Groundwater flow modelling of main groundwater reservoirs in the Gdańsk region, Poland

Open access

Abstract

During the last nine years, the 133 main groundwater reservoirs in Poland (MGR) have been documented; these were published last year. Some of these are situated in the coastal zone of the southern Baltic Sea. MGR numbers 111 and 112 are in the Gdańsk area and are discussed in the present paper. The study area is situated on the border region of the moraine plateau of the Cashubian Lakeland, the western part of the Vistula River delta plain and the Bay of Gdańsk. The area of the main groundwater reservoir in no. 112 is developed in Quaternary strata and referred to as Żuławy Gdańskie; it comprises predominantly the city of Gdańsk and slightly exceeds 100 km2. There is also a Cretaceous aquifer, rich in groundwater resources, which is named MGR no. 111, beneath the Quaternary reservoir mentioned above. The area studied and modelled totalled 364 km2, on account of the hydraulic connection between these aquifers. Methods of hydrogeological research, groundwater flow simulations, resources calculation are outlined in the present paper.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

  • Burzyński K. Kozerski B. & Sadurski A. 1999. Procesy ingresji i ascenzji wód na polskim wybrzeżu bałtyckim. [Ingression and ascension processes of salt waters along the Polish Baltic coast]. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 388 35–48.

  • Kordalski Z. 2013. Analiza wpływu zmian klimatycznych na zasoby wód podziemnych w strefie brzegowej Morza Bałtyckiego [Impact of climatic changes on groundwater resources in the zone of Baltic coast]. Raport projektu badawczego [Project report]. NAG PIG-PIB Warszawa.

  • Kozerski B. (Ed.) 2007. Gdański system wodonośny [Gdańsk hydrogeological system]. Wyd. Politechniki Gdańskiej Gdańsk 116 pp.

  • Kreczko M. Lidzbarski M. Prussak E. & Kordalski Z. 2000. Dokumentacja zasobów dyspozycyjnych wód podziemnych Żuław i Mierzei Wiślanej [Documentation of available groundwater resources of Vistula delta and the Vistula Spit]. PIG Oddział Geologii Morza Gdańsk.

  • Kreczko M. Prussak E. & Szelewicka A. 1996. Dokumentacja hydrogeologiczna GZWP nr 111 Subniecka Gdańska [Hydrogeological documentation of MGR no. 111 Gdańsk Upper Cretaceous subbasin]. NAG PIG-PIB Warszawa.

  • McDonald M.G. & Harbaugh A.W. 1996. User’s Documentation for MODFLOW­96 an update to the U.S. Geological Survey Modular Finite­Difference Ground­Water Flow Model. U.S. Geological Survey Reston.

  • Mikołajków J. & Sadurski A. (Eds) 2017. Informator PSH: Główne Zbiorniki Wód Podziemnych w Polsce [PHS Communicant: Major Groundwater Reservoirs of Poland]. PIG-PIB Warszawa.

  • Pikies R. & Zaleszkiewicz L. 2013. Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 arkusz Gdańsk (27) wraz z objaśnieniami [Detailed Geological Map of Poland 1:50000 Gdańsk sheet (27) with explanation]. PIG-PIB Warszawa.

  • Szelewicka A. & Kordalski Z. 2013. Zmiany hydrodynamiczne na obszarze drenażu gdańskiego systemu wodonośnego w świetle najnowszych obserwacji [Hydrodynamics changes in the drainage area of Gdańsk hydrogeological system on the basis of recent research]. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 456 595–600.

  • Szelewicka A. Karwik A. & Kordalski Z. 2015. Dodatek do Dokumentacji hydrogeologicznej GZWP nr 112 Żuławy Gdańskie [Suplement of Hydrogeological documentation of MGR no.112]. NAG PIG-PIB Warszawa.

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 1.19

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.306
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.937


Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 154 119 4
PDF Downloads 85 64 1