Interception of values as a result of the business model restructuring – case study

Open access

Summary

The main objective of this paper is to present a case of value interception as a result of restructuring the business model of a manufacturing company that operates in the agricultural machinery sector. A company that focuses on core activities in the value chain and commissions the manufacturing of most components to specialised suppliers – as a result of restructuring – becomes an integrator that controls all parts of the supply chain; from obtaining a raw material, through its own production of a possibly large number of components, to the distribution of a finished composite product. The framework of the conducted research featured the identification of the relationships occurring between own production of components comprising a given product, and an alternative solution, i.e. possibility of acquiring them by way of co-operation. The authors assumed that a derivative of the value intercepted in the finished product implementation process is the number of components manufactured using own production resources.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Betz F. (2002) Strategic Business Models „Engineering Management Journal” 14(1) p. 21–27.

 • 2. Borowiecki R. (2013) The challenges and dilemmas in corporate management in the conditions of Economic uncertainty and instability [in:] Borowiecki R. Jaki A. Rojek T. (eds.) Contemporary economies in the face of new challenges. Economic social and legal aspects Foundation of the Cracow University of Economics Cracow pp. 17-28.

 • 3. Borowiecki R. (ed.) (2014) Zarzadzanie przedsiębiorstwem w warunkach globalizacji – szanse i zagrożenia [Enterprise management in conditions of globalisation – opportunities and risks] Fundacja Uniwersytetu ekonomicznego w Krakowie Kraków.

 • 4. Borowiecki R. Bętkowska S. (2011) Wartość dla właścicieli w strukturze celów współczesnego przedsiębiorstwa [Value for owners in the structure of objectives of a modern enterprise] [in:] Bartkowiak P. (ed.) Zrównoważony rozwój organizacji a relacje z interesariuszami [Sustainable development of an organisation and relations with stakeholders] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2011 p. 112-124.

 • 5. Borowiecki R. Czekaj J. (eds.) (2011) Zasoby informacyjne w zarządzaniu przedsiębiorstwem [Information resources in enterprise management] Wydawnictwo „Dom Organizatora” Toruń.

 • 6. Borowiecki R. Jaki A. (2015) Restrukturyzacja – od transformacji do globalizacji [Restructuring – from transformation to globalisation] „Przegląd Organizacji” No. 9 pp. 4-9.

 • 7. Borowiecki R. Kusio T. (2016) Zwiększanie zasobów kompetencyjnych przedsiębiorstw poprzez współpracę z uczelniami [Increasing competency resources in enterprise via co-operation with universities] „Zarządzanie i Finanse Journal of Management and Finance” Vol. 14 No. 2/1 p. 71-90.

 • 8. Borowiecki R. Siuta-Tokarska B. (2015) Konkurencyjność przedsiębiorstw i konkurencyjność gospodarki Polski – zarys problemu [Enterprise competitiveness and Polish economy competitiveness – overview of the issue] „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” No. 41 (1/2015) pp. 52-66.

 • 9. Borowiecki R. Wysłocka E. (2012) Analiza ekonomiczna i ocena ekspercka w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa [Economic analysis and expert’s assessment in the process of enterprise restructuring] Difin Warszawa.

 • 10. Cyfert S. (2012) Granice organizacji [Organisational borders] Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań.

 • 11. Dubosson-Torbay M. Osterwalder A. Pigneur Y. (2002) E-Business Model Design Classification and Measurements „Thunderbird International Business Review”.

 • 12. Falencikowski T. (2013) Spójność modeli biznesu. Koncepcja i pomiar [Coherence of business models. Concept and measurement] CeDeWu Warszawa.

 • 13. Fisken J. Rutherford J. (2002) Business Models and Investments. Trends in the Biotechnology Industry in Europe „Journal of Commercial Biotechnology” 8(3) pp. 191-199.

 • 14. Grajewski P. (2012) Procesowe zarządzanie organizacją [Process-based organisation management] PWE Warszawa.

 • 15. Krzakiewicz K. Cyfert S. (2013) Role przywódców w procesie zarządzania innowacjami [Roles of leaders in the innovation management process] [in:] Skalik J Zabłocka-Kluczka A. (eds.) Innowacje w zarządzaniu [Innovation in management] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu No. 300 pp. 28-38.

 • 16. Nogalski B. Falencikowski T. (2015) Przechwytywanie wartości w modelu biznesu sieci przedsiębiorstw – osnowa teoretyczna i przypadki praktyczne [Value interception in the business model of a network of enterprises – theoretical framework and practical cases] [in:] Krupski R. (ed.) Zarządzanie strategiczne. Strategie sieci i przedsiębiorstw w sieci [Strategic management. Strategies of network and enterprises in a network] Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości T. 32 Wałbrzych p. 109-120.

 • 17. Nogalski B. Niewiadomski P. (2017) Elastyczna produkcja czy pośrednictwo handlowe? Próba oceny wartości transakcji w świetle przyjętego modelu biznesu [Flexible manufacturing or trade intermediation? Attempt at assessing the transaction value in terms of the adopted business model] in the process of printing.

 • 18. Nogalski B. Szpitter A. Brzóska J. (2017) Modele i strategie biznesu w obszarze dystrybucji energii elektrycznej w Polsce [Business models and strategies in the field of power distribution in Poland] Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Gdańsk.

 • 19. Nogalski B. Szpitter A. Jabłoński M. (2016) Zarządzanie projektami w kształtowaniu elastycznych modeli biznesu operatorów systemu dystrybucyjnego [Project management in the formation of flexible business models of distribution system operators] Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego Gdańsk.

 • 20. Osterwalder A. (2004) The Business Model Ontology: A Proposition in a Design Science Approach University of Lausanne Lausanne.

 • 21. Rokita J. (2002) Zarządzanie Strategiczne [Strategic management]. PWE Warszawa.

 • 22. Rutkowski I. (2006) Metodyczne i kompetencyjne uwarunkowania rozwoju nowego produktu w przedsiębiorstwach przemysłowych [Methodical and competency-related conditions of developing a new product in industrial enterprises] Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Poznań.

 • 23. Skalik J. (2012) Ewolucja metodycznego wspomagania procesu zarządzania zmianami w organizacjach [Evolution of methodical support for the process of managing changes in organisations] [in:] Bełz G Cyfert S. (eds.) Strategie i mechanizmy odnowy przedsiębiorstw [Strategies and mechanisms of enterprise revival] Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław „Prace Naukowe” No. 276 pp. 28-37.

 • 24. Stankiewicz J. Bortnowska H. (2011) Samodoskonalenie szansą na poprawę konkurencyjności pracowników na bankowym rynku pracy (w świetle wyników badań) [Self-improvement as a change to improve the competitiveness of employees in the bank labour market (in the light of study results] [in:] M. Al.-Noorachi (ed.) Wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem [Selected issues of enterprise management] „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” Vol. XII Issue 3 Wydawnictwo Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi Łódź p. 9-21.

 • 25. Stankiewicz J. Łychmus P. Bortnowska H. (2011) Szanse upowszechniania programów etycznych wśród pracowników bankowych poprzez e-learning [Opportunities of disseminating ethical programs among bank employees via e-learning] [in:] G. Rosa A. Smalec L. Gracz Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Marketing w działalności podmiotów rynkowych [Marketing of the future. Trends. Strategies. Instruments. Marketing in the activity of market entities] „Zeszyty Naukowe” nr 662 „Ekonomiczne Problemy Usług” No. 74 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Szczecin pp. 581-593.

 • 26. Stankiewicz J. Moczulska M. (2013) Poprzez walkę i współzawodnictwo pracowników do innowacyjnej organizacji (w świetle wyników badań empirycznych) [Through employee action and rivalry to an innovative organisation (in the light of empirical studies] [in:] J. Skalik A. Zabłocka-Kluczka (ed.) Innowacje w zarządzaniu [Innovation in management] Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław „Prace Naukowe” No. 300 pp. 119-130.

 • 27. Teece D. J. (2010) Business Models Business Strategy and Innovation Long Range Planning.

 • 28. Urbanowska – Sojkin E. (ed.) (2011) Podstawy wyborów strategicznych w przedsiębiorstwach [Basics of strategies choices in enterprises] Red. naukowa: E. Urbanowska – Sojkin PWE Warszawa.

 • 29. Urbanowska-Sojkin E. Banaszyk P. (2004) Współczesne metody zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem [Contemporary methods of strategic enterprise management] Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Poznań.

 • 30. Williamson O. (1975) Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications The Free Press New York.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 202 98 2
PDF Downloads 107 75 1