Conditions necessary to maintain work-life balance of employees - in the light of the research results

Open access

Summary

The article presents the results of research concerning worklife balance of employees of enterprises located in lubuskie voivodeship. The working conditions provided by employers were analyzed. The authors of research checked whether they favor, according to the respondents, the homeostasis between work and private life. The results showed some deficits in this area. This led to reflection on the potential remedial actions which can be applied in the organization, such as a policy of „family friendly employment”.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Allen D. (2013) Życie i praca. Jak znaleźć czas na wszystko Wyd. GWP Gdańsk.

 • 2. Balcerzak-Paradowska B. (2008) Polityka rodzinna w Polsce w aspekcie godzenia życia zawodowego i rodzinnego in: C. Sadowska-Snarska T. Li (eds.) Godzenie pracy z rodziną w kontekście aktywizacji zawodowej kobiet Wyd. WSE w Białymstoku Białystok.

 • 3. Borkowska S. (2010) Równowaga między pracą a życiem pozazawodowym Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica Nr 240 Łódź.

 • 4. Clutterbuck D. (2005) Równowaga między życiem zawodowym a osobistym Oficyna Ekonomiczna Kraków.

 • 5. Dyląg B. (2009) RYNEK: Praca w nadgodzinach jest nieproduktywna http://www.hotmoney.pl/RYNEK-Praca-wnbspnadgodzinach-jestnieproduktywna-a9573 25.11.2013 - data dostępu).

 • 6. Greenhaus H.J. Collins M.K. Shaw D.J. (2003) The relation between workfamily balance and quality of life „Journal of Vocational Behaviour” Vol. 63 pp. 510-531.

 • 7. Gross-Gołacka E. (2008) Równowaga praca-życie jako element strategii zarządzania zasobami ludzkimi w: C. Sadowska-Snarska (red.) Równowaga: praca - życie - rodzina Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej Białystok.

 • 8. GUS (2005) Budżet czasu ludności 1 VI 2003 - 31 V 2004 Główny Urząd Statystyczny Warszawa.

 • 9. GUS (2012) Kobiety i mężczyźni na rynku pracy Główny Urząd Statystyczny Warszawa.

 • 10. Kowalówka M. (2013) Nowa klasa prekariatu http://rynekpracy.pl/artykul.php/wpis.742 (20.01.2014 - data dostępu).

 • 11. Levi L. (2013) Czy zaharowujemy się na śmierć? „Gazeta Wyborcza” 23-24 marca; Are We Working Ourselves to Death? http://www.project-syndicate.org/commentary/are-we-working-ourselves-to-death- (09.01.2014 - data dostępu).

 • 12. Mesjasz J. (2013) Zawodowa deformacja osobowości http://www.miesiecznik-benefit.pl/index.php?wiad=483 (16.12.2013 - data dostępu).

 • 13. OECD Employment Outlook 2013 http://www.oecd-ilibrary.org/employment/oecd-employment-outlook-2013_empl_outlook-2013-en (25.11.2013 r. - data dostępu).

 • 14. Riedmann A. (2006) Working time and work-life balance in European companies. Establishment Survey on Working Time 2004-2005 European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions Dublin.

 • 15. Riordan Ch. (2014) Work-life balance - tu nie chodzi o równowagę http:// www.hbrp.pl/news.php?id=1083&t=worklife-balance-tu-nie-chodzi-orownowage (25.11.2013 - data dostępu).

 • 16. Robak E. (2010) Kształtowanie równowagi między pracą a życiem osobistym pracowników jako istotny cel współczesnego zarządzania zasobami ludzkimi in: D. Lewicka L. Zbiegień-Maciąg (eds.) Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki Wyd. AGH Kraków.

 • 17. Sadowska-Snarska C. Li T. (eds.) (2008) Godzenie pracy z rodziną w kontekście aktywizacji zawodowej kobiet Wyd. WSE w Białymstoku Białystok.

 • 18. Sochańska M. Morysińska A. Makowska - Belta E. Kołakowska - Seroczyńska Z. Szarfenberg R. Mering T. (2013) Elastyczne formy zatrudnienia - skutki społeczne i ekonomiczne Wrocław https://careers.uni.wroc.pl/media/uploads/Elastyczne_formy_zatrudnienia_skutki_spoleczne_i_ekonomicznne.pdf (15.01.2014 - data dostępu).

 • 19. Stanisz A. (2006) Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny Tom 1. Statystyki podstawowe StatSoft Polska Sp. z o.o. Kraków.

 • 20. Stankiewicz J. Bortnowska H. (2011) Samodoskonalenie szansą na poprawę konkurencyjności pracowników na bankowym rynku pracy (w świetle wyników badań) „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” T. 12 z. 3.

 • 21. Stankiewicz J. Bortnowska H. Łychmus P. (2009) E-coaching jako technika wspierająca rozwój zawodowy pracowników bankowych w trudnych czasach in: S. Partycki (ed.) E-gospodarka e-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej Wyd. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Lublin.

 • 22. Stankiewicz J. Moczulska M. (2007) Współudział pracowników w podejmowaniu decyzji a sukces organizacji Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego nr 1 Sopot.

 • 23. Stankiewicz J. Moczulska M. (2009) Determinants of employee participation in management on the basis of the research results “Management” Vol. 13 No. 2.

 • 24. Szreder M. (2004) Metody i techniki sondażowych badań opinii PWE Warszawa.

 • 25. Szymańska M. Wolski K. (2013) Młodzi kontra doświadczeni pracownicy - komu najbardziej zagraża stres w pracy? http://rynekpracy.pl/artykul.php/typ.1/kategoria_glowna.26/wpis.670 (09.01.2013 - data dostępu).

 • 26. Titkow A. Duch-Krzystoszek D. Budrowska B. (2004) Nieodpłatna praca kobiet. Mity realia perspektywy Wyd. IFiS PAN Warszawa.

 • 27. Walczak W. (2011) Zarządzanie różnorodnością jako podstawa budowania potencjału kapitału ludzkiego organizacji „E-mentor” nr 3.

 • 28. Visser F. Williams L. (2006) Work-life Balance: Rhetoric versus reality? The Work Foundation London.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 284 160 4
PDF Downloads 168 110 3