Levels of Management and Economic Performance of Companies

Open access

Summary

In order to achieve competitive results, the manager must master the skills necessary for subsequent levels of management. In the present study we have verified three hypotheses regarding the correlation between the level of control and efficiency, a form of ownership and influence on the managing level to direct and indirect subordinates. Two of the hypotheses gained the expected level of significance and the third was statistically insignificant.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Austen-Tynda A.Kozłowski RBurda-Świerz K. (2009) Istota i znaczenie przywództwa dla kształtowania konkurencyjności jednostki ochrony zdrowia [in:] A. Austen-Tynda Frączkiewicz-Wronka (eds.) Przywództwo w ochronie zdrowia. Idee i instrumenty ABC Walters Kluwer Business Warszawa.

 • 2. Bass B.M. (1985) Leadership and Performance Beyond Expectations Free Press New York.

 • 3. Bass B.M. Avolio B.J. (1990) Transformation Leadership Development: Manual for the Multifactor Leadership Quesionaire Consulting Psychologists Press Palo Alto.

 • 4. Bednarski L. (1997) Analiza finansowa w przedsiębiorstwach PWE Warszawa.

 • 5. Benton D. A. (2004) Menedżer z charyzmą Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne Gdańsk.

 • 6. Chang K. Smithikrai C. (2010) Counterproductive behavior at work an investigation into reduction strategies “The International Journal of Human Resources Management” Vol. 21 No. 8.

 • 7. Chun J. U. Yamarino F. J. Dionne S. D. Sosik J. J. Moon H. K. (2009) Leadership Across Hierarchical Levels: Multiple Levels of Management and Multiple Levels of Analysis “Leadership Quarterly” Vol. 20 (5).

 • 8. Detert J. R. (2007) Leadership Behavior and Employe e Voice: Is the Door Really Open? “Academy of Management Journal” Vol. 50 (4).

 • 9. Eisenhardt K. M. Martin J. A. (2000) Dynamic Capabilities: What Are They? “Strategic Management Journal” Vol. 21 (10/11).

 • 10. Fischer T. Henkel J. (2010) Complements and Substitutes in Value Appropriation - An Empirical Analysis of Patents’Interactions American Academy of Management Conference” Montreal.

 • 11. Góralski A. (1974) Metody opisu i wnioskowania statystycznego PWN Warszawa.

 • 12. Jachnis A. (2008) Psychologia organizacji kluczowe zagadnienia Difin Warszawa.

 • 13. Jędrzejczyk W. (2013) Pozaekonomiczne czynniki ludzkich zachowań w teoriach ekonomicznych i ich wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej Issue 51 No. 1146 Łódź.

 • 14. Knosala R. Boratyńska-Sala A. Jurczyk-Bunkowska M. Moczała A. (2014) Zarządzanie innowacjami PWE Warszawa.

 • 15. Krzakiewicz K. Cyfert Sz. (2013) Role przywódców w procesie zarządzania innowacjami [in:] J. Skalik A. Zabłocka-Kluczka (eds.) Innowacje w zarządzaniu Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu No. 300 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław.

 • 16. Lista 500 2015 (2015) “Rzeczpospolita” 13.05.2015 r.

 • 17. Lista Najlepszych 500 polskich marek (2013) „Rzeczpospolita” 24.04.2013 r.

 • 18. Lubimow-Burzyńska J. Góralewska-Słońska A. (2004) Zmiany w strukturze wydatków gmin [in:] D. Fic (ed.) Edukacja globalna i regionalna - jej rozwój i instytucjonalizacja Druk-Ar Zielona Góra.

 • 19. Masdaghinia S. Atwater L. E. Keller R. T. (2010) How Leadership Style Affect Performance of Distant Followers in Creative and Non-creative Tasks? American Academy of Management Conference Montreal.

 • 20. Oke A. (2007) Innovation Types and Innovation Practices in Service Companies “International Journal of Operations & Production Management” Vol. 27 (6).

 • 21. Oziewicz E. Michałkowski T. (2013) Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze PWE Warszawa.

 • 22. Peszko A. (2012) Psychoekonomia i jej wpływ na kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu [in:] J. Rokita (ed.) Nauki o zarządzaniu wobec nieprzewidywalności i złożoności zmian Part II Wydawnictwo Górnośląskie Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego Katowice.

 • 23. Pichlak M. (2012) Uwarunkowania innowacyjności organizacji. Studium teoretyczne i wyniki badań empirycznych Difin Warszawa.

 • 24. Radosiński E. (2010) Wprowadzenie do sprawozdawczości analizy i informatyki finansowej Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa.

 • 25. Ranking Rzeczpospolitej Marki Polskie 2014 (2014) „Rzeczpospolita” 28.11.2014 r.

 • 26. Robbins S. P. Judge T. A. (2012) Zachowania organizacyjne PWE Warszawa.

 • 27. Samuelson W.F. MarksS. G. (1998) Ekonomia menedżera PWE Warszawa.

 • 28. Sierpińska M. JachnaT. (1997) Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych PWN Warszawa.

 • 29. Siguaw J. A. Simpson P. M. Enz C. A. (2006) Conceptualizing Innovation Orientation: A Framework for Study and integration of Innovation Research “The Journal of Product Innovation Management” Vol. 23 (6).

 • 30. Tokarski S. (2003) Model interakcyjny efektywności kierowania OPO Bydgoszcz.

 • 31. Tokarski S. (2006) Kierownik w organizacji Difin Warszawa.

 • 32. Trzcielińska J. (2013) Metody analizy strategicznej jako narzędzie identyfikacji okazji [in:] S. Trzcieliński (ed.) Wybrane problemy zarządzania. Teraźniejszość i przyszłość Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej Poznań.

 • 33. Xu K. Sirmon D. G. Gao S. (2010) R&D Resources R&D Management and Innovation: Evidence of Mediation American Academy of Management Conference Montreal.

 • 34. Zaleśkiewicz T. (2013) Psychologia Ekonomiczna Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 391 238 7
PDF Downloads 176 112 4