Corporate core values and professional values of Generation Y from the perspective of the effectiveness of ethics programs

Open access

Summary

In order for a business activity to be ethical, one needs ethical employees. Nevertheless, the ongoing generational change leads to the situation in which the values and the resulting standards of ethical behavior that have been thus far embraced in the workplace may no longer be unacceptable or respected by young people that enter the labor market. The article sets out to answer the following questions: what place do core values occupy in ethics programs of businesses; is there any relationship between them and the professional values of employees; why take into account individual preferences of organization members in terms of value when developing the agenda of corporate values. An important point of the discussion has become the values shared by those entering the labor market (the so-called Generation Y, or millennials) and the differences in this regard between them and the employees who have been pursuing their professional careers for years now (Generation X).

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Chojnowska A. (2017) Pokolenie X Y Z. Czym się różnią i jak się komunikują? http://krakow.wyborcza.pl/krakow/14442517056726Pokolenie_X__Y__Z__Czym_sie_roznia_i_jak_sie_komunikuja_.html (01.01.2017 - access date).

 • 2. Cieślik J. Gasparski W. Etyczna fi rma. Pakiet narzędziowy dla wdrożenia standardów etycznych w małej i średniej fi rmie http://www.cebi.pl/texty/etycznafirma.doc (04.05.2010 - access date).

 • 3. Coraz więcej kobiet w nauce… (2016) http://www.edulandia.pl/studia/111857315945557Coraz_wiecej_kobiet_w_nauce__Na_studiach_dziewczyny.html (30.04.2016 - access date).

 • 4. Corporate Values Index 2006 http://www.biznespolska.pl/files/reports/RaportCVI20061.pdf 25.05.2010 - access date.

 • 5. Czego oczekuje pokolenie Y (2016) http://it-manager.pl/czego-oczekujepokolenie-y/ (01.04.2016 - access date).

 • 6. Fazlagić J.A. (2016) Charakterystyka pokolenia Y http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/25/id/549 (29.03.2016 - access date).

 • 7. Generacja Y - czym jest i co ją wyróżnia? (2016) http://praca.wp.pl/titleGeneracja-Y-czym-jest-i-co-ja-wyrozniawid14347184wiadomosc.html (29.03.2016 - access date).

 • 8. Klimczak B. (1999) Moralna odpowiedzialność przedsiębiorcy „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” Vol. 2.

 • 9. Kopeć M. (2017) Pokolenie X i Y. Dwa różne światy - jedna drużyna http://www.treco.pl/wiedza/artykuly-szczegoly/id/836/pokolenie-x-i-ydwa-rozne-swiaty-jedna-druzyna (01.01.2017 - access date).

 • 10. Lewicka-Strzałecka A. (1997) Etyka biznesu jako dyscyplina naukowa [in:] J. Dietl W. Gasparski (red.) Etyka biznesu PWN Warszawa.

 • 11. On Board PR „Gazeta Prawna” http://www.wartosci.pl/down/WynikiBadanOnBoardPRiGP.pdf (25.05.2010 - access date).

 • 12. Podwysocki P. (2016) Zrozumieć pokolenie Y http://naszeinspiracje.com/tematyka/dobry-wplyw/zrozumiec-pokolenie-y/ (01.04.2016 - access date).

 • 13. Pokolenie X Y na rynku pracy(2016) https://kariera.sgh.waw.pl/artykuly/spoleczenstwo/pokolenie-x-y-na-rynku-pracy (01.04.2016 - access date).

 • 14. Pokolenie Y będzie wkrótce główną siłą napędową polskiej gospodarki http://www.outsourcingportal.eu/pl/pokolenie-y-bedzie-wkrotce-glowna-silanapedowapolskiej-gospodarki (01.04.2016 - access date).

 • 15. Rek K. (2013) Co się liczy dla fi rm? „Harvard Business Review Polska” No. 122 https://www.hbrp.pl/a/co-sie-liczy-dla-firm/LIVBShrT (13.01.2017 - access date).

 • 16. Rybak M. (2004) Etyka menedżera: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa Wyd. Naukowe PWN Warszawa.

 • 17. Smolbik-Jęczmień A. (2003) Podejście do pracy i kariery zawodowej wśród przedstawicieli generacji X i Y - podobieństwa i różnice „Nauki o Zarządzaniu” vol. 1 (14) pp. 97-114.

 • 18. Stankiewicz J. Łychmus P. (2007) Wspieranie zmian kultury organizacyjnej poprzez programy etyczne przedsiębiorstw [in:] Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu No. 1184.

 • 19. Stankiewicz J. Łychmus P. (2010) Upowszechnienie wartości i norm społecznych wśród pracowników z wykorzystaniem kodeksu etycznego [in:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu No. 19.

 • 20. Stankiewicz J. Łychmus P. (2011a) Kodeks etyczny instrumentem upowszechniania i promowania etycznej kultury organizacyjnej wśród pracowników [in:] Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika Ostrołęka.

 • 21. Stankiewicz J. Łychmus P. (2011b) Upowszechnianie etycznej kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie za pomocą programu etycznego [in:] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu No. 24.

 • 22. Szczupaczyński J. (2014) Kodeksy etyczne i ich wpływ na moralne perspektywy polskich menedżerów Acta Universitatis Lodziensis folia Sociologica 48.

 • 23. Szymczyk J. (2017) Pokolenie X na rynku pracy - charakterystyka http://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-pokolenia-w-pracy-pokolenie-x (01.01.2017 - access date).

 • 24. The 2016 Deloitte Millennial Survey (2017) https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/press-releases/articles/millennials-2016.html (01.01.2017 - access date).

 • 25. To etyczne fi rmy przyciągną Y-greki. Wyniki badania na zlecenie Henkel Polska (2016) http://osobyzasoby.pl/2015/10/to-etycznefirmy-przyciagna-y-greki-wyniki-badania-na-zlecenie-henkel-polska/ (01.04.2016 - access date).

 • 26. Tomczyk-Tołkacz J. (2000) Człowiek w biznesie - między pragnieniem pieniądza a cnotą „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” Vol. 3 pp. 183-185.

 • 27. Walczak-Duraj D. (2002) Ład etyczny w gospodarce rynkowej. Doświadczenia polskiej transformacji Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego Łódź.

 • 28. Zadroga A. (2009) Metody ujmowania etyki biznesu w Polsce „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” Vol. 12 No. 1 pp. 119-128.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 768 558 8
PDF Downloads 422 304 9