Ecological Innovations in Agricultural Production as a Pro-Development Factor of the Economy

Open access

Abstract

The study presents the impact of eco-innovation and policy conducive to the implementation of the principles of sustainable development in agriculture on economic development. The starting point was the analysis of economic growth models and indicating in them the approach to innovation for the implementation of sustainable development. The specifics of eco-innovation in the agricultural sector and their typology have been presented. Due to the complexity of innovative processes and in particular the resulting effects, multi-component measures of innovation and eco-innovation have been discussed. In the last part, using the panel analysis, the effect of eco-innovation in agriculture on socio-economic development at the level of the entire economy has been demonstrated.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Agénor P-R. Neanidis K.C. (2015). Innovation public capital and growth. Journal of Macroeconomics 44 pp. 257-262.

 • Aghion P. Bloom N. Blundell R. Griffith R. Howitt P. (2005). Competition and Innovation: An Inverted-U Relationship. The Quarterly Journal of Economics 120(2) pp. 701-728.

 • Augustowski Ł. Sługocki W. (2016). The influx of greenfield foreign direct investments into Poland and the efficiency of Polish labor market in the time of economic crisis. In: J. Babiak ed. Studies of economic and social processes : dilemmas of economic development of Poland and the European. Poznań - Środa Wlkp. : The Great Poland University of Social and Economics pp. 111-124.

 • Bilbao-Osorio B. Rodríguez-Pose A. (2004). From R&D to Innovation and Economic Growth in the EU Growth and Change. Journal of Urban and Regional Policy 35(4) pp. 22-24.

 • Delmer D. P. (2005). Agriculture in the developing world: Connecting innovations in plant research to downstream applications. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 102(44) pp. 157-160.

 • Giejbowicz E. Chlebicka A. (2012). Wspieranie innowacyjności w ramach WPR: dotychczasowe doświadczeni i nowe propozycje legislacyjne. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa Sekcja Analiz Ekonomicznych Polityki Rolnej pp. 3-4.

 • Giljum S. Lieber M. Daranova A. (2017). EU Eco-Innovation Index 2016 pp. 1-2.

 • Global Innovation Index. Analysis [Online]. Available at: https://www.globalinnovationindex.org/analysis [access: 12.01.2018].

 • Górka M. Ruda M. (2012) Innowacje w gospodarstwach rolniczych województwa podkarpackiego Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy 29 pp. 127-128.

 • Graczyk M. Kaźmierczak-Piwko L. (2012). Rola ekoinnowacji w procesie zrównoważonego rozwoju regionu Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 244 pp. 147-157.

 • Gust-Bardon I. N. (2012). Innowacja w myśli ekonomicznej od XVIII do XX wieku : analiza wybranych zagadnień. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia 43(1) pp. 112-120.

 • Kałuża H. Ginter A. (2014). Innowacje w gospodarstwach rolniczych młodych rolników. Wrocław: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego 361 pp. 89-94.

 • Kaźmierczak-Piwko L. (2012). Determinanty działalności ekoinnowacyjnej przedsiębiorstw. Journal of Management and Finance10(1) pp. 533-543.

 • Kułyk P. (2013). Finansowe wsparcie rolnictwa w krajach o różnym poziomie rozwoju gospodarczego. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego pp. 10-11.

 • Mirkowska Z. (2010). Innowacje i innowacyjna gospodarka a rolnictwo. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 4(325) pp. 126-130.

 • Moschini G. (2001). Economic Benefits and Costs of Biotechnology Innovations in Agriculture. Iowa State University Digital RepositoryCARD Working Papers 311 pp. 4-6.

 • OECD: GDP database [Online]. Available: https://data.oecd.org/gdp/gross-domestic-product-gdp.htm [access: 12.01.2018].

 • Reardon T. Lu L. Zilberman D. (2017). Linking among innovation food system and technology adoption with implications for food policy. Food policy 4.

 • Stuiver M. Leeuwis C. Ploeg J.D. (2004). The Power of Experience: Farmers' Knowledge and Sustainable Innovations in Agriculture. In: Seeds of Transition Essays on novelty production niches and regimes in agriculture Wiskerke J.S.C. van der Ploeg J.D.Royal Van Gorcum pp. 94-97.

 • Szamrej-Baran I. (2012). Konkurencyjność gospodarki Polski na tle wybranych gospodarek Unii Europejskiej. Studia i Prace WNEiZ 25 pp. 133-140.

 • Szostak E. (2015). Inteligentne specjalizacje w rozwoju regionu. Studia Ekonomiczne 209 pp. 212-214.

 • Tabaka A. (2015). Innowacje w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Olsztyn: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie pp. 6-11.

 • The Global Competitiveness Report 2015-2016.

 • Uppenberg K. (2009). Innovation and economic growth. EIB Papers 14(1) pp. 12-19.

 • van Es H. Woodard J. (2017). Innovation in Agriculture and Food Systems in the Digital Age. In: The Global Innovation Index 2017. Innovation Feeding the World p. 99.

 • Wong P. K. Ho Y. P. Autio E. (2005). Entrepreneurship Innovation and Economic Growth: Evidence from GEM data. Small Business Economics 24(3) pp. 336-341.

 • World Economic Forum 2013-2014[Online]. Available at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013 [access: 12.01.2018].

 • World Economic Forum 2014-2015[Online]. Available at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2014-15.pdf [access: 12.01.2018].

Search
Journal information
Cited By
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 136 112 4
PDF Downloads 128 105 2