Meteorological conditions, physiochemical properties, thermal-oxygen stratification, water overturn and water balance of Lake Gardno on Wolin Island

Open access

Abstract

The main research problem of the paper is aimed at determining the proper functioning of Lake Gardno within the period 2012-2014 considered as hydrological years in reference to the physiochemical properties of its waters, water balance, thermal regime and water overturn. Lake Gardno is a representative of non-run-off lake geo-eco-systems; it is situated within the Southern Baltic Sea Coastland at the cliff shore of Wolin Island. The paper analyses how weather conditions affect the specifics of water supplies provided to the lake and seasonal dynamics of its waters, their chemical, thermal and aerobic properties. It also specifies their overturn and balance with a particular emphasis on their supplies together with fog deposits.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bajkiewicz-Grabowska E. 1982 Wymiana wody w akwenach jeziornych na przykładzie jeziora Wigry (The water exchange in the Wigry Lake basins) Prz. Geof. 27(3-4): 229-240 (in Polish English summary).

 • Bajkiewicz-Grabowska E. 1987 Ocena naturalnej podatności jezior na degradację i rola zlewni w tym procesie (Natural degradation ability of lakes and the role of drainage area in the process) Wiad. Ekol. 33(3): 279-289 (in Polish English summary).

 • Bajkiewicz-Grabowska E. 2004 Podatność jezior na eutrofizację (Susceptibility of lakes to eutrophication) [in:] Zdanowski B. Hutorowicz A Białokoz W. (eds.) Ekosystemy wodne Parku Narodowego „Bory Tucholskie” (Water ecosystems of the “Bory Tucholskie” National Park) Wydaw. IRS Olsztyn: 17-32 (in Polish).

 • Bajkiewicz-Grabowska E. 2009 Obieg wody w jeziorze Wigry (Circulation of water in Wigry Lake) [in:] Rutkowski J. Krzysztofiak L. (eds.) Jezioro Wigry. Historia jeziora w świetle badań geologicznych i paleoekologicznych (Wigry Lake. History of the lake in the light of geological and paleoecological studies) Stow. “Człowiek i Przyroda” Suwałki: 54-67 (in Polish English summary).

 • Choiński A. 1995 Zarys limnologii fizycznej Polski (An outline of physical limnology of Poland) Wydaw. Nauk. UAM Poznań pp. 298 (in Polish).

 • Choiński A. Graf R. Kaflińska J. Jakubowski M. Wrzesiński D. Zawadzki P. 1986 Wody powierzchniowe i warunki hydrogeologiczne Wolińskiego Parku Narodowego i jego otoczenia (Surface waters and hydrogeological conditions of the Wolin National Park and its surroundings) [in:] Kostrzewski A. (ed.) Woliński Park Narodowy. Monografia geograficzna (Wolin National Park. Geographical monograph) SKNG UAM Poznań: 32-41 (in Polish).

 • Choiński A. Kowalski G. Świrko A. Zimmer A. 1978 Stosunki wodne wyspy Wolin (Water relations of Wolin Island) [in:] Kostrzewski A. (ed.) Studia z geografii fizycznej i ekonomicznej wyspy Wolin (Studies of physical and economic geography of Wolin Island) SKNG UAM Poznań: 33-56 (in Polish).

 • Dolański A. Godowac D. Rolle Sz. Wrzesiński D. 1995 Ocena podatności jezior Wolińskiego Parku Narodowego na degradację i znaczenie warunkow przyrodniczych zlewni w tym procesie (Evaluation of the susceptibility of the Wolin National Park lakes to degradation and significance of the natural conditions of their catchments in this process) Klify: 33-40 (in Polish).

 • Kerekes J. 1977 The index of lake basin permanence Int. Revue ges. Hydrobiol. Hydrogr. 62(2): 291-293.

 • Kolander R. Kostrzewski A. Tylkowski J. 2008 Seasonal variations in the chemical composition of water circulation in the Lake Gardno catchment on Wolin Island Queast. Geogr. 27(2): 21-27.

 • Kolander R. Tylkowski J. 2008 Hydrochemical seasons in the Lake Gardno catchment on Wolin Island (north-western Poland) Limnol. Rev. 8(1-2): 27-34.

 • Kostrzewski A. 2003 Obieg wody i jego wpływ na powstanie i funkcjonowanie struktur krajobrazowych strefy młodoglacjalnej (Polska Połnocno-Zachodnia Pomorze Zachodnie) (Water circulation and its impact on the creation and functioning of landscape structures of the young glacial zone: North-Western Poland Western Pomerania) [in:] Kostrzewski A. Szpikowski J. (eds.) Funkcjonowanie geoekosystemow zlewni rzecznych. Obieg wody uwarunkowania i skutki w środowisku przyrodniczym (Operation of river catchment geoecosystems. Water circulation conditions and effects on the natural environment) Bogucki Wydaw. Nauk. Poznań: 17-20 (in Polish).

 • Kostrzewski A. Samołyk M. Tylkowski J. 2011 Indywidualność przyrodnicza funkcjonowania geoekosystemu zlewni Jeziora Gardno: Wyspa Wolin (Natural individuality of the operation of Lake Gardno catchment geoecosystem: Wolin Island) [in:] Kostrzewski A. Samołyk M. (eds.) Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego: funkcjonowanie geoekosystemow w warunkach zmian klimatu i rożnokierunkowej atntropopresji (The integrated monitoring of the natural environment: the operation of geoecosystems in the conditions of climate changes and the multi-directional human impact) Biblioteka Monitoringu Środowiska 28: 121-136 (in Polish).

 • Kubiak J. 2001 Hydrochemistry of Wolin Island Lakes Folia Univ. Agric. Stettin. Piscaria 218(28): 63-76.

 • Kubiak J. 2003 Eutrophication rate and trophic state of Western Pomeranian coastal Lakes Acta Sci. Pol. Piscaria 2(1): 141-158.

 • Matkowska Z. 1973 Charakterystyka warunkow hydrogeologicznych wysoczyzny wyspy Wolin (Characteristics of hydrogeological conditions of the upland plain of Wolin Island) Kwart. Geol.17(3): 592-593 (in Polish).

 • Mikulski Z. 1970 Kształtowanie się bilansu wodnego jezior w Polsce (Shaping of the water balance of lakes in Poland) Prz. Geogr. 42(3): 433-447 (in Polish English summary).

 • Nowacki F. 1994 Bilans wodny i zasoby wodne wyspy Wolin i Wolińskiego Parku Narodowego (Water balance and water resources of Wolin Island and the Wolin National Park) Klify 1: 119-135 (in Polish).

 • Pluciński J. 2009 Kopanie złota na Wolinie (Gold mines at Wolin Island) iswinoujscie.pl - Wydarzenia. Retrieved from http://www.iswinoujscie.pl/artykuly/9321/ (in Polish).

 • Poleszczuk G. Grzegorczyk K. Bucior A. Joźwik I. 2006 „Cztery pory roku” jakości wod powierzchniowych jezior Warnowo (Warnowo Zachodnie) i Rabiąż (Warnowo Wschodnie) w Wolińskim Parku Narodowym (“Four seasons” of the quality of surface waters in the Warnowo Lake (Warnowo Zachodnie) and Rabiąż (Warnowo Wschodnie) in the Wolin National Park) Zesz. Nauk. USzczec. Acta Biologica 449(13): 147-161 (in Polish English summary).

 • Rutkowski J. Rudowski S. Pietsch K. Krol K. Krzysztofiak L. 2002 Sediments of Lake Wigry (NE Poland) in the light of high-resolution seismic (seismoacoustic) survey Limnol. Rev. 2: 363-371.

 • Samołyk M. 2013 Charakterystyka nadmorskiej zlewni rzeczno- jeziornej Lewińskiej Strugi (Wyspa Wolin) (Characteristics of the coastal and river-lake Lewińska Struga catchment: Wolin Island) [in:] Florek W. (ed.) Geologia i geomorfologia pobrzeża i południowego Bałtyku. Tom 10 (Geology and geomorphology of coastland and southern Baltic Sea. Vol. 10) Wydaw. AP w Słupsku 10: 167-178 (in Polish English summary).

 • Samołyk M. Tylkowski J. 2012 Charakterystyka właściwości hydrologicznych brzegu klifowego wyspy Wolin w latach 2009-2010 (Characteristics of hydrological properties of cliff coasts of the Wolin Island within 2009-2010) [in:] Kostrzewski A. Szpikowski (eds) Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego: funkcjonowanie geoekosystemow w rożnych strefach krajobrazowych Polski (The integrated monitoring of the natural environment: the functioning of geoecosystems in the various Polish landscape zones) Biblioteka Monitoringu Środowiska 29: 199-208 (in Polish English summary).

 • Tylkowski J. 2013 Temporal and spatial variability of air temperature and precipitation at the Polish coastal zone of the Southern Baltic Sea Baltica 26(1) 79-90.

 • Walczak M. 2013 Oznaczanie zawartości mikroskładnikow w osadach dennych Jeziora Gardno: Woliński Park Narodowy (Determination of micro-components in bottom sediments of Lake Gardno: Wolin National Park) [Thesis] UAM Wydział Biologii Poznań pp. 71 (in Polish).

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 164 95 1
PDF Downloads 89 67 3