKOT M. KLIMO E. VAŠÍČEK F. (1991): Floodplain Forest Ecosystem II. After Water Management Measures. Praha Academia.

 • PETRÁŠOVÁ T. MACHALÍKOVÁ P. (2013): A Rich Network of Waterways as the ′Panacea′ of the Cislethanian Society? In: 32nd Symposium on the Issue of the 19th Plzeň Century (pp. 32–42). Plzeň Západočeská univerzita.

 • PITHART D. KŘOVÁKOVÁ K. (2012): Ekosystémové funkce a služby říčních niv. In: Pithart D. et al. [eds.]: Význam retence vody v říčních nivách (pp. 101–108). České Budějovice Daphne ČR.

 • PLESNÍK J. (2012): Ecosystem Ecology Contribution for Conservation Biology. In: Machar I. Drobilová L. [eds.]: Ochrana přírody a krajiny v České republice (pp. 13–21). Vol. I. Olomouc Palacký University.

 • POLÁČEK L. (1999): Prehistory and history of floodplain. In: Šeffer J. Stanová V. [eds.]: Morava River Floodplain Meadows – Importace Restoration and Management (pp. 26–36). Bratislava Daphne.

 • PRAX A. RICHTER W. ČERMÁK J. HYBLER V. (2008): The hydrological and moisture regime of soils in floodplain forests. In: Klimo E. et al. [eds.]: Floodplain Forests of the Temperate Zone of Europe: Lesnická práce (pp. 75–101). Kostelec nad Černými lesy.

 • ROSGEN D. (1996): Applied River Morphology. Colorado Pagosa Springs Parelli University.

 • ROTH P. (2003): Legislativa Evropských společenství v oblasti územní a druhové ochrany přírody. Praha MŽP ČR.

 • SALAŠOVÁ A. (2012): Krajina v ČR v rámci Evropské úmluvy o krajině. In: Machar I. Drobilová L. [eds.]: Ochrana přírody a krajiny v České republice (pp. 116–128). Olomouc Univerzita Palackého.

 • SEJÁK J. POKORNÝ J. (2008): Oceňování ekosystémových služeb na příkladu říční nivy. In. Pithart D. et al. [eds.]: Ekosystémové služby říční nivy (pp. 183–190). Třeboň Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR.

 • SKLENIČKA P. (2003): Základy krajinného plánování. Praha Vydavatelství Naděžda Skleničková.

 • ŠRÁM R. (2014): Stanovisko Komise pro životní prostředí AV ČR k projektu kanálu Dunaj–Odra–Labe z února 2014 [online]. [cit. 23.03.2014] Accessible at: http://www.cas.cz/press/sys/galerie-download/140227-TZ-avcr-kzp-kanal-labe-odra-dunaj-zaporne-stanovisko.pdf

 • ŠTĚRBA O. (2004): Říční doprava a její ekologické problémy. In: Bartoš M. [ed.]: Vodní cesta D-O-L. Sborník ze semináře DOL – Historie ekologie Krajina (pp. 47–52). Olomouc Univerzita Palackého v Olomouci.

 • ŠTĚRBA O. MĚKOTOVÁ J. BEDNÁŘ M. KILIÁNOVÁ H. SAMSONOVÁ P. (2000): Obnova ekologického kontinua krajiny řeky Moravy. Vodní hospodářství 50(7): 141–144.

 • ŠTĚRBA O. [ed.] (2008): Říční krajina a její ekosystémy. Olomouc Univerzita Palackého.

 • TOURNAYE C. PAULI G. SAHA D. M. VAN DER WERF H. (2010): Current issues of inland water transport in Europe. Proceedings of the institution of civil engineers 163(5): 19–28.

 • VALETT H. M. HAUER F. R. STANFORD J. A. (2014): Landscape Influences on Ecosystem Function: Local and Routing Control of Oxygen Dynamics in a Floodplain Aquifer. Ecosystems 17(2): 195–211.

 • VLČEK V. [ed.] (1992): Ekologicko – technická studie vodních cest ČR (výsledky základního a aplikovaného geografického výzkumu). Brno Geografický ústav ČSAV.

 • YAFFEE S. L. (1999): Three faces of ecosystem management. Conservation Biology 13: 713–725.

 • ZINKE J. (2002): Gabcikovo: 10 years after the conflict. Danube Watch (Vienna) 6(2): 14–15.

Search
Journal information
Impact Factor

IMPACT FACTOR 2018: 1.870
5-year IMPACT FACTOR: 1.858

CiteScore 2018: 2.07

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.445
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.877

Cited By
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 297 138 4
PDF Downloads 112 74 3