A new bathymetric survey of the Suwałki Landscape Park lakes

Open access

Abstract

The results of the latest bathymetric survey of 21 lakes in the Suwałki Landscape Park (SLP) are presented here. Measurements of the underwater lake topography were carried out in the years 2012–2013 using the hydroacoustic method (sonar Lawrence 480M). In the case of four lakes (Błędne, Pogorzałek, Purwin, Wodziłki) this was the first time a bathymetric survey had been performed. Field material was used to prepare bathymetric maps, which were then used for calculating the basic size and shape parameters of the lake basins. The results of the studies are shown against the nearly 90 year history of bathymetric surveying of the SLP lakes. In the light of the current measurements, the total area of the SLP lakes is over 634 hm2 and its limnic ratio is 10%. Lake water resources in the park were estimated at 143 037.1 dam3. This value corresponds to a retention index of 2257 mm. In addition, studies have shown that the previous morphometric data are not very accurate. The relative differences in the lake surface areas ranged from –14.1 to 9.1%, and in the case of volume – from –32.2 to 35.3%. The greatest differences in the volume, expressed in absolute values, were found in the largest SLP lakes: Hańcza (1716.1 dam3), Szurpiły (1282.0 dam3), Jaczno (816.4 dam3), Perty (427.1 dam3), Jegłówek (391.2 dam3) and Kojle (286.2 dam3). The smallest disparities were observed with respect to the data obtained by the IRS (Inland Fisheries Institute in Olsztyn). The IMGW (Institute of Meteorology and Water Management) bathymetric measurements were affected by some significant errors, and morphometric parameters determined on their basis are only approximate.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bajkiewicz-Grabowska E. 1994 Charakterystyka fizycznogeograficzna i hydrograficzna Suwalskiego Parku Krajobrazowego (Physico-geographical and hydrographical characteristics of Suwałki Landscape Park) [in:] Hillbricht-Ilkowska A. Wiśniewski J.R. (eds) Jeziora Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Związki z krajobrazem stan eutrofizacji i kierunki rozwoju (Lakes of the Suwałki Landscape Park. Links with landscape eutrophication and protection measures) Zesz. Nauk. Komit. „Człowiek i Środowisko” PAN 7: 15–31 (in Polish English summary).

 • Blais J.M. Kalff J. 1995 The influence of lake morphometry on sediment focusing Limnol. Oceanogr. 40(3): 582–588.

 • Borowiak D. 2011 Właściwości optyczne wód jeziornych pomorza (Optical properties of the Pomeranian lakes) Wydaw. UG Gdańsk 275 pp. (in Polish English summary).

 • Byczkowski A. 1980 Bilans wodny jeziora położonego w obszarze źródliskowym zlewni na przykładzie jeziora Jaczno na Pojezierzu Suwalskim (Water balance of a lake situated in a headwater catchment. A case study of Lake Jaczno in Suwałki Lakeland) [in:] Friedrich M. (ed.) Stosunki wodne w zlewniach rzek Przymorza i dorzecza Dolnej Wisły ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej jezior (Water conditions of river catchments in the Coastal Region and the Lower Vistula basin with particular emphasis on lake water management) Referaty – Cz. 2 Mat. Sesji Nauk.-Tech. 23–24 październik 1980 Słupsk: 257–266 (in Polish).

 • Choiński A. 1991 Katalog jezior Polski. Część druga: Pojezierze Mazurskie (Catalogue of Polish lakes. Part 2: Masurian Lakeland) Wydaw. Nauk. UAM Poznań 157 pp. (in Polish).

 • Choiński A. Skowron R. 1998 Najgłębsze jeziora Niżu Polskiego w świetle najnowszych pomiarów głębokościowych (The deepest Polish Lowlands lakes in light of new measurements) Czas. Geogr. 69(3–4): 339–343 (in Polish English summary).

 • Choiński A. Ptak M. 2015 Najnowsze sondowania wybranych jezior Pojezierza Wielkopolsko-Kujawskiego The latest surveys of selected lakes of the Greater Poland-Cuyavian Lakeland) Bad. Fizjogr. A65: 55–63 (in Polish English summary).

 • Eberly W.R. 1964 Further studies on the metalimnetic oxygen maximum with special reference to its occurrence throughout the world Invest. Indiana Lakes Streams 6: 103–139.

 • Gieysztorowa I. 1953 Katalog jezior polskich. Cz. 13: Jeziora suwalskie (Catalogue of Polish lakes. Part 13: Suwałki Region lakes) Biul. Geogr. PTG 15: 1–28.

 • Gorhan E. 1964 Morphometric control of annual heat budgets in temperate lakes Limnol. Oceanogr. 9(4): 525–529.

 • Gorhan E. Boyce F.M. 1989 Influence of lake surface area and depth upon thermal stratification and depth of the summer thermocline J. Great Lakes Res. 15(2): 233–245.

 • [GUGiK] Główny Urząd Geodezji i Kartografii (National Council of Geodesy and Cartography) 2006 Nazewnictwo geograficzne Polski. Tom I. Hydronimy Część 2: Wody stojące (Geographical names of Poland. Vol. I. Hydronyms Part 2: Standing waters) Wydaw. GUGiK Warszawa 410 pp (in Polish).

 • Guildford S.J. Hendzel L.L. Kling H.J. Fee E.J. Robinson G.G.C. Hecky R.E. Kasian S.E.M. 1994 Effects of lake size on phytoplankton nutrient status. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 51(12): 2769–2783.

 • Håkanson L. 1977a The influence of wind fetch and water depth on the distribution of of sediments in Lake Vanern Can. J. Earth Sci. 14(3): 397–412.

 • Håkanson L. 1977b On lake form lake volume and lake hypsographic survey Geogr. Ann. Phys. Geogr. 59A(1–2): 1–29.

 • Håkanson L. 1981 A manual of lake morphometry Springer-Verlag Berlin–Heidelberg–New York 78 pp.

 • Jańczak J. (ed.) 1996 Atlas jezior Polski. Tom 1: Jeziora Pojezierza Wielkopolskiego i Pomorskiego w granicach dorzecza Odry (The atlas of Polish lakes. Vol. 1: Wielkopolska and pomeranian Lake Districts in the Odra River basin)) Bogucki Wydaw. Nauk. Poznań: 268 pp (in Polish English summary).

 • Jańczak J. (ed.) 1999 Atlas jezior Polski. Tom 3: Jeziora Pojezierza Mazurskiego i Polski południowej (The atlas of Polish lakes. Vol. 3: Masurian lakes and the southern part of Poland) Bogucki Wydaw. Nauk. Poznań: 240 pp (in Polish English summary).

 • Jańczak J. Sziwa R. 1984 Związek między głębokościami największymi a średnimi jezior (Relation between maximum and medium depths of lakes)) Prz. Geofiz. 29(1):65–74 (in Polish English summary).

 • Johnson N.M. Eaton J.S. Richey J.E. 1978 Analysis of five north American lakes ecosystems. II. Thermal energy and mechanical stability Verh. Int. Ver. Limnol. 20: 562–567.

 • Jozsa V. Tatrai I. Gyore K. Kozłowski J. 2008 Profile batymetryczne jeziora Hańcza (Bathymetric profiles of the Lake Hańcza) [in:] Kozłowski J. Poczyczyński P. Zdanowski B. (red.) Środowisko i ichtiofauna jeziora Hańcza (Environment and ichthyofauna of Lake Hańcza) Wydaw. IRS Olsztyn: 43–58 (in Polish).

 • Kołodziejczyk A. 1994 Mięczaki słodkowodne Suwalskiego Parku Krajobrazowego (The freshwater molluscs of Suwałki Landscape Park) [in:] Hillbricht-Ilkowska A. Wiśniewski J.R. (eds) Jeziora Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Związki z krajobrazem stan eutrofizacji i kierunki rozwoju (Lakes of the Suwałki Landscape Park. Links with landscape eutrophication and protection measures) Zesz. Nauk. Komit. „Człowiek i Środowisko” PAN 7: 243–65 (in Polish English summary).

 • Lange W. 1986 Fizyczno-limnologiczne uwarunkowania tolerancji systemów jeziornych Pomorza (Physico-limnologic conditioning of the Pomeranian lake systems tolerance) Zesz. Nauk. UG Rozpr. Monogr. 79: 3–177 (in Polish English summary).

 • Lathrop R.C. Lille R.A. 1980 Thermal stratification of Wisconsin lakes Trans. Wis. Acad. Sci. Arts Lett. 68: 90–96.

 • Lerman A. Hull A.B. 1987 Background aspects of lake restoration: Water balance heavy metal content phosphorus homeostasis Schweiz. Z. Hydrol. 49(2): 148–169.

 • Majdanowski S. 1954 Zestawienie ogólne jezior Polski Biul. Geogr. 4: 3–21

 • Mickiewicz B. 1977 Zmiany poziomu wód gruntowych a środowisko przyrodnicze (Changes in the groundwater level against the natural environment) Wyd. Katalogów i Cenników Warszawa 88 pp. (in Polish).

 • Nõges T. 2009 Relationships between morphometry geographic location and water quality parameters of European lakes Hydrobiologia 633: 33–43.

 • Nürnberg K. 1995 Quantifying anoxia in lakes Limnol. Oceanogr. 40(6): 1100–1111.

 • Ozimek T. Rybak I. 1994 Typologia florystyczna drobnych bezodpływowych zbiorników Suwalskiego Parku Krajobrazowego Floristic typology of small enclosed bodies of water in Suwałki Landscape Park) [in:] Hillbricht-Ilkowska A. Wiśniewski J.R. (eds) Jeziora Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Związki z krajobrazem stan eutrofizacji i kierunki rozwoju (Lakes of the Suwałki Landscape Park. Links with landscape eutrophication and protection measures) Zesz. Nauk. Komit. „Człowiek i Środowisko” PAN 7: 151–162 (in Polish English summary).

 • Pasławski Z. 1975 Typologia hydrologiczna jezior Pojezierza Wielkopolskiego (Hydrological typology of lakes in Great Poland Lakeland) Prz. Geofiz. 20(4): 271–280 (in Polish English summary).

 • Patalas K. 1960 Mieszanie wiatrowe jako czynnik określający intensywność krążenia materii w różnych morfologicznie jeziorach okolic Węgorzewa (Mixing of wind as a factor determining the intensity of circulation of matter in morphologically different lakes surrounding Węgorzewo) Rocz. Nauk Rol. B 77(1):223–242 (in Polish English summary).

 • Pietkiewicz S. 1928 Pojezierze Suwalszczyzny zachodniej. Zarys morfologii lodowcowej (Lakeland of the western part of Suwałki region. Outline of glacial landforms) Prz. Geogr. 8(3–4):168–222 (in Polish French summary).

 • Popielarczyk D. Templin T. 2014 Application of integrated GNSS/Hydroacoustic measurements and GIS geodatabase models for bottom analysis of Lake Hancza: the deepest inland reservoir in Poland Pure Appl. Geophys. 171: 997–1011.

 • Popielarczyk D. Templin T. Łopata M. 2015 Using the geodetic and hydroacoustic measurements to investigate the bathymetric and morphometric parameters of Lake Hancza (Poland) Open Geosci. 7: 854–869.

 • Rühle E. 1932 Jezioro Hańcza na Pojezierzu Suwalskiem (Lake Hańcza in the Suwałki Lakeland) Wiad. Sł. Geogr. 4: 1–26.

 • Stangenberg M. 1936 Szkic limnologiczny na tle stosunków hydrochemicznych Pojezierza Suwalskiego. Suchar i Jeziorko jako stadjum przejściowe zanikania jezior (Limnological study against the hydrochemical conditions of the Suwałki Lakeland. Lakes Suchar and Jeziorko as a transitional stage of lake disappearance) Pr. Inst. Bad. Lasów Państw. A 19: 1–85 (in Polish German summary).

 • Stangenberg M. 1937 Charakterystyka limnologiczna jezior grupy Kleszczowickiej i Hańczańskiej na pojezierzu Suwalszczyzny (Limnological characteristics of the Kleszczówek and Hańcza lake groups in the Suwałki Lakeland) Pr. Inst. Bad. Lasów Państw. A 23: 1–17.

 • Stefanidis K. Papastergiadou E. 2012 Relationships between lake morphometry water quality and aquatic macrophytes in Greek lakes Fresenius Environ. Bull. 21(10A) 3018–3026.

 • Śledziński J. 1928 O jeziorach suwalskich (Lakes of the Suwałki region) Prz. Rybacki 1(9): 340–349 (in Polish).

 • Wetzel R.G. 2001 Limnology. Lake and river ecosystems Academic Press San Diego 1066 pp.

Search
Journal information
Cited By
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 279 149 6
PDF Downloads 142 79 0