Changes in Agricultural Markets in Poland following its Accession to the European Union

Open access

Summary

This article attempts to determine the most significant tendencies and changes observed in Poland’s core markets of agricultural products, which occurred during the period preceding Poland’s accession to the European Union (1994-2003) and after the accession (2004-2013). The key markets of agricultural products include markets with the largest value of commodity production during the analysed period, such as cereals, potatoes, sugar beet, rapeseed, fruit, vegetables, pork, beef and poultry, cows’ milks and eggs. The development of domestic production, consumption and real purchasing prices were observed and compared in order to achieve the main objective. The research was preceded by the characterisation of macroeconomic and resource conditionalities of agricultural production as well as the trade balance of the Polish agri-food sector. On the basis of the conducted studies, there were singled out three groups of markets in which the situation during the period following Poland’s accession to the EU developed in a similar way.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Czakowski D. (2016) Tendencje w kształtowaniu się cen skupu podstawowych produktów roślinnych przed i po akcesji Polski do Unii Europejskiej (1994–2013) Roczniki Ekonomicze Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej Bydgoszczy No. 9 p. 247-260.

 • 2. Czakowska H. Czakowski D. (2017) Podaż mleka w województwie Kujawsko-Pomorskim na tle sytuacji ogólnokrajowej po akcesji do UE [in:] Czyżewski A. Matuszczak A. (ed.) Ocena i przyszłość wspólnej polityki rolnej po 2020 roku KPSW Bruksela-Bydgoszcz-Poznań.

 • 3. Czyżewski A. Henisz-Matuszczak A. (2004) Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski. Studium porównawcze struktur wytwórczych i regulatorów rynków rolnych Publishing House of Poznan University of Economics Poznań.

 • 4. Czyżewski A. Matuszczak A. (2011) Dylematy kwestii agrarnej w panoramie dziejów Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej No. 90 p. 5-23.

 • 5. Czyżewski B. Borychowski M. (2017) Rozwój sektora biopaliw ciekłych w Polsce i Niemczech PWN Warszawa.

 • 6. Dzun W. (2012) Zmiany skali wykorzystania zasobów gruntów rolnych w Polsce w procesie przemian systemowych i integracji z Unią Europejską Zagadnienia Ekonomiki Rolnej No. 1 p. 18-39.

 • 7. Józwiak W. (2012) Polskie rolnictwo i gospodarstwa rolne w pierwszej i drugiej dekadzie XXI wieku Program Wieloletni 2011-2014 (No. 52) IERiGŻ-PIB Warszawa.

 • 8. Jóźwiak W. Michna W. Mirkowska Z. (2011) Procesy zachodzące w rolnictwie polskim w latach 1990-2010 projekcje na rok 2013 i pożądana wizja rolnictwa w 2020 roku – zagadnienia wybrane Program Wieloletni 2011-2014 (No. 21) IERiGŻ-PIB Warszawa.

 • 9. Kowalczyk S. Sobiecki R. (2011) Europejski model rolnictwa – uwarunkowania ewolucji Roczniki Nauk Rolniczych series G Vol. 98 Issue 3 p. 9-20.

 • 10. Poczta W. (2009) Wpływ integracji z UE na sytuację strukturalną produkcyjną i ekonomiczną polskiego rolnictwa [in:] Urban R. (re.) Stan polskiej gospodarki żywnościowej po przystąpieniu do Unii Europejskiej Program Wieloletni 2005-2009 (No. 145) IERiGŻ-PIB Warszawa.

 • 11. Poczta W. Czubak W. Pawlak K. (2009) Zmiany w woluminie produkcji i dochodach rolniczych w warunkach akcesji Polski do UE Zagadnienia ekonomiki rolnej No. 4 p. 40-52.

 • 12. Rocznik Statystyczny (1994-2013) GUS Warszawa.

 • 13. Runowski H. (2014) Ekonomika rolnictwa – przemiany w gospodarstwach rolnych w: Rolnictwo gospodarka żywnościowa obszary wiejskie – 10 lat w Unii Europejskiej SGGW Warszawa p. 31-48.

 • 14. Wilkin J. (2009) Uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa w kontekście europejskim i globalnym. Implikacje teoretyczne i praktyczne. [in:] Płowiec U. (ed.) Polityka gospodarcza a rozwój kraju PTE Warszawa.

 • 15. Zegar J. S. (2008) Dochody w rolnictwie w okresie transformacji i integracji europejskiej IERiGŻ-PIB Warszawa

 • 16. Zegar J. S. (2015) Polskie rolnictwo w okresie dwóch przełomów – transformacji ustrojowej i integracji europejskiejNierówności społeczne a wzrost gospodarczy (No. 41) p. 148-160.

Suche
Zeitschrifteninformation
Cited By
Metriken
Gesamte Zeit Letztes Jahr Letzte 30 Tage
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 142 61 4
PDF Downloads 88 53 3