The structural control of a landslide development and functioning of a lake geoecosystem in the catchment area of the Hucianka Stream (the Outer Carpathians, Beskid Niski)

Open access

Abstract

The landslide in Huta Polańska (Beskid Niski/Lower Beskids) is an example of a particular lake geoecosystem. The largest inter-colluvial depression forms a lake basin constantly filled with water, with a natural outflow in the form of a watercourse. Three drainless sink-holes constituting places of periodical accumulation of water and organic-mineral sediments were localized within the landslide. The direction of the landslide movement and its wedge-like shape are determined primarily by the fault surface located in its south-western part. It also forces the linear course of the streams and the cascade location of depressions between colluvial ramparts, seasonally or permanently filled with water. The inventory of minor tectonic structures and the morphotectonic analysis indicate tectonic conditions of this landslide lake geoecosystem. The structures located within the fault surfaces are indicative of shear stresses and their orientation determines the direction of rock movement (Zuchiewicz, 1997a; Szczęsny, 2003). The morphological analysis and correlation of landslide forms indicate the combined rotational-translational motion. It was ended by mud and debris flow which divided the valley longitudinal axis and damming the waters of the Hucianka stream. The result is a landslide dam lake, whose effects are visible within the floodplain above the former landslide dam. In order to formulate the final conclusions regarding the morphotectonic analysis and the slope transformation phases, laser scanning photos were also used.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Alexandrowicz S.W. 1985 Subfosylna malakofauna z osuwiska w Piwnicznej Polskie Karpaty Fliszowe (Subfossil malacofauna from the landslide in Piwniczna Polish Flysch Carpathians) Folia Quatern. 56: 79-100 (in Polish English summary).

 • Alexandrowicz S.W. 1996 Holoceńskie fazy intensyfikacji ruchów osuwiskowych w Karpatach (Stages of increased mass movements in the Carpathians during the Holocene) Geologia 22(3): 223-263 (in Polish English summary).

 • Alexandrowicz Z. Margielewski W. 2010 Impact of mass movements on geo- and biodiversity in the Polish Outer (Flysch) Carpathians Geomorphology 123: 290-304.

 • Bajgier M. 1994 Rozwój osuwisk w czołowej strefie płaszczowiny magurskiej w dorzeczu górnej Soły (Landslide development in the frontal zone of Magurska overthrust in the upper Sola catchment area) Prz. Geogr. 66(3-4): 375-387 (in Polish English summary).

 • Bober L. 1977 Osuwiska województwa krośnieńskiego (Landslides of the Krosno Voivodeship) [in:] Ślączka A. (ed.) 1977 Przewodnik do XLIX Zjazdu PTG (Guidebook to XLIX Meeting of Polish Geological Society) Wydaw. Geol. Warszawa: 9-25 73-75 (in Polish).

 • Bober L. 1984 Rejony osuwiskowe w polskich Karpatach fliszowych i ich związek z budową geologiczną (Landslide areas in the Polish flysch Carpathians and their connection with the geological structure of the region) Biul. Inst. Geol. 340: 115-158 (in Polish English summary).

 • Cabaj W. Pelc S. 1991 Seeds and fruits from sediments of a recent landslide lake in the Wetlinka river valley (the planned Sine Wiry reserve) Ochr. Przyr. 49: 31-52.

 • Costa J.E. Schuster R.L. 1988 The formation and failure of natural dams Geol. Soc. Am. Bull. 100(7): 1054-1068.

 • Haczewski G. Kukulak J. 2004 Early Holocene landslide- dammed lake in Bieszczady Mountains (Polish East Carpathians) and its evolution Studia Geomorph. Carpatho- Balcan. 38: 83-96.

 • Jakubowski K. 1974 Współczesne tendencje przekształceń form osuwiskowych w holoceńskim cyklu rozwojowym osuwisk na obszarze Karpat fliszowych (Contemporary trends in the transformation of landslide forms in the Holocene development cycle of landslides in the flysch Carpathians) Pr. Muzeum Ziemi 22: 169-189 (in Polish).

 • Kardaszewska E. 1968 Osuwisko w Duszatynie (Landslide in Duszatyn) Ann. UMCS Sec. B 23(1): 1-26 (in Polish).

 • Kleczkowski A. 1955 Osuwiska i zjawiska pokrewne (Landslides and similar phenomena) Wydaw. Geol. Warszawa pp. 92 (in Polish).

 • Kopciowski R. 2000 Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 arkusz Zborów (1054) M-34-91-D (Detailed Geological Map of Poland scale 1:50 000 Sheet Zborów (1054) M-34-91-D) Centr. Arch. Geol. PIG Warszawa.

 • Malarz R. 1993 Współczesne procesy akumulacji w naturalnym zbiorniku zaporowym w dolinie Wetlinki w Bieszczadach (Present accumulative processes in natural water reservoir in the Wetlinka valley in the Bieszczady Mountains) Studia Ośr. Dokum. Fizjogr. 22: 195-205 (in Polish English summary).

 • Margielewski W. 1994 Ochrona osuwiska Gaworzyna w paśmie Jaworzyny Krynickiej (Protection of the Gaworzyna landslide in the Jaworzyna Krynicka Range) Prz. Geol. 42(3): 189-193 (in Polish).

 • Margielewski W. 1996 Jeziorka Osuwiskowe Pasma Jaworzyny Krynickiej (Landslide ponds in the the Jaworzyna Krynicka Range) Probl. Zagosp. Ziem Górs. 40: 15-31(in Polish English summary).

 • Margielewski W. 1998 Rozwój form osuwiskowych w Baranowcu w świetle analizy strukturalnych uwarunkowań osuwisk w Karpatach fliszowych (Development of the landslide forms in Barnowiec (Beskid Sądecki Mts Outer Carpathians) in the light of the analysis of structural background of the landslides in the Flysch Carpathians) Prz. Geol. 46(5): 436-448 (in Polish English summary).

 • Margielewski W. 1999 Formy osuwiskowe Gorczańskiego Parku Narodowego i ich rola w kształtowaniu geo- i bioróżnorodności Gorców (Landslide forms in the Gorce National Park and their role in shaping geo- and biodiversity of the Gorce Range) Chrońmy Przyr. Ojcz. 55(4): 23-53 (in Polish).

 • Margielewski W. 2001a O strukturalnych uwarunkowaniach rozwoju głębokich osuwisk - implikacje do Karpat fliszowych (About the structural control of deep landslides. Implications for the Flysch Carpathians southern Poland) Prz. Geol. 49(6): 515-524 274 (in Polish English summary).

 • Margielewski W. 2001b Rejestr zmian klimatycznych późnego glacjału i holocenu w obrębie torfowiska pod Kotoniem: Beskid Średni Karpaty zewnętrzne) (Late Glacial and Holocene climatic changes registered in a peat bog at Kotoń Mount: Beskid Średni Range Outer Carpathians; southern Poland) Prz. Geol. 49(12): 1161-1166 (in Polish English summary).

 • Margielewski W. 2006 Records of the Late Glacial-Holocene palaeoenvironmental changes in landslide forms and deposits of the Beskid Makowski and Beskid Wyspowy Mts. Area (Polish Outer Carpathians) Folia Quatern. 76: 1-149.

 • Margielewski W. 2009 Problematyka osuwisk strukturalnych w Karpatach fliszowychw świetle zunifikowanych kryteriów klasyfikacji ruchów masowych - przegląd krytyczny (Problems of structural landslides in the Polish Flysch Carpathians in the light of unified criteria of the mass movement classification - A critical review) Prz. Geol. 57(10): 905-917 274 (in Polish English summary).

 • Margielewski W. Urban J. 2000 Charakter inicjacji ruchów masowych w Karpatach fliszowych na podstawie analizy strukturalnych uwarunkowań rozwoju wybranych jaskiń szczelinowych (The type of initiation of mass movements in the Flysch Carpathians studied on the base of structural development of the selected crevice type caves southern Poland) Prz. Geol. 48(3): 268-274 (in Polish English summary).

 • Mastella L. Szynkaruk E. 1998 Analysis of the fault pattern in selected areas of the Polish Outer Carpathians Geol. Quart. 3(42): 263-276.

 • Mastella L. Zuchiewicz W. Tokarski A Rubinkiewicz J. Leonowicz P. Szczęsny R. 1997 Application of joint analysis for palaeostress reconstructions in structurally complicated settings case study from Silesian Nappe Outer Carpathians Poland Prz. Geol. 10/2(45): 1064-1066.

 • Nowalnicki T. 1971 Beskidzkie jeziora zaporowe (Beskidian landslide lakes) Wierchy 40: 274-280 (in Polish).

 • Rutkowski J. 2007 Osady jezior w Polsce. Charakterystyka i stan rozpoznania metodyka badań propozycje (Lake sediments in Poland. Characteristics and state of recognition methodology of investigations propositions) Stud. Lim. et Tel. 1(1): 17-24 (in Polish).

 • Schramm W. 1925 Zsuwiska stoków górskich w Beskidzie. Wielkie zsuwisko w lesie wsi Duszatyn ziemi Sanockiej (Landslides of mountain slopes in Beskids. The large landslide in the forest of Duszatyn village) Kosmos 50(4): 1355-1374 (in Polish French summary).

 • Starkel L. 1960 Rozwój rzeźby Karpat fliszowych w holocenie (The development of the flysch Carpathians relief during the Holocene) Pr. Geogr. IG PAN 22: 1-239 (in Polish English summary).

 • Szczęsny R. 2003 Reconstruction of stress directions in the Magura and Silesian Nappes (Polish Outer Carpathians) based on analysis of regional folds Geol. Quart. 47: 289-298.

 • Świderski B. 1952 Z zagadnień tektoniki Karpat Północnych (Some problems of the Northern Carpathian tectonics) Pr. PIG 8: 1-142 (in Polish Russian summary).

 • Teisseyre H. 1936 Materiały do znajomości osuwisk w niektórych okolicach Karpat i Podkarpacia (Data contributing to the knowledge on landslides in some regions of the Carpathians and Subcarpathians) Rocz. Pol. Tow. Geol. 12: 135-192 (in Polish French summary).

 • Ziętara T. 1969 W sprawie klasyfikacji osuwisk w Beskidach Zachodnich (Classification issues of landslides in the Western Beskids) Studia Geomorph. Carpatho-Balcan. 3: 111-127 (in Polish English summary).

 • Zuchiewicz W. 1997a Reorientacja pola naprężeń w polskich Karpatach zewnętrznych w świetle wstępnych wyników analizy ciosu (Reorientation of the stress field in the Polish Outer Carpathians in the light of joint pattern analysis) Prz. Geol. 45(1): 105-109 (in Polish English summary).

 • Zuchiewicz W. 1997b Rozkłady spękań ciosowych w płaszczowinie magurskiej polskich Karpat zewnętrznych w świetle analizy statystycznej (Distribution of jointing within Magura Nappe West Carpathians Poland in the light of statistical analysis) Prz. Geol. 45(6): 634-638 (in Polish English summary).

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 296 150 16
PDF Downloads 189 128 16