Transformations in the water relations in the Wieczno Południowe lake catchment (Chełmno Lakeland, Poland)

Open access

Abstract

The research involved a detailed analysis of transformations in water relations in the Wieczno Południowe (Wieczno South) lake drainage basin in central Poland, in the physical geographical region of the Chełmno Lakeland. Significant changes were identified in the water relations in the catchment, which were caused by a number of anthropogenic factors. The most significant factors include land development works, changes in land use (a decrease in wetland area in favour of arable land), and the extraction of water from Lake Wieczno South (for irrigation purposes) and the creation of a weir construction on its outflow. It has been shown that in recent years the drainage basin’s water resources have been affected by climate fluctuations manifested as an increase in sums of evaporation. As a result of the deterioration of water relations in the catchment, the hydrological type of some lakes (Płużnica, Wieczno North and Wieczno South) have changed, which unexpectedly resulted in an improvement of their water quality. Taking into account the forecasts for further climate change, this factor will probably have a decisive influence on the water relations of the studied area in the coming years.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Celmer T. Marciniak K. Wójcik G. 1996 Wody powierzchniowe i podziemne (Surface and groundwaters) [in:] Kostrzewski A. (ed.) Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego – stacja bazowa w Koniczynce (Integrated monitoring of the natural environment – base station in Koniczynka) Wydaw. PIOŚ Warszawa: 77–90 (in Polish).

 • Choiński A. 2006 Katalog jezior Polski (Catalogue of Polish lakes) Wydaw. UAM Poznań 600 pp (in Polish).

 • [CODGiK] Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (Central Centre for Geodetic and Cartographic Documentation) 2018 Numeryczne dane wysokościowe (Numerical elevation data). Retrieved from http://www.codgik.gov.pl/index.php/zasob/numeryczne-dane-wysokosciowe.html [accessed 10 May 2018].

 • Graf R. Kaniecki A. Medyńska-Gulij B. 2008 Dawne mapy jako źródło informacji o wodach śródlądowych i stop-niu ich antropogenicznych przeobrażeń (Old maps as a source of information about inland waters and the extent of their man-made transformations) Bad. Fizjogr. Pol. Zach. A 59: 11–27 (in Polish English summary).

 • [IRS] Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie (Inland Fisheries Institute in Olsztyn) 1957 Instrukcja dotycząca przeprowadzenia pomiarów głębokości jeziora oraz opracowania szkicu planu batymetrycznego (Instruction for carrying out lake depth measurements and drawing up a bathymetric map) IRS Olsztyn 19 pp (in Polish).

 • [IRS] Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie (Inland Fisheries Institute in Olsztyn) 1958a Jezioro Płużnickie – Karta morfometryczna i plan batymetryczny (Lake Płuźnickie – Morphometric card and bathymetric map) [unpublished data] IRS Olsztyn 2 pp (in Polish).

 • [IRS] Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie (Inland Fisheries Institute in Olsztyn) 1958b Jezioro Wieczno Południowe – Karta morfometryczna i plan batymetryczny (Lake Wieczno South – Morphometric card and bathymetric map) [unpublished data] IRS Olsztyn 2 pp (in Polish).

 • [IRS] Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie (Inland Fisheries Institute in Olsztyn) 1958c Jezioro Wieczno Północne – Karta morfometryczna i plan batymetryczny (Lake Wieczno North – Morphometric card and bathy-metric map) [unpublished data] IRS Olsztyn 2 pp (in Polish).

 • [IRS] Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie (Inland Fisheries Institute in Olsztyn) 1964 Jezioro Wieldządzkie – Karta morfometryczna i plan batymetryczny (Lake Wieldządzkie – Morphometric card and bathymetric map) [unpublished data] IRS Olsztyn 2 pp (in Polish).

 • Kaniecki A. 1997 Wpływ XIX wiecznych melioracji na zmiany poziomu wód (Influence of 19th century reclamations on the changes in water level) [in:] Choiński A. (ed.) Wpływ antropopresji na jeziora (Impact of anthropopressure on lakes) Wydaw. Homini Poznań–Bydgoszcz: 67–71 (in Polish).

 • Kejna M. Uscka-Kowalkowska J. 2006 Temperatura powietrza i opady atmosferyczne w Koniczynce (Pojezierze Chełmińskie) w latach 1951–2005 (Air temperature and atmospheric precipitation in Koniczynka (Chełmno Lakeland) in 1951–2005) [in:] Gierszewski P. Karasiewicz M. T. (eds) Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia fizyczna (Ideas and practical universality of geography. Physical geography) Dok. Geogr. 32: 141–147(in Polish).

 • Kędziora A. 2007 Przyrodnicze podstawy ochrony ekosystemów rolniczych (The natural basics of agroecosystems’ protection) Fragm. Agron. 3(95): 213–223. Kleczkowski A.S. Mikulski Z. 1995 Prognoza gospodarowania wodą. Stan zasobów (Water management forecast. Resource status) [in:] S. Kozłowski [ed.] Prognoza ostrzegawcza zmian środowiskowych warunków życia człowieka w Polsce na początku XXI wieku (Warning forecast of environmental changes in human life conditions in Poland at the beginning of the 21st century) Zesz. Nauk. Kom. Nauk. PAN „Człowiek i Środowisko” 10: 35–48 (in Polish English summary).

 • [KPZMiUW] Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych (Kuyavian-Pomeranian Board for Water Equipment and Melioration) 1965 Projekt nowego drenowania w gospodarstwie Stacji Selekcji Roślin – Orłowo G.R. Płużnica powiat Wąbrzeźno (The project of a new drainage at the farm of the Plant Selection Station – Orłowo G.R. Płużnica Wąbrzeźno County) [Archival materials] PZGWiM w Wąbrzeźnie Włocławek(in Polish).

 • [KPZMiUW] Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych (Kuyavian-Pomeranian Board for Water Equipment and Melioration) 1974 Opinia o możliwości budowy deszczowni z rozdeszczowaniem gnojowicy (The opinion on the possibility of building a slurry sprinker) [Archival materials] PZGWiM w Wąbrzeźnie Włocławek (in Polish).

 • Marszelewski W. 2005 Zmiany warunków abiotycznych w jeziorach Polski północno-wschodniej (Changes of the abiotic conditions in the lakes of north-east Poland Wyd. UMK Toruń 288 pp (in Polish English summary)

 • Marszelewski W. Podgórski Z. 2004 Zmiany ilościowe oczek i jezior na Pojezierzu Chełmińskim w świetle materiałów kartograficznych z XIX i XX wieku (Quantitative changes in the kettle lakes and other lakes of the Chełmińskie Lakeland in the light of cartographic materials from the 19th and 20thcenturies) Prz. Geogr. 76(1): 33–50.

 • Michalska B. 2011 Tendencje zmian temperatury powietrza w Polsce (Tendencies of air temperature changes in Poland) Pr. Stud. Geogr. 47: 67–75 (in Polish English summary).

 • Mrózek W. 1984 Wody płynące (Flowing waters) [in:] Galon R. (ed.) Województwo toruńskie. Przyroda – ludność i osadnictwo – gospodarka (Toruń voivodeship. Nature – population and settelment – economy) Wydaw. PWN Warszawa–Poznań–Toruń: 109–139 (in Polish).

 • Niewiarowski W. 1959 Formy polodowcowe i typy deglacjacji na Wysoczyźnie Chełmińskiej (Glacial landforms and deglaciation types on the moraine plateau of Chełmno) Stud. Soc. Sc. Torun. C 4(1): 1–171 (in Polish).

 • Okruszko H. 1993 Transformation of fen-peat soil under the impact of draining Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 406: 3–73.

 • Oleszczuk R. Chrzanowski S. Gnatowski T. 2012 Analiza stosunków powietrzno-wodnych gleby torfowo-murszowej w zasięgu działania systemu nawodnień podsiąkowych (The analysis of moisture regime in peat-muck soil profile withen the range of sub-irrigation system) Woda–Środowisko–Obszary Wiejskie 12(1): 93–104 (in Polish English summary).

 • Piasecki A. Marszelewski W. 2014 Dynamics and consequences of water level fluctuations of selected lakes in the catchment of the Ostrowo-Gopło Channel Limnol. Rev. 14(4): 187–194.

 • Pius B. 2015 Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50 000. Arkusz: N-34-98-B Wąbrzeźno (Comment to the hydrographic map 1:50 000. Sheet: N-34-98-B Wąbrzeźno) GUGiK Warszawa.

 • Podgórski Z. 2004 Functional changes of the mill reservoirs in the Chełmińskie Lakeland Limnol. Rev. 4: 215–222.

 • Przybylak R. Maszewski R. 2009 Zmienność cyrkulacji atmosferycznej w regionie bydgosko- toruńskim w latach 1881–2005 (Atmospheric circulation variability in the bydgosko-toruński region in the period 1881–2005) Acta Agrophys. 14(2): 427–447.

 • [RfW] Reichsamt für Wetterdienst (National Meteorological Office) 1939 Klimakunde des Deutschen Reiches. Tabellen (Climatology of the German Reich. Tables) Verlag von D. Reimer Berlin 560 pp (in German).

 • Uscka-Kowalkowska J. Kejna M. Maszewski R. 2016 Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na usłonecznienie w Koniczynce k/Torunia w latach 1999–2013 (Influence of atmospheric circulation on sunshine duration in Koniczynka near Toruń in the years 1999–2013) Annales UMCS B 70(2): 131–147 (in Polish English summary).

 • [WIOS] Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (Voivodship Inspectorate for Environmental Protection in Bydgoszcz) 2005 Raport o stanie środowiska województwa kujawsko-pomorskiego w 2005 roku (Report on the state of the environment of the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship in 2005) Wydaw. PIOŚ-WIOŚ Bydgoszcz. 241 pp (in Polish).

 • Wójcik G. Marciniak K. 1996 Klimat (Climate) [in:] G. Wójcik K. Marciniak (eds) Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego – stacja bazowa w Koniczynce (Integrated monitoring of the natural environment – base station in Koniczynka) Wydaw. PIOŚ Warszawa: 59–76.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 748 604 2
PDF Downloads 98 81 2