Possibilities of safe yield increase in the Wydrzany well field (Uznam Island, Poland) by surface water from a drainage system

Open access

Abstract

In parallel with intensified development of the Polish part of Uznam Island, there is an increase in the demand for drinking water in this area. This island ranks among areas with low water resources, which at the present time are allocated. In order to create the prospect of increased groundwater resources, a concept has been developed that allows for the recovery of part of the freshwater from drainage systems which discharge into the waters of Szczecin Lagoon or the River Świna. The present article discusses the secondary use of water from drainage systems for supply of the Wydrzany resource area. The notion of using water from the White Bridge pumping station was considered the most promising. The catchment area of the polder is 880 ha, 280 ha of which are located on Polish territory. The White Bridge pumping station transfers water from the polder, which it leads to the Peat Channel which, in turn, drains water gravitationally into Szczecin Lagoon. Here, results of simulations aimed at the use of drainage water to improve upon groundwater resources in the “Wydrzany” intake are discussed. On the basis of these simulations of artificial water supply to the intake, an increase of available resources by up to 50 per cent may be expected.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

  • Buckow E. Henning H. Nowacki F. & Serafin R. 2006. Polsko-Niemiecki projekt przygraniczna gospodarka wodami podziemnymi w zlewni obszaru zaopatrzenia Uznam Wschodni/Świnoujście [Polish-German project of near border area in the water catchment in the Eastern Uznam Island/Świnoujcie town]. HGN Hydrogeologie Proxima S.A. Neubrandenburg Wrocław.

  • Firlit G. Ruszkiewicz P. Tyralski M. Mżyk S. & Paterek A. 2012. Dokumentacja hydrogeologiczna ustalającej zasoby dyspozycyjne wód podziemnych obszaru bilansowego Międzyodrza Zalewu Szczecińskiego wyspy Uznam i zachodniej części wyspy Wolin [Hydrogeological documentation of disposable groundwater resources of balance area of Międzyodrze Region Szczecin Lagoon Uznam Island and western part of the Wolin Island]. Proxima S.A. Wrocław.

  • Gurwin J. & Ruszkiewicz P. 2009. Zastosowanie numerycznego modelu filtracji w ocenie wpływu robót inżynierskich na wody podziemne na przykładzie planowanego tunelu między wyspami Wolin i Uznam [Application of numerical flow model in the assessment of planned engineering works on groundwaters on the example of planned tunnel between Wolin and Uznam Islands]. Bulletin of Polish Geological Institute 436 141–151.

  • Krawiec A. 2013. Pochodzenie anomalii chlorkowych w wodach podziemnych polskiego wybrzeża Bałtyku [Origin of chlorine anomaly in the groundwater of Polish Baltic Coast]. Nicholas Copernicus University Toruń 144 pp.

  • Matkowska Z. 1997. Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000 arkusz Świnoujście [Hydrogeological Map of Poland 1:50 000 Świnoujście sheet]. Polish Geological Institute Warszawa.

  • Matkowska Z. Porek M. Rembocha L. & Wdowiak M. 1970. Geologiczne opracowanie Bramy Świny [Geological description of Świna Gate]. Polish Geological Institute Warszawa.

  • Skuza D. & Wozniak Z. 2015. Kompleksowa inwentaryzacja sieci kanalizacji deszczowej dla lewobrzeżnej części miasta Świnoujście wraz z określeniem poszczególnych zlewni ich rzeczywistych wielkości oraz koncepcja określająca rozwój (modernizację) systemu kanalizacji deszczowej uwzględniający bieżące oraz planowane potrzeby zrównoważonego rozwoju miasta Świnoujście – Etap I i II [Complex register of groundwater sewage system Świnoujście town with delimitation of river catchments area and conception of rainwater drainage system construction according to the sustainable development of the town – step I and II]. INBUD Project Office Szczecin.

  • Wiśniowski Z. & Hoc R. 2014. Wpływ zmian gospodarowania wodami opadowymi na obszarze Świnoujścia w części położonej na Wyspie Uznam na stan wód gruntowych i przepływ wód podziemnych [Impact of meteoric water menagement on the Świnoujście area In Wolin Island on the groundwater head and outflow]. Pomeranian Branch of Polish Geological Institute Szczecin.

  • Wiśniowski Z. Hoc R. & Jezierski P. 2014. Dodatek nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby dyspozycyjne wód podziemnych obszaru bilansowego Międzyodrza Zalewu Szczecińskiego wyspy Uznam i zachodniej części wyspy Wolin [Supplement to hydrogeological documentation of disposal groundwater resources of the area of Uznam Island Gulf of Szczecin and western part of Wolin Island]. Pommeranian Branch of Polish Geological Institute Szczecin.

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 1.19

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.306
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.937


Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 15 14 12
PDF Downloads 10 10 8