Water temperature in investigations of Polish lakes

Open access

Abstract

Scientists became professionally interested in Polish lakes in the early 1850s. They focused predominantly upon the measurements of depth, observations of water stages, optical properties, and water temperature. The first systematic observations of surface water temperature were carried out in 1956. At present these measurements are conducted in 29 lakes. Investigations of the vertical distribution of water temperature were initiated in the interwar period and they contributed to a better recognition of the processes and factors conditioning dynamics of water masses. In general, measurements of water temperature have constituted fundamental observations with respect to the studies of yearly and daily courses of the temperature of surface water and the entire water mass, the influence of basin morphometry upon water thermal conditions, heat balance and heat resources, thermal conditions of bottom deposits and thermal classification of the lakes. The introduction of automatic gradient probes gave a new impulse to the investigations of water temperature in the lakes. The foundation of the Polish Limnological Society in 2001 and 18 national and international limnological conferences stimulated integration of the circle of limnologists. Specialist journals (Limnological Review, Studia Limnologica et Telmatologica) have presented around 40 publications with the leading theme of water temperature.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Apenit E. 1982 Termika wód pojezierzy Niżu Polskiego w latach 1961–1975 (Water temperature of the Polish Lowland lakelands in the years 1961–1975) [Dissertation] UAM Wydz. Nauk. Geogr. Geol. Poznań 114 pp (in Polish).

 • Bajerlein J. 1926 Kilka spostrzeżeń nad termiką jezior wielkopolskich w porze letniej (A few insights on the thermals of the Greater Poland lakes in summer time) Bad. Geogr. Pol. Pn-Zach. 1: 5–13 (in Polish French summary).

 • Bajerlein J. 1950 Kilka uwag dotyczących metodyki badań jeziornych (A few notes on the methodology of lake studies) Prz. Geogr. 22: 17–24 (in Polish).

 • Bernatowicz S. 1981 Thermal types of lakes in North-Eastern Poland Ekol. Pol. 29: 585–594.

 • Birkenmajer L. 1901 O stosunkach temperatury głębokich jezior tatrzańskich w różnych głębokościach i różnych porach roku (On the temperature of the deep Tatra lakes at different depths and different seasons) Rozpr. Wydz. Mat.-Przyr. Akad. Umiej. Krak. 40: 186–411 (in Polish).

 • Błoniarz W. Choiński A. Ptak M. 2016 Termika wód jeziornych PN „Bory Tucholskie” (Thermal conditions of lake water in the “Bory Tucholskie” NP) [in:] Choiński A. Kochanowska M. Marszelewski W. (eds) Przyroda abiotyczna Parku Narodowego „Bory Tucholskie”(Abiotic nature in the “Bory Tucholskie” National Park) Bogucki Wydaw. Nauk. Poznań: 275–289 (in Polish English summary).

 • Bojanowicz M. 1970 Termika wód jeziornych w Polsce i ocena zasobów ciepła w jeziorach (Temperature of lake waters in Poland and assessment of heat resources in lakes) [manuscript] Mat. PIHM 676 Warszawa 73 pp (in Polish).

 • Bojanowicz M. 1971 Water temperature and heat resources of the Lake Jeziorak Zesz. Nauk. UMK Pr. Limnol. 6: 3–13.

 • Borowiak D. 2002 Struktura termiczna małych zbiorników wodnych w warunkach antropogenicznych zmian właściwości optycznych ich wód (Thermal structure of small lakes under conditions of anthropogenic changes in the optical properties of their water) Zesz. Nauk. AR Krak. Inż. Środ. 23: 11–21 (in Polish English summary).

 • Borowiak D. 2003 Influence of horizontal water exchange intensity on epilimnion depth: Case study on Upper Rakuńskie Lake Limnol. Rev. 3: 17–24.

 • Borowiak D. Barańczuk J. Nowiński K. 2008 Tranformations of thermal stratification in Upper Raduńskie Lake [in:] Bajkiewicz-Grabowska E. Borowiak D. (eds) Antropogenic and natural transformations of lakes. Vol. 2 Wydaw. KLUG-PTLim Gdańsk: 23–26.

 • Choiński A. 2007 Limnologia fizyczna Polski (Physical Limnology of Poland) Wydaw. Nauk. UAM Poznań 547 pp (in Polish).

 • Choiński A. 2010 Thermal characterisation of Lake Morskie Oko water in 2007 based on measurements by a gradient thermal probe Limnol. Rev. 10(3–4): 117–126.

 • Choiński A. 2014 Termika wody (Temperature of water) [in:] Choiński A. Pociask-Karteczka J. (eds) Morskie Oko – przyroda i człowiek (Morskie Oko: nature and a man) Wydaw. TPN Zakopane: 51–65 (in Polish).

 • Choiński A. Kanikowski J. 2004 Fluctuations in water temperature of Lake Zamkowe Limnol. Rev. 4: 33–44.

 • Choiński A. Łyczkowska G. 2008 Thermal characteristics of waters of Wielki Staw in the Karkonosze Mountains and Morskie Oko in the Tatras July 2006 Pol. J. Environ. Stud. 17(5): 835–840.

 • Choiński A. Marszelewski W. Skowron R. 2012 Indywidualizm jezior Parku Narodowego “Bory Tucholskie” na tle jezior w narodowych parkach polskich (Peculiarity of the lakes in “Bory Tucholskie” National Park against the background of lakes in other national parks of Poland) Stud. Lim. Tel. 6(1): 19–26 (in Polish English summary).

 • Choiński A. Pociask-Karteczka J. Ptak M. Strzelczak A. 2014 Zjawiska lodowe (Ice phenomena) [in:] Choiński A. Pociask-Karteczka J. (eds) Morskie Oko – przyroda i człowiek (Morskie Oko: nature and a man) Wydaw. TPN Zakopane: 66–79 (in Polish).

 • Choiński A. Ptak M. Strzelczak A. 2015 Changeability of accumulated heat content in Alpine-type lakes Pol. J. Environ. Stud. 24(6): 2363–2369.

 • Chojnowski S. 1967 Uwagi o zmianach temperatury wody jeziornej (Remarks on temperature variations in lake water) Wiad. Sł. Hydrol. Meteorol. 3(1): 53–59 (in Polish English summary).

 • Chojnowski S. 1972 Wstępna charakterystyka zjawisk termicznych w jeziorach konińskich (Preliminary characteristic of thermal phenomena in the Konin lakes) Pr. PIHM 107: 99–118 (in Polish English summary).

 • Chomskis W. 1969 Dinamika i termika małych ozer (Dynamics and thermals of small lakes) Izdat. Mintis Vilnius 204 pp (in Russian).

 • Churski Z. 1988 Zróżnicowanie przestrzenne i pionowe temperatury wody Jeziora Jeziorak (Spatial differentiation and vertical water temperature in Lake Jeziorak) [in:] Michalczyk Z. Wojciechowski K. Badania hydrograficzne w poznawaniu środowiska (Hydrographic studies in environmental recognition) Wydaw. UMCS Lublin: 47–57 (in Polish).

 • Czerwińska D. 1975 Charakterystyka stosunków termicznych i tlenowych Jeziora Komorze (Characterization of thermal and oxygen properties of Komorze lake) Bad. Fizjogr. Pol. Zach. A 28: 43–74 (in Polish).

 • Dąbrowski M. Marszelewski W. Skowron R. 2004 The trends and dependencies between air and water temperatures in the lakes located in Northern Poland in the years 1961–2000 Hydrol. Earth Syst. Sc. 8(1): 79–87.

 • Drwal J. Lange W. 1985 Niektóre limnologiczne odrębności oczek (From studies on the hydrology of hole-lakes) Zesz. Nauk. UGdań. Geogr. 14: 69–83 (in Polish English summary).

 • Dynus J. 1974 Metoda określania stosunków termicznych jeziora w przypadku braku systematycznych pomiarów temperatury wody (na przykładzie jeziora Gowidlińskiego) (A method for determining thermic relations in lakes in the case when no systematic water-temperature measurements have been made (on the basis of Lake Gowidlińskie as an example) Zesz. Nauk. UGdań. Geogr. 4: 153–166 (in Polish English summary).

 • Gieysztor M. 1960 On the thermal conditions of the littoral zone of lakes Pol. Arch. Hydrobiol. 7: 171–193.

 • Glazik R. Marszelewski W. Skowron R. 2006 Selected problems of registration of vertical distribution of water temperatures in lakes Limnol. Rev. 6: 103–110.

 • Gołębiewski R. Lange W. 1975 Stosowalność niektórych typologii limnologicznych na przykładzie jezior Pojezierza Kaszubskiego (Applicability of some limnological typologies as exemplified by the lakes of the Cassubian Lake District) Zesz. Nauk. UGdań. Geogr. 5: 25–56 (in Polish English summary).

 • Górniak A. 1999 Dynamika poziomu wód temperatury i zjawisk lodowych jeziora Wigry (Dynamics of water level temperature and ice phenomena in Lake Wigry) [in:] Zdanowski B. Kamiński M. Martyniak A. (eds) Funkcjonowanie i ochrona ekosystemów na obszarach chronionych (Functioning and protection of ecosystems in protected areas) Wydaw. IRŚ Olsztyn: 129–140 (in Polish).

 • Grochowska J. Tandyrak R. 2006 Temperature and dissolved oxygen profiles in Lake Pluszne Limnol. Rev. 6: 111–116.

 • Grześ M. 1973 Metodyka i wstępne wyniki badań nad termiką osadów dennych jeziora Gopło (Methods applied and results obtained in investigations of the thermic conditions of bottom deposits in Lakę Gopło) Prz. Geogr. 45(1): 119–133 (in Polish English summary).

 • Grześ M. 1974 Badania nad termiką i zlodzeniem jeziora Gopło (Investigations of the thermic regime and of ice formation at lake Gopło) Dok. Geogr. IG PAN 3: 5–56 (in Polish English summary).

 • Grześ M. 1976 Krótkookresowe zmiany temperatury wód jeziornych i stabilności masy wodnej w świetle punktowych pomiarów na jeziorze Gopło (Short-term temperature changes in lake waters and in stability of the water mass determined by spot measurements made at Lake Gopło) Prz. Geogr. 48(3): 435–456 (in Polish English summary).

 • Grześ M. 1978 Termika osadów dennych w badaniu jezior (Thermics bottom deposits in lake exploration) Pr. Geogr. IGiPZ PAN 130: 7–96 (in Polish English summary).

 • Grześ M. Sobota I. 1996 Termika osadów dennych jezior Gościąż i Mielec (Thermal conditions of the bottom deposits of lakes Gościąż and Mielec) Acta Univ. Nicol. Coper. Geogr. 28: 75–88 (in Polish English summary).

 • Jańczak J. Maślanka W. 2006 Cases of occurrence of secondary metalimnia in some lakes of the Ełk Lakeland Limnol. Rev. 6: 123–128.

 • Janiec B. Turczyński M. 1988 Wiosenno-letnia faza cyklu termicznego najgłębszych jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego (The spring-summer phase of thermal cycle of the deepest lakes in the Łęczna-Włodawa Lakeland) [in:] Michalczyk Z. Wojciechowski K. Badania hydrograficzne w poznawaniu środowiska (Hydrographic studies in environmental recognition) Wydaw. UMCS Lublin: 59–70 (in Polish).

 • Jędrasik J. 1975 Anomalie termiczne pod lodem na Jeziorze Raduńskim Górnym (Thermic anomalies under the ice cover on the Upper Lake Raduńskie) Zesz. Nauk. UGdań. Geogr. 3: 193–200 (in Polish English summary).

 • Jędrasik J. 1985 Uwarunkowania cykli termicznych w jeziorach (Conditions determining thermal cycles in lakes) Zesz. Nauk. UGdań. Geogr. 14: 45–56 (in Polish English summary).

 • Jędrasik J. Lange W. 1972 Przebieg wybranych procesów termicznych w jeziorach chmieleńskich w okresie letniej stratyfikacji termicznej (The course of thermal processes in lakes chmieleńskie during the summer thermal stratification) Zesz. Nauk. UGdań. Geogr. 2: 125–140 (in Polish English summary).

 • Kanikowski J. 1997 Rozkład temperatury wód jeziora Zamkowego w Wałczu jako podstawa oceny możliwości wykorzystania energii cieplnej (The temperature distribution in the waters of Lake Zamkowe in Wałcz as a basis for assessing the possibility of using thermal energy) [Dissertation] UGdań. Wydz. BiNoZ Gdańsk 105 pp (in Polish).

 • Kitaev S.P. 1978 Termicheskie klassifikacii ozer mira (Thermal classifications of the world’s lakes) Vodnye Resursy 1: 97–103 (in Russian).

 • Koczorowska J. 1974 Porównanie termiki powierzchniowej dwóch jezior na Pojezierzu Sławskim (Comparison of thermal conditions of surface water on two lakes of Sławskie Lake District) Bad. Fizjogr. Pol. Zach. A 27: 61–69 (in Polish English summary).

 • Komar T. 1978 Morfometrie Małego i Wielkiego Stawu w Karkonoszach (The morphometry of Mały Staw and Wielki Staw in the Karkonosze Mountains) Acta Univ. Wratisl. Pr. Inst. Geogr. A 2: 75–113 (in Polish English summary).

 • Kondracki J. 1952 Obserwacje nad termiką jeziora Niegocin na stacji naukowej Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Giżycku (1949–1951) (Observations on thermal conditions of the lake Niegocin) Warszawa Prz. Geogr. 24(3): 49–71 (in Polish English summary).

 • Kowalska A. 1972 Termika jezior północnej Polski (Thermal conditions in the lakes of Northern Poland) Czas. Geogr. 43(4): 371–385 (in Polish English summary).

 • Koźmiński Z. Wiszniewski J. 1935 Über die Vorfrühlingthermik der Wigry-Seen (The early spring themperature in Lake Wigry) Arch. Hydrobiol. 28: 198–235 (in German).

 • Kubiak J. 2003 Największe dimiktyczne jeziora Pomorza Zachodniego. Poziom trofii podatność na degradację oraz warunki siedliskowe ichtiofauny (The largest dimictic lakes of Western Pomerania. Trophic status susceptibility to degradation and ichthyofauna habitat conditions) Rozpr. AR Szczec. 214 Szczecin 96 pp (in Polish English summary).

 • Kubiak J. Oszkinis D. Cabaj A. 2007 Thermal and oxygen conditions in selected lakes of Ińskie Lake District in 2006 and 2007 [in:] Kubiak J. Bajkiewicz-Grabowska E. (eds) Antropogenic and natural transformations of lakes. Vol. 1 Agricultural University of Szczecin Polish Limnological Society Szczecin: 62–64.

 • Kubiak J. Tórz A. 2005 Water mass dynamics in the largest stratified lakes of Western Pomerania in relation to their trophic status Sosnowiec Limnol. Rev. 5: 129–136.

 • Kubiak J. Tórz A. 2006 Thermal regime of the biggest dimictic lakes of Western Pomerania region Poznań Limnol. Rev. 6: 155–162.

 • Łajczak A. 1982 Wahania temperatury przypowierzchniowej warstwy wody w jeziorach tatrzańskich o różnej ekspozycji (Fluctuation of temperature of the surface water layer in the Tatra lakes of various exposure) Czas. Geogr. 53(1): 29–44 (in Polish English summary).

 • Lampert W. Sommer U. 1996 Ekologia wód śródlądowych (Ecology of inland waters) PWN Warszawa 290 pp (in Polish).

 • Lange W. 1975 Z badań nad termiką i bilansem cieplnym jezior (na przykładzie Jeziora Górnego Raduńskiego) (From studies on the thermic conditions and heat balance of the lakes) Zesz. Nauk. UGdań. Geogr. 3: 81–97 (in Polish English summary).

 • Lange W. 1978 Warunki akumulacji ciepła w jeziorach Pojezierza Kaszubskiego (Conditions of heat accumulation in the lakes of the Cassubian Lake District) Zesz. Nauk. UGdań. Geogr. 8: 89–108 (in Polish English summary).

 • Lange W. 1985a Ustroje termiczne jezior Pojezierza Kaszubskiego (Thermical regimes of Cassubian Lake District lakes) Zesz. Nauk. UGdań. Geogr. 13: 57–77 (in Polish English summary).

 • Lange W. 1985b Jeziora jako terytorialne systemy przyrodnicze (Lakes as natural territorial systems) Zesz. Nauk. UGdań. Geogr. 14: 17–30 (in Polish English summary).

 • Lange W. 1986 Fizyczno-limnologiczne uwarunkowania tolerancji systemów jeziornych (Physico-limnologic conditioning of the Pomeranian lake systems tolerance) Zesz. Nauk. UGdań. Rozpr. Monogr. 79 Gdańsk 177 pp (in Polish English summary).

 • Lange W. 1993 Jeziora jako obiekty badań geograficznych (Lakes as the objects of geographical studies) [in:] Lange W. (ed.) Metody badań fizycznolimnologicznych (Methods of the physico-limnological studies) Wydaw. UG Gdańsk: 7–19 (in Polish).

 • Lange W. Faraś-Ostrowska B. 1993 Fizyczne właściwości wód jeziornych (Physical properties of lake waters) [in:] Lange W. (ed.) Metody badań fizycznolimnologicznych (Methods of the physico-limnological studies) Wydaw. UG Gdańsk: 67–108 (in Polish).

 • Lange W. Jaś J. Lener B. Lubańska B. Markiewicz W. 1976 Wstępne wyniki badań nad warunkami kształtowania się ustroju termicznego jezior Doliny Pięciu Stawów Polskich (Preliminary results from studiem of the formation of the thermic regime of the lakes of Dolina Pięciu Stawów Polskich) Zesz. Nauk. UGdań. Geogr. 5: 187–199 (in Polish English summary).

 • Lange W. Maślanka W. 1997 Fizycznolimnologiczne warunki eutrofizacji jezior zlewni Górnej Raduni (Physico-limnological conditions of lakes eutrophication in upper Radunia drainage-basin) Rocz. Fizycznogeogr. 2: 45–57 (in Polish English summary).

 • Lange W. Maślanka W. Nowiński K. 2000 Odrębność i zróżnicowanie fizycznolimnologiczne jezior Tatr Polskich (Physicolimnological separateness and diversification of lakes in the Polish Tatra Mountains) [in:] Czochański J.T. Borowiak D. (eds) Z badań geograficznych w Tatrach Polskich From the geographical investigations in the Polish Tatra Mountains) Wydaw. UG Gdańsk: 99–126 (in Polish English summary).

 • Lencewicz S. 1925 Badania jeziorne w Polsce (Lake research in Poland) Prz. Geogr. 5: 1–70 (in Polish French summary).

 • Łyczkowska G. 2009 Termika wód Wielkiego Stawu w Karkonoszach (Water temperature of Wielki Staw in the Karkonosze Mountains) Wydaw. Nauk. UAM Poznań 136 pp (in Polish).

 • Marszelewski W. 2001 Jeziora Pojezierza Dobrzyńskiego (Lakes of the Dobrzyń Lakeland) Wydaw. UMK Toruń 138 pp (in Polish English summary).

 • Maślanka W. Barańczuk J. 2007 Termika i dynamika wód (Thermicity and dynamics of water) [in:] Borowiak D. (ed.) Jeziora Kaszubskiego Parku Krajobrazowego (Lakes of the Kashubian Landscape Park) Bad. Limnol. 5: 71–90 (in Polish English summary).

 • Maślanka W. Lange W. Borowiak D. 1996 Przyrodnicze uwarunkowania tolerancji wybranych jezior dorzecza Łyny (Natural conditions of tolerance for selected lakes in Łyna drainage-basin) Rocz. Fizycznogeogr. 1: 37–52 (in Polish English summary).

 • Maślanka W. Lange W. Nowiński K. 2005 Ustroje termiczne jezior (Thermal regimes of lakes) [in:] Lange W. (ed.) Jeziora Górnej Raduni i jej zlewnia w badaniach z udziałem Stacji Limnologicznej w Borucinie (Lakes of the upper Radunia River and its catchment in research with the participation of the Limnological Station in Borucino) Bad. Limnol. 3: 233–250 (in Polish English summary).

 • Maślanka W. Nowiński K. 2006 Diversity of development of summer thermocline layer in Lake Upper Raduńskie Limnol. Rev. 6: 201–206.

 • Mientki C. Wiśniewski G. 2001 Characteristics of limnologic seasons in restored Lake Kortowskie in years 1952–2002 Limnol. Rev. 3: 159–164.

 • Mikulski Z. Okulanis E. 1974 Ustrój termiczny Jezior Raduńskich (Thermal structure of Raduńskie Lakes) Prz. Geofiz. 19(1): 31–53 (in Polish English summary).

 • Nawrocka E. 1986 Temperatura wód powierzchniowych (Temperature of surface waters) [in:] Stachy J. (ed.) Atlas Hydrologiczny Polski. T. II(2) (Hydrological Atlas of Poland. Vol. II(2)) Wydaw. Geol. Warszawa: 588–594 (in Polish).

 • Nguyen Van T. 1972 Studia nad chemizmem wód jezior o różnym stopniu troficznym (Studies on the water chemistry of lakes of varying trophic state) [Dissertation] AR Szczec. Szczecin 76 pp (in Polish).

 • Nowak B. Grześkowiak A. 2010 Czy rejestracja elektroniczna może zastąpić obserwatorów w pomiarach na jeziorach? (Is electronic registration can replace the observer in measuring the lakes?) [in:] Magnuszewski A. (ed.) Hydrologia w ochronie i kształtowaniu środowiska. T. 2 (Hydrology in the protection and shaping of the environment. Vol. 2) Monogr. PAN Kom. Inż. Środ. 69: 361–369 (in Polish).

 • Nowiński K. Lange W. Maślanka W. 2005 Conditions of light transmission in water of chosen lakes of Kashubian Lakeland Limnol. Rev. 5: 183–194.

 • Okrągła A. 1977 Stosunki termiczne warstwy czynnej bradymiktycznego jeziora Zamkowisko Duże (Thermic relations of the active layer of the bradymictic Lake Zamkowisko Duże Zesz. Nauk. UGdań. Geogr. 8: 151–164 (in Polish English summary).

 • Okulanis E. 1976 Intensywność mieszania się i wymiana wód w zespole Jezior Raduńsko-Ostrzyckich (The rate of water mixing and exchange in the lakes of the Raduńsko-Ostrzyckie lake system) Zesz. Nauk. UGdań. Geogr. 5: 57–71 (in Polish English summary).

 • Okulanis E. 1977 Wpływ alimentacji Jezior Radunskich na ich reżim termiczno-lodowy (Effect of the alimentation of Raduńskie Lakes on their thermic and ice regime) Zesz. Nauk. UGdań. Geogr. 8: 109–131 (in Polish English summary).

 • Okulanis E. 1981 Studium limnologiczne Jezior Raduńsko-Ostrzyckich (Limnological study of the lakes of the Raduńsko-Ostrzyckie lake system) GTN-Ossolineum Gdańsk 108 pp (in Polish).

 • Olszewski P. 1959 Stopnie nasilenia wpływu wiatru na jeziora (Graduation in the intensity of the wind effects on lakes) Zesz. Nauk. WSR Olszt. 4: 111–132 (in Polish English summary).

 • Olszewski P. Tadajewski A. Lossow K. Więcławski F. 1978 Wstępna charakterystyka limnologiczna niektórych jezior Pojezierza Mazurskiego. Część II (Preliminary limnological characterization of some lakes in the Masurian Lake District. Part II) Zesz. Nauk. ART Olszt. 7: 3–81 (in Polish English summary).

 • Onoszko J. 1979 Zastosowanie metody termowizyjnej do oceny powierzchniowego rozkładu temperatury wody na przykładzie Jeziora Żarnowieckiego (The application of a thermovisional method to assess the surface distribution of water temperature exemplified by Lake Żarnowieckie) Stud. Mat. Oceanol. 26: 327–346 (in Polish).

 • Paschalski J. 1959 Tachymiksja jeziora Dargin (Lake Dargin: A study of tachymixis) Zesz. Nauk. WSR Olszt. 9: 253–291 (in Polish English summary).

 • Paschalski J. 1960 Epilimnion Jeziora Mikołajskiego latem 1959 r. (Epilimnion of Lake Mikołajki in summer 1959) Ekol. Pol. B 6 (2): 131–138 (in Polish English summary).

 • Pasławski Z. 1993 Badania w dziedzinie limnologii fizycznej w Polsce (Research in the field of physical limnology in Poland) [in:] Dynowska I. (ed.) Przemiany stosunków wodnych w Polsce w wyniku procesów naturalnych i antropogenicznych (Transformations of water conditions in Poland as a result of natural and anthropogenic processes) Wydaw. UJ Kraków: 56–69 (in Polish).

 • Patalas K. 1960a Mieszanie wody jako czynnik określający intensywność krążenia materii w różnych morfologicznie jeziorach okolic Węgorzewa (Mixing of water as a factor determining the intensity of matter flow in morphologically different lakes near Węgorzewo) Rocz. Nauk Rol. B 77(1): 223–242 (in Polish English summary).

 • Patalas K. 1960b Stosunki termiczne i tlenowe oraz przezroczystość wody w 44 jeziorach okolic Węgorzewa (Thermal and oxygen conditions and transparency of water in 44 lakes of Węgorzewo District) Rocz. Nauk Rol. B 77(1): 105–222 (in Polish English summary).

 • Pietrucień C. Skowron R. 1983 Anomalie uwarstwienia termicznego wód jezior na przedpolu lodowca Aavatsmarka (Anomalies in the thermal stratification of the waters of the lakes in the forefild of Aavatsmark glacier) X Symp. Polarne: Polskie Badania Polarne 1970–1982 Toruń: 224–238 (in Polish).

 • Radwan S Kowalczyk Cz. 1979 Chemizm trzech odmiennych troficznie jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego (Chemistry of three trophically different lakes at the Łęczna-Włodawa Lakeland) Ann. UMCS C 34: 229–260 (in Polish).

 • Radwan S. Kowalczyk Cz. Podgórski W. Fall J. 1973 Materiały do hydrochemii Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Część III. Właściwości fizyczne i chemiczne (Materials on hydrochemistry of the Łęczna-Włodawa Lakeland. Part III. Physical and chemical properties) Ann. UMCS C 28: 97–116 (in Polish).

 • Rösler A. 1986 Termika Jeziora Sławskiego (Thermal characteristics of Lake Sława) Zielona Góra Rocz. Lubuski 14: 271–293 (in Polish).

 • Rösler A. 2001 Thermal conditions and resources of Lake Sława Limnol. Rev. 1: 241–249.

 • Skowron R. 1980 Letnio-jesienna stratyfikacja termiczna wody w jeziorze Gopło (The summer-autumn thermal stratification of water in the Lake Gopło) Acta Univ. Nicol. Coper. Geogr. 15: 29–48 (in Polish English summary).

 • Skowron R. 1982 Termiczne rozwarstwienie wody w jeziorze Gopło w sezonie letnim w latach 1973–1978 (The thermal stratification of water in Lake Gopło in the summers of 1973–1978) Acta Univ. Nicol. Coper. Geogr. 17: 39–52 (in Polish English summary).

 • Skowron R. 1990 Struktura termiczna wody w okresie letniej stagnacji na przykładzie wybranych jezior z Pojezierza Gnieźnieńskiego i Kujawskiego (Water thermal structure during the summer stagnation – A case study on selected lasek of the Gniezno and Kuyavian Lake Districts) Acta Univ. Nicol. Coper. Geogr. 22: 45–83 (in Polish English summary).

 • Skowron R. 1995 Dynamika temperatury wody i zasobów ciepła w meromiktycznym jeziorze strefy polarnej (NW Spitsbergen) w okresie lata polarnego (Dynamics of water temperature and heat resources in the polar zone meromictic lake (NW Spitsbergen) during the polar summer) XXII Symp. Polarne: Jedność środowiska przyrodniczego Arktyki i Antarktyki 27–28 October 1995 Zamek Książ (Poland): 69–83 (in Polish).

 • Skowron R. 1997a Czasowo-przestrzenne zróżnicowanie temperatury wody powierzchniowej w jeziorach północnej Polski (Time-spatial variation of surface water temperature in the lakes of northern Poland) [Dissertation] UMK Wydz. BiNoZ Toruń 105 pp (in Polish).

 • Skowron R. 1997b Tendencje zmian temperatury wody powierzchniowej i zjawisk lodowych w jeziorach na obszarach pojeziernych w Polsce (Tendencies of changes in the surface water temperature and ice phenomena in the lakes of lakeland areas in Poland) [in:] Choiński A. (ed.) Wpływ antropopresji na jeziora (Influence of anthropopressure on lakes) Wydaw. Homini Poznań–Bydgoszcz: 143–151 (in Polish).

 • Skowron R. 1999a Termiczna sezonowość wody powierzchniowej w jeziorach polskich – jej fluktuacje i tendencje (Thermal seasonality of surface water in Polish lakes – its fluctuations and tendencies) [in:] Choiński A. Jańczak J. (eds) Naturalne i antropogeniczne przemiany jezior (Natural and anthropogenic transformations of lakes) Wydaw. IMiGW Warszawa: 231–243 (in Polish).

 • Skowron R. 1999b Letnia stratyfikacja termiczna wody w jeziorze Hańcza (Thermal stratification of water in Lake Hańcza in summer) Acta Univ. Nicol. Coper. Geogr. 29: 247–256 (in Polish English summary).

 • Skowron R. 1999c Zmiany temperatury wody i zasobów ciepła w przebiegu dobowym na przykładzie epitermicznego jeziora Gopło (Dynamics of water temperature and 24-hour heat reserves on the example of epithermic Lake Gopło) Acta Univ. Nicol. Coper. Geogr. 31: 289–306 (in Polish English summary).

 • Skowron R. 2000 O dobowej zmienności temperatury wody i zasobów ciepła w jeziorach (Diurnal changeability of temperature and heat content in lakes) [in:] Lossow K. Gawrońska H. (eds) Naturalne i antropogeniczne przemiany jezior (Natural and anthropogenic transformations of lakes) Wydaw. UWM Olsztyn: 45–58 (in Polish English summary).

 • Skowron R. 2001 Surface water thermal seasons in Polish lakes their distribution and spatial differentation Limnol. Rev. 1: 251–263

 • Skowron R. 2006 Differences in thermal and ice regimes formation in lakes Gopło and Bachotek Limnol. Rev. 6: 255–262.

 • Skowron R. 2007a Roczny cykl temperatury wody powierzchniowej w jeziorach na Niżu Polskim i jego zmienność (Annual cycle of surface water temperature in the lakes in the Polish Lowland and its changeability) [in:] Michalczyk Z. (ed.) Obieg wody w środowisku naturalnym i przekształconym (Water circulation in natural and transformed environment) Badania hydrograficzne w poznawaniu środowiska 8: 452–461 (in Polish English summary).

 • Skowron R. 2007b The thermocline layer in the thermal water structure of selected polish lakes [in:] Kubiak J. Bajkiewicz-Grabowska E. (eds) Antropogenic and natural transformations of lakes. Vol. 1 Agricultural University of Szczecin Polish Limnological Society Szczecin: 115–118.

 • Skowron R. 2007c The thermocline layer in the thermal water structure of selected Polish lakes Limnol. Rev. 7(3): 161–169.

 • Skowron R. 2008a Thermal conditions of water in lakes during winter stagnation – Selected problems [in:] Bajkiewicz-Grabowska E. Borowiak D. (eds) Antropogenic and natural transformations of lakes. Vol. 2 Wydaw. KLUG-PTLim Gdańsk: 187–190.

 • Skowron R. 2008b Water thermal conditions during winter stagnation in the selected lakes in Poland Limnol. Rev. 8(3): 119–128.

 • Skowron R. 2009a Criteria of thermal classifications of lakes Bull. Geogr. Phys. Geogr. 2: 93–108.

 • Skowron R. 2009b Kształtowanie się temperatury wody w okresie letniej stagnacji w najgłębszych jeziorach niżowych Polski (Water temperature in the deepest lakes of the Polish Lowland during summer stagnation) [in:] Bogdanowicz R. Fac-Beneda J. (eds) Zasoby i ochrona wód. Obieg wody i materii w zlewniach rzecznych Water resources and water protection. Water and matter cycling in river basins) Wydaw. FRUG Gdańsk: 81–95 (in Polish English summary).

 • Skowron R. 2009c Extreme thermal phenomena of surface water in the lakes of Northern Poland Limnol. Rev. 9 (2–3): 97–109.

 • Skowron R. 2009d Temperatura wody w jeziorach w Polsce Północnej jako wskaźnik zmian klimatu (Water temperature of lakes in Northern Poland as an index of climate change) [in:] Jankowski A.T. Absalon D. Machowski R. Ruman M. (eds) Przeobrażenia stosunków wodnych w warunkach zmieniającego się środowiska (Transformation of the water relationships in changing environmental conditions) Wydaw. UŚ Sosnowiec: 255–268 (in Polish English summary).

 • Skowron R. 2010 Typologia termiczna jezior na Pojezierzu Brodnickim (Thermal typology of lakes in the Brodnica Lake District) [in:] Choiński A. (ed.) Przemiany jezior i zbiorników wodnych (Transformations of lakes and reservoirs) Stud. Pr. Geogr. Geol. 10 Bogucki Wydaw. Nauk. Poznań: 109–120 (in Polish English summary).

 • Skowron R. 2011a Zróżnicowanie i zmienność wybranych elementów reżimu termicznego w jeziorach na Niżu Polskim (The differentiation and the changeability of chosen elements of the thermal regime of water in lakes on Polish Lowland) Wydaw. UMK Toruń 345 pp (in Polish English summary).

 • Skowron R. 2011b Kształtowanie się temperatury wody w okresie wiosennego nagrzewania w wybranych jeziorach w Polsce (Course of water temperature in the spring warming season in the selected Polish lakes) [in:] Marszelewski W. (ed.) Anthropogenic and natural transformations of lakes. Vol. 5 Wydaw. UMK-PTLim Toruń: 145–155 (in Polish English summary).

 • Skowron R. 2012 Spring warming period of Polish lake waters in a yearly thermal cycle Limnol. Rev. 12(3): 147–157.

 • Skowron R. Piasecki A. 2014 Water temperature and its diversity in the deepest lakes of the Tuchola Forest and the Kashubian and Brodnickie Lakelands Bull. Geogr. Phys. Geogr. 7: 103–117.

 • Sobolewski W. Borowiak D. Borowiak M. Skowron R. 2014 Baza danych jezior Polski i jej wykorzystanie w badaniach limnologicznych (Database of Polish lakes and its use in limnological studies) Wydaw. “Picador” – UMCS Lublin 198 pp (in Polish).

 • Sobota I. Nowak M. 2011 Charakterystyka warunków batymetrycznych i termicznych kompleksu jezior na przedpolu lodowca Aavatsmarka Svalbard (Bathymetric and thermal conditions of lakes located in the forefield of Aavatsmark Glacier Svalbard) Probl. Klim. Polar. 21: 187–196 (in Polish English summary).

 • Starmach K. Wróbel S. Pasternak K. 1976 Hydrobiologia (Hydrobiology) PWN Warszawa 621 pp (in Polish).

 • Świdzińska L. 1939 O ciepłocie wody płytkich jezior Polesia w latach 1929–1935 (On the warmth of the shallow lakes of Polesye in the years 1929–1935) Wiad. Sł. Hydrogr. 2(1): 35–43 (in Polish).

 • Szaflarski J. 1932 Z badań nad termiką jezior tatrzańskich (On temperature of the Tatra lakes) Prz. Geogr. 12: 181–184 (in Polish).

 • Szaflarski J. 1950 Z zagadnień zimowej termiki jezior tatrzańskich (From issues of winter temperature of the Tatra lakes) Prz. Geogr. 22: 281–289 (in Polish).

 • Szumiec M. 1984 Termika stawów karpiowych (Thermal properties of carp ponds) PWN Warszawa 136 pp (in Polish).

 • Trojanowski J. Bruski J. 2002 Thermal and oxygenic characteristic of Rzuno Lake (Kaszuby Lakeland) Arch. Ochr. Środ. 28(1): 81–95.

 • Trojanowski J. Parzych A. 2004 Warunki termiczno-tlenowe jeziora Ińsko (Thermal and oxygen conditions of Lake Ińsko) Arch. Ochr. Środ. 30(3): 147–160 (in Polish English summary).

 • Turczyński M. 1995 Termika jezior Łęczyńsko-Włodawskich (Thermal properties of the Łęczna-Włodawa lakes) [Dissertation] UMCS Wydz. BiNoZ Lublin 84 pp (in Polish).

 • Turczyński M. 1998 Termika najgłębszych jezior łęczyńsko-włodawskich (Thermal properties of the deepest lakes of the Łęczna-Włodawa region) [in:] Haramisuk M. Michalczyk Z. Turczyński M. (eds) Jeziora Łęczyńsko-Włodawskie. Monografia Przyrodnicza (Lakes of the Łęczna-Włodawa region. Natural monograph) Wydaw. UMCS-PIOŚ Lublin: 105–111 (in Polish).

 • Welch P.S. 1948 Limnological methods Blakiston Co. Toronto 381 pp.

 • Wilgat T. 1953 Jeziora Łęczyńsko-Włodawskie (Łęczna-Włodawa Lakes) Ann. UMCS B 8(3): 36–121 (in Polish).

 • Wiszniewski J. 1954 Uwagi w sprawie typologii jezior polskich (Remarks on the typological classification of lakes in Poland) Pol. Arch. Hydrobiol. 1: 11–23 (in Polish French summary).

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 224 126 4
PDF Downloads 127 92 7