Water balance of Lake Gardno

Open access

Abstract

The article describes the characteristics of water circulation in the coastal Lake Gardno. The water cycle is based on water balance data calculated for the period 2003–2007 concerning hydrological years, including the components of horizontal and vertical exchange. Due to the coastal location of the lake, particular attention was paid to the share of the seawater in the lake water cycle. It was found that the inflow of sea water accounts for 10% of the total inflow, while inflow from the land accounts for 86% of the total.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Appelo C.A.J. Willemsen A. 1987 Geochemical calcula-tions and observations on saltwater intrusions I. A combined geochemical/mixing cell model J. Hydrol. 94 (3–4): 313–330.

 • Bajkiewicz-Grabowska E. 2002 Obieg materii w systemach rzeczno-jeziornych (Circulation of matter in river-lake systems) Wydaw. Wydz. Geogr. Stud. Reg. UW Warszawa 274 pp (in Polish English summary).

 • Balicki H. 1978 Wpływ Morza Bałtyckiego na stosunki hy-drologiczne jeziora Gardno (Influence of the Baltic Sea on hydrological relations of Lake Gardno) [Dissertation] Uniw. Gdański Wydz. BiNoZ Gdańsk 224 pp (in Pol-ish).

 • Balicki H. 1980 Metoda obliczania napływu wody morskiej do jezior przybrzeżnych na przykładzie jeziora Gardno (The method of calculating the inflow of sea water to coastal lakes on the example of Gardno lake) [in:] Friedrich M. (ed.) Stosunki wodne w zlewniach rzek Przymorza I dorzecza Dolnej Wisły ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej jezior. Część II (Water conditions in the catchments of the Przymorze rivers and the basin of the Lower Vistula with particular emphasis on lake water management. Part II) IMGW Słupsk: 125–133 (in Polish).

 • Bogdanowicz R. Cieśliński R. 2007 Specyfika problematyki oceny jakości wód jezior przybrzeżnych (Specificity of issues related to the assessment of coastal waters’ quality) [in:] Wiśniewski R. Piotrowiak J. (eds) Ochrona i rekultywacja jezior (Protection and reclamation of lakes) PZiTS Toruń: 11–26 (in Polish).

 • Bogdanowicz R. Izydorek I. 2012 Słowiński Park Narodowy (Slovincian National Park) [in:] Bogdanowicz R. Jokiel P. Pociask-Karteczka J. (eds) Wody w parkach narodowych Polski (Water in national parks of Poland) IGiGP UJ-KH PTG Kraków: 281–295 (in Polish).

 • [BPR] Bosmanat Portu Rowy (Rowy Harbour Administration) 2002–2007 Miesięczne raporty z działalności Portu w Rowach (Monthly reports on the Rowy Harbour operation) [Typescript] Urząd Morski w Słupsku. Inspekcja Administracji Portu.

 • Burnett W.C. Taniguchi M. Oberdorfer J. 2001 Measurement and significance of the direct discharge of groundwater into the coastal zone J. Sea Res. 46(2): 109–116.

 • Chlost 2009 Stany wody i bilans wodny jeziora Łebsko (Water levels and water balance of Lake Łebsko) [in:] Bogdanowicz R. Fac-Beneda J. (eds) Zasoby i ochrona wód. Obieg wody i materii w zlewniach rzecznych (Water resources and protection. Circulation of water and matter in river basins FRUG Gdańsk: 211–220 (in Polish).

 • Chlost I. 2012 Geograficzne uwarunkowania stosunków wodnych Niziny Gardneńsko-Łebskiej (Geographical conditions of water relations in the Gardno-Łeba Lowland) [Dissertation]. Uniwersytet Gdański Wydz. OiG Gdańsk 233 pp (in Polish)

 • Chlost I. 2016 Water balance of Lake Łebsko [in:] Volchak A.A. (ed.) Aktualnye nauchno-tekhnicheskie ekologicheskie problem sokhranienia sredy obitania. Sbornik nauchnykh statei Mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferencii. Chast II (Current scientific technical and environmental problems of habitat protection. Collection of scientific articles of the international scientific and technical conference. Part II) Izd. BGTU Brest: 3–8.

 • Choiński A. 1991 Katalog jezior Polski. Część 1: Pojezierze Pomorskie (Directory of Polish lakes. Part 1: Pomeranian Lake District) Wydaw. UAM Poznań 221 pp (in Polish).

 • Cieśliński R. 2011 Geograficzne uwarunkowania zmienności hydrochemicznej jezior wybrzeża południowego Bałtyku (Geographical conditions of hydrochemical variability of lakes of the southern Baltic coast) Wydaw. UG Gdańsk 211 pp (in Polish).

 • Cieśliński R. Drwal J. Chlost I. 2009 Seawater intrusions to the Lake Gardno Baltic Coastal Zone 13: 85–98.

 • Crétaux J.F. Jelinski W. Calmant S. Kouraev A. Vuglinski V. Bergé-Nguyen M. Gennero M.C. Nino F. Abarc R. Rio D. Cazenave A. Maisongrande P. 2011 SOLS: A lake database to monitor in the Near Real Time water level and storage variations from remote sensing data Adv. Space Res. 47(9): 1497–1507.

 • Cyberski J. Jędrasik J. 1992 Wymiana i cyrkulacja wód w jeziorze Gardno (Water exchange and circulation in Lake Gardno) [in:] Korzeniewski K. (ed.) Zlewnia przymorskiej rzeki Łupawy i jej jeziora (The basin of the coastal river Łupawa and its lake) Wydaw. WSP Słupsk Słupsk: 199–220 (in Polish).

 • Drwal J. 1985 Jeziora w egzoreicznych systemach pojezierzy młodoglacjalnych (Lakes in the exoretic systems of young glacial lake districts) Zesz. Nauk. Wydz. BiNoZ UG Geografia 14: 7–15 (in Polish English summary).

 • Gibson J.J. Birks S.J. Yi Y. 2016 Stable isotope mass balance of lakes: a contemporary perspective Quat. Sci. Rev. 131(B1): 316–328.

 • Gibson J.J. Edwards T.W.D. 2002 Regional water balance trends and evaporation-transpiration partitioning from a stable isotope survey of lakes in northern Canada Global Biogeochem. Cycles 16(2): 10-1–10-14.

 • Jones H.F.E. Özkundakci D. McBride C.G. Pilditch C.A. Allan M.G. Hamilton D.P. 2018 Modelling interactive effects of multiple disturbances on a coastal lake ecosystem: Implications for management J. Environ. Manage. 207: 444–455.

 • Jurak D. 1976 Intensywność parowania z powierzchni wody w zależności od charakteru zbiornika wodnego (Intensity of evaporation from water surface depending on body water features) Pr. IMGW 10: 5–73 (in Polish English summary).

 • Kossowska-Cezak U. Bajkiewicz-Grabowska E. 2009 Podstawy hydrometeorologii (Basics of hydrometeorology) Wydaw. PWN Warszawa 266 pp (in Polish).

 • Kunisch E. 1913 Der Gardensee und Gr. Dolgensee. Mit einem anhang: Ein Beitrag zur Kenntnis des Lebasees (Lake Gardner and Lake Gr. Dolgen. With an appendix: A contribution to the knowledge of Lake Leba) Jahresber. Geogr. Ges. Greiswald 12: 149–233 (in German).

 • Lichter J. 1995 Lake Michigan Beach-Ridge and Dune Development Lake Level and Variability in Regional Water Balance Quat. Res. 44(2): 181–189.

 • Mikulski Z. 1970a Kształtowanie się bilansu wodnego jezior w Polsce (Shaping of water balance of lakes in Poland) Prz. Geogr. 42(3): 433–477 (in Polish English summary).

 • Mikulski Z. 1970b Wody śródlądowe w strefie brzegowej bałtyku (Inland waters in the coastal zone of the Southern Baltic Sea) Pr. PIHM 98: 25–45 (in Polish English summary).

 • Mikulski Z. Bojanowicz M. Ciszewski R. 1969 Bilans wodny jeziora Druzno (Water balance of Lake Druzno) Pr. PIHM 96: 73–88 (in Polish English summary).

 • Pasławski Z. 1975 Typologia hydrologiczna jezior pojezierza Wielkopolskiego (Hydrological typology of lakes in Great Poland Lakeland) Prz. Geofiz. 20(4): 271–280 (in Polish English summary).

 • Recinos N. Kallioras A. Pliakas F. Schuth C. 2015 Application of GALDIT index to assess the intrinsic vulnerability to seawater intrusion of coastal granular aquifers Environ. Earth Sci. 73(3): 1017–1032.

 • Rockstrom J. 2004 Balancing Water for Humans and Nature. The New Approach in Ecohydrology Routledge London 247 pp.

 • Rotnicki K. 2008 Przemiany budowy geologicznej i rzeźby obszaru Słowińskiego Parku Narodowego i jego otuliny (Transformations of the geological structure and relief of the Slovincian National Park and its buffer zone) [in:] Florek W. (ed.) Słowiński Park Narodowy. 40 lat ochrony unikatowej przyrody i kultury (Slovincian National Park. 40 years of protection of unique nature and culture) Wydaw. SPN Smołdzino: 145–183 (in Polish).

 • Sadat-Nooria M. Santos I.R. Taita D.R. McMahona A. Kadel S. Maher D.T. 2016 Intermittently Closed and Open Lakes and/or Lagoons (ICOLLs) as groundwater-dominated coastal systems: Evidence from seasonal radon observations J. Hydrol. 535: 612–624.

 • Stachy J. (ed.) 1987 Atlas hydrologiczny Polski. T. 1 (Hydrological Atlas of Poland. Vol. I) Wydaw. Geol. Warszawa 79 pp.

 • [UMwK] Urząd Morski w Koszalinie (Maritime Office in Koszalin) 1967 Badanie zabezpieczenia żeglowności wejścia do portu rybackiego w Rowach. Projekt Nr 8830/GP-SH (Study on securing the navigability of the enter to the fishing harbour in Rowy. Projekt Nr 8830/GP-SH) [Typescript] BPBM w Gdańsku [Available in: Archiwum Urzędu Morskiego w Słupsku (Archive of the Maritime Office in Słupsk)].

 • Weber M. 1973 Próba obliczenia bilansu wodnego jeziora Łebsko (Attempt of water balance calculation of the Łebsko lake) Wiad. Sł. Hydrol. Met.. 9(4): 69–73 (in Polish).

 • Xu C.Y. Singh V.P. 1998 A Review on Monthly Water Balance Models for Water Resources Investigations Water Resour.Manag.12(1): 20–50.

 • Yin X. Nicholson S.E. 1998 The water balance of Lake Victoria Hydrol.Sci. J. 43(5): 789–811.

 • Zhang Z. Huang Y. Xu C.Y. Chen X. Moss E.M. Jin Q. Bailey A.M. 2016 Analysis of Poyang Lake water balance and its indication of a river–lake interaction SpringerPlus 5(1): 1555.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 1016 1016 60
PDF Downloads 97 97 9