The impact of the level of market competition intensity on enterprises activities in area of intellectual capital

Open access

Summary

Market activity for today’s enterprises means continuing work to better understand the needs of their customers to provide them higher level of satisfaction. Building market advantages using a traditional approach based on material resources becoming less and less likely to increase competitiveness over the long term. The ability to use intangible assets, often more difficult to identify and manage, is becoming a key issue. Proper management of intangible assets can provide the company with unique market advantages that are unique, durable, and difficult to imitate. This study attempts to characterize selected dependencies between the nature of the actions undertaken by enterprises in relation to intellectual capital in the context of the strength of the level of competition in the market.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Bratnicki M. Strużyna J. (2001) Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny Akademia Ekonomiczna Katowice 2001.

 • 2. Brennman N. Connell B. (2000) Intellectual Capital. Current Issues and Policy of Implications Journal of Intellectual Capital No. 3.

 • 3. Brooking A. (1999) Corporate Memory: Strategies for Knowledge Memory International Thomson Business Press London.

 • 4. Bukowitz W.R. WIlliams R.L. (2000) The Knowledge Management Fieldbook Financial Time Prentice Hall London.

 • 5. Czerniachowicz B. Szczepkowska M. (2009) Pojęcie i rodzaje konkurencyjności przedsiębiorstw [in:] Białsiewicz M. (ed.) Uwarunkowania i sposoby wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw Economicus Szczecin.

 • 6. Edvinsson L. (1996) Developing a Model for Managing Intellectual Capital at Skandia European Management Journal Vol. I4 No. 4.

 • 7. Edvinsson L. Malone M. (1997) Intellectual Capital Harper Collins Publishers New York.

 • 8. Edvinsson L. Malone M. S. (2001) Kapitał intelektualny PWN Warszawa.

 • 9. Fitz–Enz J. (2001) Rentowność inwestycji w kapitał ludzki Oficyna Ekonomiczna Kraków.

 • 10. Głuszek E. (2004) Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Wrocław.

 • 11. Lichtarski J. (2003) Podstawy nauki o przedsiębiorstwie Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu Wrocław.

 • 12. Obłój K. (2001) Strategia organizacji PWE Warszawa.

 • 13. Ross J. (1997) Intellectual Capital. Navigating in the New Business Landscape MacMillan Business London.

 • 14. Skuza B. (2003) Zarządzanie kapitałem intelektualnym na przykładzie grupy Skania [in:] B. Wawrzyniak (ed.) Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego Warszawa.

 • 15. Stewart T. (1997) Intellectual Capital The New Wealth of Organizations Nicolas Brealey London.

 • 16. Szara K. Pierścieniak A. (2007) Kapitał intelektualny jako obszar konkurencji przedsiębiorstw (wybrane aspekty teoretyczne) [in:] Woźniak M.G. (ed.) Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Gospodarka oparta na wiedzy Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów 2007.

 • 17. Walczak W. (2010) Zarządzanie wiedzą i kreowanie kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie „E-mentor” No. 2 (34).

 • 18. Wiig K.M. (1997) Integrating Intellectual Capital with Knowledge Management Long Range Planning Vol. 30 No. 3.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 185 92 8
PDF Downloads 110 76 10