Heavy-mineral analysis in Polish investigations of Quaternary deposits: a review

Open access

Abstract

The composition of heavy-mineral assemblages is one of the main textural features of sediments because they can have significant value for the interpretation of, among others, their depositional environment, their depositional processes, and their stratigraphic position. Distinctive features of heavy minerals include their resistance to chemical weathering and mechanical abrasion, their habit, and their density. These parameters are the most widely used in the heavy-mineral research of Quaternary deposits in Poland, as well as in such research in other countries conducted by Polish scientists. Several other heavy-mineral parameters can also be used in various types of interpretation. It is discussed whether heavy-mineral analysis is decisive in the evaluation of deposits or whether it plays mainly a role that may support evidence obtained by other types of analysis. The attention is mainly devoted to transparent heavy minerals; the significance of opaque heavy minerals for interpretational purposes is only mentioned.

References
 • Barcicki, M., 1997. Ewolucja rzeźby w czwartorzędzie okolic Wierzbicy (północno-wschodnie obrzeżenie Gór Świętokrzyskich) [Development of the relief in the surroundings of Wierzbica (NE margin of the Holy Cross Mountains - central Poland) during the Quaternary]. Prace Instytutu Geografii WSP w Kielcach 2, 1-170.

 • Barcicki, M. & Ciupa, T., 2007. Morfologia i wypełnienie klinów mrozowych w glinach zwałowych w północno- wschodnim obrzeżeniu Gór Świętokrzyskich [Morphology and infilling of ice wedges in glacial till at the NE border of the Holy Cross Mts.]. [In:] E. Smolska & D. Giriat (Eds): Rekonstrukcja dynamiki procesówgeomorfologicznych - formy, rzeźby i osady [Reconstructionof morphological processes dynamics - landforms anddeposits]. University of Warsaw, Warszawa, 43-53.

 • Barczuk, A. & Mycielska-Dowgiałło, E., 2001. Znaczenie składu mineralnego dla rozpoznania obecności procesów eolicznych [Interpretation of aeolian processes in the light of sedimentary mineral composition]. [In:] E. Mycielska-Dowgiałło & J. Rutkowski (Eds): Eolizacjaosadów jako wskaźnik stratygraficzny czwartorzędu [Aeolisationof sediments as an indicator of Quaternary stratigraphy]. University of Warsaw, Warszawa, 39-42.

 • Barczuk, A. & Nejbert, K., 2007. Analiza minerałów nieprzezroczystych w badaniach skał okruchowych [Opaque mineral analysis in clastic rock research]. [In:] E. Mycielska-Dowgiałło (Ed): Badania cech teksturalnychosadów czwartorzędowych i wybrane metody oznaczaniaich wieku [Textural analyses and selected geochronometricalmethods in the research of Quaternary deposits]. Uniwersytet Warszawski, Warszawa, 205-228.

 • Bujak, Ł., 2010. Osady preglacjalne południowej części Niziny Mazowieckiej w świetle wyników analizy minerałów ciężkich [Heavy minerals in preglacial sediments of the southern Mazovian Lowland]. BiuletynPaństwowego Instytutu Geologicznego 438, 19-31.

 • Cailleux, A., 1942. Les actions éoliennes periglaciaires en Europe. Mémoires de la Société Géologique de France(Nouvelle Série) 46, 1-127.

 • Chlebowski, R. & Lindner, L., 1991. Źródła materiału i warunki akumulacji lessów młodszych Wyżyny Małopolskiej [Source areas and depositional conditions of the Younger Loess Unit of the Malopolska Upland]. Biuletyn Geologiczny 32, 15-50.

 • Chlebowski, R. & Lindner, L., 2004. Aspekty mineralogiczne w metodyce badań lessów na przykładzie lessów polskich i ukraińskich [Mineralogical issues in the methodology of loess analysis with examples from loesses of Poland and Ukraine]. [In:] A. Kostrzewski (Ed): Geneza, litologia i stratygrafia utworówczwartorzędowych [Genesis, lithology and stratigraphy ofQuaternary deposits], 4. Adam Mickiewicz University, Poznań, 17-36.

 • Cichosz-Kostecka, A., Mycielska-Dowgiałło, E. & Manikowska, B., 1991. Late Glacial aeolian processes in the light of sediment analysis from Kamion profile near Wyszogród. Zeitschrift für Geomorpholgie, Neue Folge,Supplement Band 90, 45-50.

 • Czerwonka, J.A. & Witek, B., 1977. Granulometric and petrographic studies of tills of south-western Poland. Biuletyn Instytutu Geologicznego 305, 45-58.

 • Dąbski, M., 2001. Significance of heavy mineral analysis in determing the source of mineral material in glacial till. [In:] D.J.A. Evans, J.A. Piotrowski & C.D. Clark (Eds): Palaeo-ice stream international symposium - Volumeof abstracts. Aarhus University, 24.

 • Derkachev, A.N. & Nikolaeva, N.A., 2013. Possibilities and restrictions of heavy-mineral analyses for the reconstruction of sedimentary environments and source areas. Geologos 19 (this issue), 147-158.

 • Derkacz, M., Marcinkowski, B. & Żarski, M., 2009. Osady lodowcowe na przedpolu Tatr w rejonie Toporowej Cyrhli i na Niżnej Palenicy Pańszczykowej [Glacial deposits in the foreland of the Tatra Mountains near Toporowa Cyrhla and Niżna Palenica Pańszczykowa]. Przegląd Geologiczny 57, 80-84.

 • Dymowska, T., Dymowski, W., Mityk, J. & Mycielska- -Dowgiałło, E., 1984. Cechy teksturalne osadów wydmowych pustyń Azji Południowo-Zachodniej [Textural properties of dune deposits of the south-western Asian deserts]. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego 54, 241-260.

 • Dzierwa, K. & Mycielska-Dowgiałło, E., 2003. Rekonstrukcja dynamiki procesów eolicznych i czasu ich trwania na podstawie wybranych cech teksturalnych osadów wydmy w Cięciwie [Reconstruction of the dynamics of aeolian processes and of their duration on the basis of selected textural features of the deposits within the dune at Cięciwa (eastern Poland)]. PrzeglądGeologiczny 51, 163-167.

 • Florek, W., Florek, E. & Mycielska-Dowgiałło, E., 1987. Morphogenesis of the Vistula Valley between Kępa Polska and Płock in the Late Glacial and Holocene. [In:] L. Starkel (Ed.): Evolution of the Vistula river valley during the last 15 000 years. Part II. GeographicalStudies, Special Issue 4, 189-205.

 • Florek, W. & Mycielska-Dowgiałło, E., 1991. Structural and textural character of alluvial deposits as an indicator of environmental conditions. [In:] F. Gullentops (Ed.): Wetlands in Flanders. Aardkundige Mededelingen 6, 173-179.

 • Florek, W., Mycielska-Dowgiałło, E. & Starkel, L., 1990. Lithology and facies of fluvial deposits. [In:] L. Starkel (Ed.): Evolution of the Vistula River valley during the last 15,000 years. Part III. Geographical Studies, SpecialIssue 5, 111-126.

 • Gadomska, S., 1959. Osady czwartorzędowe okolic Garwolina [Quaternary deposits from the surroundings of Garwolin]. Przegląd Geologiczny 7, 555-556.

 • Giriat, D., 2003. Wpływ stopnia wodnego we Włocławku nawybrane cechy teksturalne osadów korytowych Wisły [Influenceof the Włocławek dam on textural features of Vistulachannel sediments]. Ph.D. thesis Warsaw University (unpublished).

 • Goździk, J., 1980. Zastosowanie mikroskopii i graniformametrii do badań osadów kopalni węgla brunatnego “Bełchatów” [The role of micromorphologic analyses in investigations of the deposits in the Bełchatów open-cast mine]. Studia Regionalne 4, 101-114.

 • Goździk, J. & Wiatrak, M., 2001. O genezie i wieku utworów czwartorzędowych w profilu wiercenia Lesiów PIG-1 w świetle analizy kształtu ziarn kwarcowych [Genesis and age of the Quaternary deposits of the Leśniów well log]. [In:] E. Mycielska-Dowgiałło (Ed.): Eolizacja osadów jako wskaźnik stratygraficzny czwartorzędu [Aeolisation of sediments as an indicator for theirQuaternary stratigraphic position]. University of Warsaw, Warszawa, 81-92.

 • Goździk, J., Kenig, K. & Skórzak, A., 2010. Zmiany kształtu ziarn kwarcowych oraz składu mineralnego piaszczystych osadów miocenu, pliocenu i niższego czwartorzędu w rowie Kleszczowa [Changes in the shape of quartz grains and in mineral composition of the Miocene, Pliocene and early Quaternary sand deposits in the Kleszczów Graben]. Biuletyn Państwowego InstytutuGeologicznego 438, 33-50.

 • Jęczmyk, M. & Kanasiewicz, J., 1970. Minerały ciężkie w aluwiach górnej Kwisy [Heavy minerals in fluvial deposits of the upper course of the Kwisa river]. Kwartalnik Geologiczny 14, 182-188.

 • Kamińska, R., Konecka-Betley, K. & Mycielska-Dowgiałło, E., 1986. The Liszyno dune in the Vistula valley (east of Płock). Biuletyn Peryglacjalny 31, 141-162.

 • Kenig, K., 1999. Analiza minerałów ciężkich [Heavy-mineral analysis]. [In:] L. Marks & A. Ber (Eds): Metodykaopracowania Szczegółowej Mapy Geologicznej Polskiw skali 1:50,000 [Instruction to the detailed geological mapof Poland, 1:50,000]. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 58-60.

 • Konecka-Betley, K. & Majsterkiewicz, T., 1973. Geneza gleb wytworzonych z pokrywowych utworów pyłowych Polski środkowej [Genesis of soils developed in silty cover sediments of central Poland]. Roczniki Glebozawcze 24, 133-158.

 • Korotaj, M. & Mycielska-Dowgiałło, E., 1982. Würmian periglacial processes in the Kolno Plateau in the light of sedimentologic investigations with the use of scanning electron microscope. Biuletyn Peryglacjalny 29, 53-76.

 • Kosmowska-Ceranowicz, B., 1966. Osady preglacjalne dorzecza środkowej Wisły [Preglacial deposits of the middle Vistula drainage basin]. Prace Muzeum Ziemi 9, 223-296.

 • Kosmowska-Ceranowicz, B., 1976. Wiek osadów z Cetynia i Ponurzycy w świetle badań mineralogiczno-petrograficznych [The age of deposits from Ceten and Ponurzyca in the light of mineralogical and petrographic analyses]. Kwartalnik Geologiczny 20, 627-641.

 • Kosmowska-Ceranowicz, B., 1979. Zmienność litologiczna i pochodzenie okruchowych osadów trzeciorzędowych wybranych rejonów północnej i środkowej Polski w świetle wyników analizy przezroczystych minerałów ciężkich [Lithology and origin of Tertiary clastic deposits in central and northern Poland: results of translucent heavy-mineral analyses]. Prace MuzeumZiemi 30, 3-73.

 • Kosmowska-Ceranowicz, B., 1987. Porównanie serii ochoty z osadami preglacjalnymi (plioceńskimi) centralnej Polski [Comparison of the Ochota unit with preglacial (Pliocene) deposits in central Poland]. [In:] A. Jahn & S. Dyjor (Eds): Problemy młodszego neogenui eoplejstocenu w Polsce [Problems of the Early Neogeneand Eopleistocene]. Ossolineum, Wrocław, 247-254.

 • Krysowska-Iwaszkiewicz, M., 1974. Studium mineralogiczno- petrograficzne kenozoicznych osadów lądowych Wyżyny Krakowskiej [Mineralogical and petrographical study of Cenozoic continental deposits of the Cracovian upland]. Prace Mineralogiczne PAN 35, 62-64.

 • Krzyszkowski, D., 1995. An outline of the Pleistocene stratigraphy of the Kleszczów Graben, Bełchatów outcrop, central Poland. Quaternary Sciences Review 14, 61-83.

 • Krzyszkowski, D., 2010. Stratygrafia, petrografia i paleogeografia glin lodowcowych [Till stratigraphy, petrography and palaeogeography along the northwestern coastal region of Poland]. Biuletyn PaństwowegoInstytutu Geologicznego 438, 51-91.

 • Kuźnicki, F., Białousz, S., Rusiecka, D. & Skłodowski, P., 1974. Charakterystyka procesu bielicowania w glebach wytworzonych z piasków wydmowych Puszczy Kampinowskiej [Characteristics of the podzolization process in soils developed in dune sands in the Puszcza Kampinoska forest]. Rocznik Gleboznawczy 25, 25-51.

 • Ludwikowska-Kędzia, M., 2000. Ewolucja środkowego odcinkadoliny rzeki Belnianki w późnym glacjale i holocenie [Evolution of the middle segment of the Belnianka River valley in the Late Glacial and Holocene]. Dialog Press, Warszawa, 181 pp.

 • Ludwikowska-Kędzia, M., 2013. The composition of transparent heavy minerals in Quaternary sediments of the Kielce-Łagów valley (Holy Cross Mountains, Poland). Geologos 19 (this issue), 95-129.

 • Łydka, K., 1953. Opracowanie petrograficzne preglacjału rejonuWarszawy [Petrographical study of preglacial depositsin the surroundings of Warsaw]. Instytut Geologiczny, Warszawa, 5 -24.

 • Łydka, K. & Turnau-Morawska, M., 1967. Minerały ciężkie w osadach trzeciorzędowych i plejstoceńskich w Marantowie k. Konina [Heavy minerals in Tertiary and Pleistocene deposits, Marantów site near Konin]. Prace Instytutu Geologicznego 48, 137-144.

 • Manikowska, B., 1985. O glebach kopalnych, stratygrafii i litologii wydm Polski środkowej [On the palaeosols, stratigraphy and lithology of the dunes in central Poland]. Acta Geographica Lodziensia 52, 1-137.

 • Marcinkowski, B., 1990. Przeobrażenie ilmenitu i mineralizacji towarzyszącej w piroksenitach masywu Tajno na przykładzie otworu Tajno IG-4 [Processes of ilmenite metamorphosis and accompaying mineralization in pyroxenes in the Tajno massif, with the Tajno IG-4 borehole as an example]. Kwartalnik Geologiczny 34, 571-584.

 • Marcinkowski, B., 1999. Opracowanie litologiczno-petrograficznei mineralogiczne do Szczegółowej Mapy GeologicznejPolski 1:50 000. Arkusz Uniejów [Petrographicaland mineralogical studies to the Detailed geological mapof Poland 1:50,000, sheet Uniejów]. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 3-11.

 • Marcinkowski, B., 2007. Wykorzystanie składu mineralnego i morfologii ziaren minerałów ciężkich do określania środowiska sedymentacyjnego [The application of the mineral composition and the morphology of mineral grains to the interpretation of the sedimentary environment]. Przegląd Geologiczny 55, 207.

 • Marcinkowski, B. & Starnawska, E., 2004a. Zastosowaniemikrosondy EDS do badań minerałów ciężkich przy realizacji Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski 1:50,000 [EDS analysis in heavy-mineral research: application to theDetailed geological map of Poland 1:50,000]. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 6 -11.

 • Marcinkowski, B. & Starnawska, E., 2004b. Application of EDS microprobe in studies of heavy minerals from Quaternary sediments while constructing Detailed geological map of Poland in scale 1:50 000. [In:] WDS & Cl (Eds): A workshop focusing on microanalitical techniquesin geological applications and material science. Polish Geological Institute, Warszawa, 15-17.

 • Marcinkowski, B. & Wiszniewska, J., 2007. Okruchowe nagromadzeniaminerałów tytanu w piaszczystych osadachpółnocno-wschodniej Polski [Titanium concentrationswithin sandy deposits of NE Poland]. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 17-27.

 • Marcinkowski, B., 2008. Opracowanie litologiczno-petrograficznei mineralogiczne do Szczegółowej Mapy GeologicznejPolski, 1:50,000. Arkusz Lipica-Sępopol [Petrographicaland mineralogical studies to the Detailed geological mapof Poland 1:50,000, sheet Lipica-Sepopol]. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 4-21.

 • Marcinkowski, B., 2009. Opracowania litologiczno-petrograficznei mineralogiczne do Szczegółowej Mapy GeologicznejPolski, 1:50,000. Arkusz Pionki [Petrographicaland mineralogical studies to the Detailed geological mapof Poland 1:50,000, sheet Pionki]. Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 5-21.

 • Marcinkowski, B., Winter, H., Wyszomierski, M. & Żarski, M., 2009. Sytuacja geologiczna osadów interglacjałumazowieckiego w Przytulinie [Geological characteristicsof interglacial deposits in Przytulin]. 16th Conference “Stratygrafia plejstocenu Polski. Zimna Woda” (2009), 189-195.

 • Morawski, J., 1968. Spostrzeżenia nad odpornością i typem granatów w piaskach różnych środowisk sedymentacyjnych [Types and weathering resistance of garnets from the sands of different sedimentary environments]. Annales Universitatis Marie-CurieSkłodowska 20, 27-54.

 • Morton, A., Hounslow, M.W. & Frei, D., 2013. Heavy-mineral, mineral-chemical and zircon-age constraints on the provenance of Triassic sandstones from the Devon coast, southern Britain. Geologos 19 (this issue), 67-85.

 • Mycielska-Dowgiałło, E., 1977. Channel pattern changes during the Last Glaciation and Holocene in the northern part of the Sandomierz Basin. [In:] J.K. Gregory (Ed.): River channel changes. Wiley-Interscience, 75-87.

 • Mycielska-Dowgiałło, E., 1978. Rozwój rzeźby fluwialnej północnej części Kotliny Sandomierskiej w świetle badań sedymentologicznych [Development of the fluvial morphology in the northern part of the Sandomierz Basin]. Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego 120, 1-168.

 • Mycielska-Dowgiałło, E., 1980. Cechy strukturalne i teksturalne osadów budujących formy eoliczne w rejonie Palmyry [Structural and textural features in deposits of aeolian forms in the Palmyra region]. Prace i StudiaGeograficzne 2, 189-219.

 • Mycielska-Dowgiałło, E. (Ed.), 1988. Geneza osadów i glebw świetle badań w mikroskopie elektronowym [Genesis ofdeposits and soils on the basis of SEM analysis]. Warsaw University Press, Warszawa, 227 pp.

 • Mycielska-Dowgiałło, E., 1992. Desertification on the basis of sedimentological features of dune deposits. GeographicaPolonica 60, 181-195.

 • Mycielska-Dowgiałło, E., 1993. Estimates of Late Glacial and Holocene aeolian activity in Belgium, Poland and Sweden. Boreas 22, 165-170.

 • Mycielska-Dowgiałło, E., 1995. Wybrane cechy teksturalne osadów [Some textural features of deposits and their significance for interpretations]. [In:] E. Mycielska- Dowgiałło & J. Rutkowski (Eds): Badania osadówczwartorzędowych. Wybrane metody i interpretacja wyników [Investigations of Quaternary sediments. Some methodsand interpretation of the results]. University of Warsaw, Warszawa, 29-105.

 • Mycielska-Dowgiałło, E., 1996. Analiza sedymentologiczna piaszczystych osadów eolicznych i jej znaczenie dla określenia długości trwania procesów pustynnienia [Sedimentological analysis of aeolian sands and assessment of the timespan involved in desertfication]. Rocznik Świętokrzyski B23, 109-116.

 • Mycielska-Dowgiałło, E. (Ed.), 2001. Eolizacja osadów jakowskaźnik stratygraficzny czwartorzędu [Aeolisation ofsediments as an indicator for determining a Quaternarystratigraphic position]. University of Warsaw, Warszawa, 141 pp.

 • Mycielska-Dowgiałło, E., 2007. Metody badań cech teksturalnych osadów klastycznych i wartość interpretacyjna wyników [Research methods for textural features of clastic deposits and the significance of the results for interpretations]. [In:] E. Mycielska- Dowgiałło & J. Rutkowski (Eds): Badania cech teksturalnychosadów czwartorzędowych i wybrane metodyoznaczania ich wieku [Research into the textural features ofQuaternary sediments and some dating methods]. SWPR, Warsaw, 95-180.

 • Mycielska-Dowgiałło, E. & Cichosz-Kostecka, A., 1987. Cechy teksturalne osadów aluwialnych Brenty (północne Włochy) [Textural features of the Brenta fluvial deposits (N Italy)]. Sprawozdania z Badań Naukowych 7, 91-93.

 • Mycielska-Dowgiałło, E., Cichosz-Kostecka, A., Florek, W. & Jatczak, D., 1990. Morphodynamic processes in the light of an analysis of different age alluvial deposits in the Vistula valley near Płock. Miscellanea Geographica 4, 37-47.

 • Mycielska-Dowgiałło, E. & Ludwikowska-Kędzia, M., 2011. Alternative interpretation of grain-size data from Quaternary deposits. Geologos 17, 189-203.

 • Mycielska-Dowgiałło, E. & Woronko, B., 2001. Wybrane cechy sedymentologiczne osadów ułatwiające ich podział stratygraficzny, na przykładzie otworów Galumin 1, Kozły K-1, Niksowizna i Olszewo Węgorzewskie [The role of some sedimentological features in stratigraphic interpretations. Case study of the Galumin 1, Kozły K-1, Niksowizna and Olszewo Węgorzewskie well logs]. [In:] E. Mycielska- Dowgiałło (Ed.): Eolizacja osadów jako wskaźnik stratygraficznyczwartorzędu [Aeolisation of sediments asan indicator for Quaternary stratigraphy]. Warszawa, 43-58.

 • Mycielska-Dowgiałło, E. & Woronko, B., 2004. The degree of aeolization of Quaternary deposits in Poland as a tool for stratigraphic interpretation. SedimentaryGeology 168, 149-163.

 • Racinowski, R., 1974. Dynamika środowiska sedymentacyjnego strefy brzegowej Pomorza Zachodniego w świetle badań minerałów ciężkich i uziarnienia osadów [Dynamics of the seashore sedimentary environment: a record in heavy-mineral and grain-size data]. Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej, InstytutInżynierii Wodnej 4, 1-156.

 • Racinowski, R., 1992. Charakterystyka standardowych cech litologicznych rumowiska strefy brzegowej morza Pobrzeża Szczecińskiego [Standard lithological features of seashore sediments of the Szczecin Baltic coast]. [In:] Badania strefy brzegowej Bałtyku [Research of the Baltic coast]. Prace Naukowe PolitechnikiSzczecińskiej, Politechnika Szczecińska 459(2), 5-93.

 • Racinowski, R., 1995. Analiza minerałów ciężkich w badaniach osadów czwartorzędowych Polski [Heavy mineral analysis as a tool of Quaternary studies in Poland]. [In:] E. Mycielska-Dowgiałło & J. Rutkowski (Eds): Badania osadów czwartorzędowych. Wybranemetody i interpretacja wyników [Research of Quaternarysediments. Some methods and interpretation of the results]. University of Warsaw, Warszawa, 151-166.

 • Racinowski, R., 2002. Badania minerałów ciężkich osadów pyłowych Naddniestrza halickiego [Heavy minerals of loess deposits in the Halyč Prydniestrov’ja region]. Studia Geologica Polonica 119, 219-236.

 • Racinowski, R., 2010. Główne przezroczyste minerały ciężkie w osadach czwartorzędowych Polski [Main transparent heavy minerals in Quaternary deposits]. Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego 438, 99-105.

 • Racinowski, R., & Rzechowski, J., 1969. Minerały ciężkie w glinach zwałowych Polski środkowej [Heavy minerals in boulder clays of central Poland]. KwartalnikGeologiczny 13, 479-490.

 • Rizzetto, F., Mycielska-Dowgiałło, E. & Castiglioni, G.B., 1998. Some aeolian features in the Po plain near Este (North Italy). Geografia Fisica e Dinamica Quaternaria 21, 245-253.

 • Roman, M., 2010. Preglacjalne osady rzeczne ze stanowiska Baruchowo (Kotlina Płocka) [Preglacial fluvial deposits from the Baruchowo site (Płock Basin)]. PaństwowyInstytut Geologiczny 438, 107-121.

 • Rzechowski, J., Gronkowska, B., Kenig, K. & Sobczyk, B., 1975. Studium porównawcze współczesnych i kopalnych osadów rzecznych [Present and fossil fluvial deposits: a comparative study]. Unpublished report, Instytut Geologiczny, Warszawa, 46-53.

 • Sarnacka, Z. & Krysowska-Iwaszkiewicz, M., 1974. Osady eoplejstoceńskie okolic Magnuszewa na południowym Mazowszu [Eopleistocene sediments of the Magnuszew area]. Biuletyn Instytutu Geologicznego. Z badań czwartorzędu Polski 268, 165-188.

 • Urbaniak-Biernacka, U., 1975. Wydmy okolic Świętouścia na wyspie Wolin [The dunes in the Świętouść region on Wolin Island]. Acta Universitatis Nicolai Copernici,Geografia 11, 57-85.

 • Van Loon, A.J., 1972/1973. “Habitus” of some heavy minerals from the Tertiary of Southern Limburg (The Netherlands). Mededelingen van de Rijks GeologischeDienst, Nieuwe Serie 23, 39-67.

 • Van Loon, A.J., 2009b. Soft-sediment deformation structures in siliciclastic sediments: an overview. Geologos 15, 3-55.

 • Vieira, G.T., Mycielska-Dowgiałło, E. & Woronko, B., 2003. Sedimentological analysis of sandy-gravel accumulations, Serra da Estrela plateau (Portugal). LandformAnalysis 4, 99-107.

 • Wachecka-Kotkowska, L. & Ludwikowska-Kędzia, M., 2013. Heavy-mineral assemblages from fluvial Pleniglacial deposits of the Piotrków Plateau and the Holy Cross Mountains - a comparative study. Geologos 19 (this issue), 131-146.

 • Wajda, W., 1970. Minerały ciężkie piasków dennych polskiego Wybrzeża Bałtyku [Heavy minerals of the bottom sands, Polish Baltic coast]. Rocznik PolskiegoTowarzystwa Geologicznego 40, 131-146.

 • Weckwerth, P. & Chabowski, M., 2013. Heavy minerals as a tool to reconstruct river activity during the Weichselian glaciation (Toruń Basin, Poland). Geologos 19 (this issue), 25-46.

 • Woronko, B., 2001. Stopień eolizacji osadów czwartorzędowych na stanowisku Dębe k. Warszawy [Aeolisation degree of Quaternary deposits at the Dębe site near Warsaw]. [In:] E. Mycielska-Dowgiałło (Ed.): Eolizacja osadów jako wskaźnik stratygraficzny czwartorzędu [Aeolisation of sediments as an indicator of Quaternarystratigraphy]. University of Warsaw, Warszawa, 59-64.

 • Woronko, B., 2012a. Zapis procesów eolicznych w osadach piaszczystych plejstocenu na wybranych obszarach Polski środkowej i północno-wschodniej [Records of aeolian processes in the Pleistocene sandy sediments in some areas of central and north-eastern Poland]. Warsaw University, Warszawa, 134 pp.

 • Woronko, B. (Ed.), 2012b. Grain-size analysis: methods and significance. Geologos 14(4), 187-238.

 • Woronko, B., Rychel, J., Karasiewicz, M.T., Ber, A., Krzywicki, T., Marks, L. & Pochocka-Szwarc, K., 2013. Heavy and light minerals as a tool for reconstruction of depositional environments: an example from the Jałówka site (northern Podlasie region, NE Poland). Geologos 19 (this issue), 47-66.

Geologos

The Journal of Adam Mickiewicz University

Journal Information


CiteScore 2016: 1.31

SCImago Journal Rank (SJR) 2016: 0.469
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2016: 0.805


Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 14 14 14
PDF Downloads 1 1 1