European Union subsidies and bank credits as external sources of financing for small and medium enterprises in Poland

Open access

Summary

The selection of financing sources constitutes an important decisive problem for small and medium enterprises. The study encompasses the assessment of which scale small and medium enterprises in Poland use EU funds and bank credits as the sources connected with financing business activity. Moreover, based on surveys of enterprises in Podkarpackie voivodship, the barriers and limitations of SMEs in the access to such financing sources have been defined. The classification and assessment of the significance of particular financial limitations have been performed by means of the reasons for credit passiveness of SMEs and their financial exclusion.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Błach J. (2009) Ewolucja teorii struktury kapitału „Finanse” No. 1.

 • 2. Bygrave W.D. Hunt S.A. (2005) Global Entrepreneurship Monitor 2004. Financing Report Babson College and London Business School Babson Park.

 • 3. Carter S. Shaw E. Lam W. Wilson F. (2007) Gender Entrepreneurship and Bank Lending: The Criteria and Processes Used by Bank Loan Officers in Assessing Applications „Entrepreneurship Theory and Practice” No. 3 Iss. 3.

 • 4. Chakravarty S. Xiang M. (2009) What Discourages Small Businesses from Asking for Loans? The International Evidence on Borrower Discouragement Working Papers No. 903 Purdue University West Lafayette.

 • 5. Czekaj J. Dresler Z. (2005) Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii PWN Warszawa.

 • 6. Filip P. Grzebyk M. Kaliszczak L. (2010) Development of the small and medium enterprises in Poland in comparison with European Union member states Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego Rzeszów.

 • 7. Finansowanie MSP ze środków UERaport z badań Comarch i dotacjomat.pl (2014); http://dotacjomat.pl/wp-content/uploads/2015/02/raportdotacjomat.pl (10.03.2016 - access date).

 • 8. Freel M. Carter S. Tagg S. Masson C. (2012) The latent demand for bank debt: characterizing “discouraged borrowers” „Small Business Economics” No. 38.

 • 9. Gorczyńska A. (2014) Wykorzystanie funduszy unijnych w finansowaniu działalności małych i średnich przedsiębiorstw „Ekonomiczne Problemy Usług” No. 111.

 • 10. Hakało G. Ratajczak D. (2014) Etapy i koszty procesu sukcesji oraz możliwości ich finansowania „Ekonomiczne Problemy Usług” No. 111.

 • 11. Iwin-Garzyńska J. Adamczyk A. (2009) Wybrane zagadnienia finansów przedsiębiorstwa PWE Warszawa.

 • 12. Jędrzejczak-Gas J. (2014) Influence of the selected factors on the capital structure of enterprises in the construction industry „Management” Vol. 18 No. 1.

 • 13. Kata R. (2013) Czynniki behawioralne determinujące korzystanie przez rolników z kredytów inwestycyjnych „Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” No 103.

 • 14. Kata R. Walenia A. (2015) Financial exclusion farmers and entrepreneurs „Journal of Agribusiness and Rural Development” No. 2(36).

 • 15. Kołodziej-Hajdo M. Surowiec A. (2011) Finansowanie projektów MSP z funduszy unijnych. Korzyści i bariery „Finanse Rynki Finansowe Ubezpieczenia” No. 32.

 • 16. Lucey B. Sanchez-Vidal J. McAnBhaird C. Gurdgiev C. (2012) What Determines the Decision to Apply for Credit? Evidence for Eurozone SMEs „Institute for International Integration Studies Discussion Paper” No. 145.

 • 17. Małe zainteresowanie funduszami UE wśród firm z sektora MŚPhttp://inwestycje.pl/fundusze_unijne (25.07.2013 - access date).

 • 18. Matejun M. (2011) Wspomaganie i finansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw Difin Warszawa.

 • 19. Matejun M. Szymańska K. (2012) Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP [in:] Matejun M. (ed.) Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i w ćwiczeniach Difin Warszawa.

 • 20. MŚP pod lupą (2011) Europejski Program Modernizacji Polskich Firm Raport TNS Pentor dla EFLhttp://efl.pl/finansowanie/EFL_Raport_MSP_pod_lup.pdf (12.03.2016 - access date).

 • 21. Orechwa-Maliszewska E. Kopczyk A. (2003) Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw Wyd. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku Białystok.

 • 22. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013–2014 (2015) PARP Warszawa.

 • 23. Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 (2014) Bank PeKaO SA Warszawa.

 • 24. Sadowska M. (2014) Źródła finansowania inwestycji sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce „Ekonomiczne Problemy Usług” No. 111.

 • 25. Sawicka A. Tymoczko I.D. (2014) Dlaczego polskie przedsiębiorstwa nie korzystają z kredytu? Zjawisko zniechęconego kredyto(nie)biorcy „Materiały i Studia NBP” No. 310.

 • 26. Skowronek-Mielczarek A. (2002) Zewnętrzne źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Monografie i Opracowania SGH No. 499 Warszawa.

 • 27. Smallbone D. Ram M. Deakins D. Aldock R.B. (2003) Access to Finance by Ethnic Minority Businesses in the UK „The International Small Business Journal” No. 21 Iss. 3.

 • 28. Strona Internetowa: http://www.bvdinfo.com (15.03.2016 – access date).

 • 29. Strona Internetowa: http://www.knf.gov.pl/dane sektora bankowego (03.03.2016 – access date).

 • 30. Żołądkiewicz A. (2014) Struktura źródeł finansowania inwestycji w sektorze MŚP „Ekonomiczne Problemy Usług” No. 111.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 271 125 3
PDF Downloads 194 115 2