The influence of urban agglomeration on a small natural water reservoir

Open access

Abstract

The aim of the study was to determine the influence of urban agglomeration on a small, natural water reservoir which, as a result of the expansion of the city of Poznań, has become an urban lake. In the vegetation period 2015, the chemistry of its water was studied, and in September additional samples of bottom sediments, plants and fish were collected for analysis in order to determine the content of heavy metals. In terms of productivity, no significant influence of the catchment was recorded. In the 1980s the lake was defined as eutrophic, and in 1996 as α-mesotrophic and such a state continues until today. This is the result of protective activity undertaken by its new owner. The adverse influence of the urbanization of the surrounding areas was reflected by the increased content of lead in particular elements of this ecosystem, that is, in bottom sediments, plants and fish muscles.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bańkowska A. Wasilewicz M. 2008 Przegląd działań realizowanych w celu poprawy stanu Jeziora Zdworskiego (Undertakings review of the ecological condition improvement in the Zdworskie Lake) Prz. Nauk. Inż. Kszt. Środ. 17(1): 80–90 (in Polish English summary).

 • Bedla D. Miszta A. 2014 Zmienność chemizmu wód małych zbiorników wodnych o zróżnicowanej strukturze użytkowania terenów przyległych (Changeability of chemistry of small water reservoirs with diversified use structure of the adjoining areas) Rocz. Ochr. Śr. 16(1): 421–439 (in Polish English summary).

 • Bojakowska I. 2001 Kryteria oceny zanieczyszczeń osadów wodnych (Criteria for the assessment of water sediments contamination) Prz. Geol. 49(3): 213–218 (in Polish).

 • Bolałek J. (ed.) 2010 Fizyczne biologiczne i chemiczne badania morskich osadów dennych (Physical biological and chemical studies of marine bottom sediments) Wydaw. UG Gdańsk 572 pp (in Polish).

 • Celewicz-Gołdyn S. Klimko M. 2008 Algal flora of the ecological area “Jezioro Umultowskie” (Lake Umultowskie) [in:] Gołdyn R. Klimaszyk P. Kuczyńska-Kippen N. Piotrowicz R. (eds) The Functioning and Protection of Water Ecosystems Department of Water Protection Faculty of Biology Adam Mickiewicz University Poznań: 17–20.

 • Drenner W. Hambright K.T. 1999 Biomanipulation of fish assemblages as a lake restoration technique Archiv Hydrobiol. 146(2): 129–165.

 • [EC] European Commission 2006 Commission Regulation (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs Off. J. Eur. Union L. 364: 5–24.

 • Gołdyn R. Jankowska B. Kowalczak P. Pułyk M. Tybiszewska E. Wiśniewski J. 1996 Wody powierzchniowe Poznania (Surface waters in Poznań) [in:] May J. Stelmasiak S. Kurek L. Ludwiczak I. Niezborała M. (eds) Środowisko naturalne miasta Poznania. Część I (Natural environment of the city of Poznań. Part I) Wyd. WOŚ UM w Poznaniu Poznań: 45–69 (in Polish).

 • Hermanowicz W. Dojlido J. Dożańska W. Koziorowski B. Zerbe J. 1999 Fizyczno-chemiczne badania wody i ścieków (Physical-chemical examination of water and wastewater) Wydaw. Arkady Warszawa 556 pp (in Polish).

 • Kajak Z. 1998 Hydrobiologia – Limnologia. Ekosystemy wód śródlądowych (Hydrobiology – limnology Ecosystems of the inland waters) Wydaw. Nauk. PWN Warszawa 360 pp (in Polish).

 • Klimaszyk P. 2006 Fizyczno-chemiczne i biologiczne właściwości wód użytku ekologicznego „Jezioro Umultowskie” (Physical and chemical water properties of the Lake Umultowskie ecological site) [Typescript] Department of Water Protection UAM Poznań 31 pp (in Polish).

 • Kraska M. Szyszka T. 1985 Roślinność makrofitowa i fitoplankton Jeziora Umultowskiego położonego na terenie planowanej rozbudowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Macrophyte vegetation and phytoplankton of the Umultowskie Lake located within the planned extension of the University of Adam Mickiewicz in Poznan) Bad. Fizjogr. Pol. Zach. B 36: 105–114 (in Polish).

 • Niedzielski P Olejniczak M. Siepak J. 2007 Badania zmienności zawartości tlenu rozpuszczonego w wodzie Jeziora Jelonek w Gnieźnie (Studies of dissolved oxygen variability in the water of Lake Jelonek in Gniezno) Rocz. Ochr. Śr. 9: 457–471 (in Polish).

 • Paturej E. 2008 Wpływ rekultywacji na trofię jeziora śródmiejskiego (Effect of restoration on the trophic state of an urbane lake) Acta Sci. Pol. Formatio Circumiectus 7(1): 3–12 (in Polish English summary).

 • Pikuła K. Heese T. 2015 Metody rekultywacji jezior (Methods of lake recultivation) [in:] Ławniczak A.E. (ed.) Sposoby ochrony i rekultywacji jezior poznańskich (Methods of protection and recultivation of Poznań lakes) Bogucki Wydaw. Nauk. Poznań: 101–107 (in Polish).

 • Psenner R. Boström B. Dinka M. Pettersson K. Pucsko R. Sager M. 1988 Fractionation of phosphorus in suspended matter and sediment Arch. Hydrobiol. Beih. Ergebn. Limnol. 30: 98–113.

 • Siwek H. 2010 Speciation analysis of phosphorus in bottom sediments – comparison of two methods J. Elem. 15(1): 161–170.

 • Sobczyński T. Joniak T. 2008 Zmienność chemizmu wody w profilu pionowym jeziora jako efekt oddziaływania biocenozy i osadów dennych (The water chemistry variablility in lake vertical profile as the effect of biocenosis and bottom sediments interactions) Ekol. Tech. 16(4): 170–176 (in Polish English summary).

 • Sobczyński T. Joniak T. 2009 Differences of the composition and contribution of phosphorus fractions in the bottom sediments of Góreckie Lake (Wielkopolska National Park) Environ. Prot. Eng. 35(2): 89–95.

 • Sobczyński T. Joniak T. 2013 The variability and stability of water chemistry in deep temperate lake: Results of long-term study of eutrophication Pol. J. Environ. Stud. 22(1): 227–237.

 • Sobczyński T. Zerbe J Elbanowska H. Siepak J. 1996 Badania chemiczne osadów dennych Jeziora Góreckiego w aspekcie oceny oddziaływania antropopresji (Chemical examinations of bottom sediments of Góreckie Lake regarding anthropopression) Ekol. Tech. 2: 14–18 (in Polish).

 • Szpakowska B. Szczęsna M. Urbański P. Karlik B. 2005 Dynamika stężeń rozpuszczonych azotanów (V) i ortofosforanów (V) w wodach zbiorników aglomeracji wielkomiejskiej (Dynamics of dissolved nitrate (V) and orthophosphate (V) concentrations in waters of urban agglomeration reservoirs) Zesz. Nauk. Wydz. Bud. Inż. Środ. PKosz. Ser. Inż. Środ. 22: 833–842 (in Polish English summary).

 • Szpakowska B. Świerk D. Gołdyn R. Barałkiewicz B. 2014 Contents of Cu Zn Cd Pb and Fe in rainwater effluents discharged to surface waters in the city of Poznań J. Elem. 19(3): 779–794.

 • Urbańska M. Gierszal H. Andrzejewski W. 2015 Krótka historia turystycznej promocji użytków ekologicznych Poznania (Short story of ecological sites for promotion of tourism in Poznań) Stud. Mat. CEPL w Rogowie 17(4): 266–272 (in Polish English summary).

 • Zioła A. Szymański M SobczyńskiT. 2005 Metale ciężkie w wodzie osadach dennych i roślinach Jeziora Jarosławieckiego leżącego na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego (Heavy metals in water bottom sediments and plants collected from Jarosławieckie Lake from area of Wielkopolski National Park) Ekol. Tech. 13(6): 223–227 (in Polish English summary).

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 612 99 3
PDF Downloads 139 80 1