Integration of Modeling in Solidworks and Matlab/Simulink Environments

Open access

Abstract

In the paper, the authors present construction stages of simulation models worked out using SolidWorks and Matlab/Simulink environments. As examples of simulation models, a laboratory truck crane and a forest crane have been shown. These models allow for visualization of movements, tracking of the trajectory, velocity and acceleration of any point of the system.

Streszczenie

W pracy opisano tok postepowania podczas budowy modeli symulacyjnych z wykorzystaniem programu SolidWorks i Matlab/Simulink. Tworzenie modelu symulacyjnego przebiega etapami, to znaczy najpierw opracowywany jest model geometryczny w programie SolidWorks, nastepnie dzieki mozliwosci wymiany danych, model CAD jest implementowany w srodowisku obliczeniowym Matlab/Simulink. Modele SimMechanics pozwalaja na sledzenie wielu parametrów, np. trajektorii, predkosci, czy przyspieszen dowolnych elementów układu złozonego. W pracy, jako przykłady modeli symulacyjnych opracowanych zgodnie z zaprezentowana metoda, pokazano modele laboratoryjnego zurawia samochodowego oraz zurawia lesnego. Modele te umozliwiaja wizualizacje zadanego - za pomoca wymuszen kinematycznych - cyklu pracy.

References

 • [1] Rusinski E.: Design principles for supporting structures of self-propelled vehicles. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2002 (in Polish).

 • [2] Eberhard P., SchiehlenW.: Hierarchical modeling in multibody dynamics. Archives of Applied Mechanics, 1998, 68, pp. 237-246.

 • [3] Mrozek B., Mrozek Z.: MATLAB universal environment for scientific and technical calculations. CCATIE, Kraków, 1995 (in Polish).

 • [4] Mrozek B., Mrozek Z.: MATLAB and Simulink. User’s guide. Helion, 2004 (in Polish).

 • [5] Chaturvedi D.K.: Modeling and Simulation of Systems Using Matlab and Simulink. CRC Press, 2010.

 • [6] Gran R.J.: Numerical Computing with Simulink, Volume I, Creating Simulation. Society for Industrial and Applied Mathematics, Philadelphia, 2007.

 • [7] Cekus D., Warys P., Wochal M.: The application of Python environment and CAD models to control of machine movements. Systems. Journal of Trandisciplinary Systems Science, 2012, Vol. 16, No 1, pp. 121-130 (in Polish).

 • [8] Wochal M., Cekus D., Warys P.: The application of VPython to visualization and control of robot. Pomiary Automatyka Robotyka, 2012, R. 16 nr 12 (190), pp. 151-156.

 • [9] Scherer D., Dubois P., Sherwood B., VPython: 3D Interactive Scientific Graphics for Students. Computing in Science and Engineering, 2000, pp. 82-88.

 • [10] Lombard M.: SolidWorks 2010 Bible. Wiley Publishing Inc., 2010.

 • [11] Babiuch M.: SolidWorks 2006 w praktyce. Helion, 2007.

 • [12] http://www.mathworks.com/help/physmod/smlink/index.html (access 25.07.2013).

 • [13] Cekus D.: Modeling and simulation research of laboratory truck crane motion. Systems. Journal of Trandisciplinary Systems Science, 2012, Vol. 16, No 2, pp. 96-103 (in Polish).

 • [14] Tomski L., Chwalba W.: System for testing the vibration of a truck-crane model. Materiały Sympozjum Naukowego “Metody Badan Maszyn Roboczych”. Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Budowlanych, 1989, z.1,2,3, pp. 206-214 (in Polish).

 • [15] Posiadała B., Sklamierski B., Tomski L.: Motion of the lifted load brought by a kinematics forcing of the crane telescopic boom. Mechanism and Machine Theory, 1990, Vol. 25, Issue 5, pp. 547-556.

 • [16] Posiadała B., Skalmierski B., Tomski L.: Theoretical, computational model of the telescopic mechanisms of the cranes. Prace Naukowe CPBP 02.05. Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 1990 (in Polish).

 • [17] Posiadała B. Paczynski A. Warys P.: Implementation of the geometrical model of forest crane boom in Matlab-Simulink environment. Górnictwo Odkrywkowe, 2010, 3/2010, pp. 193-196 (in Polish).

 • [18] Posiadała B., Warys P.: Modeling and simulation research of forest crane in operating cycle. Modelowanie Inzynierskie, 2011, 10(41), pp. 331-338 (in Polish).

 • [19] Posiadała B., Warys P., Cekus D., Tomala M.: The dynamics of the forest crane during the working cycle. International Journal of Structural Stability and Dynamics, 2013, Vol. 13, No. 7, Article Number: 1340013 (DOI: 10.1142/S0219455413400130).

Archive of Mechanical Engineering

The Journal of Committee on Machine Building of Polish Academy of Sciences

Journal Information


CiteScore 2016: 0.44

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.162
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.459

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 31 31 31
PDF Downloads 13 13 13