Environmental changes in the catchment of the Jarosławianka Stream recorded in mill pond deposits

Open access

Abstract

Interdisciplinary studies on environmental evolution during the last 650 years based on the analysis of mill pond deposits have been conducted in the valley of the Jarosławianka Stream (left-bank tributary of the River Wieprza). According to historical data, confirmed also by radiocarbon dating, the water mill was located in the valley in 1351 and operated until the 1960s. The sequence of stratified deposits with a thickness of up to about 2 metres was accumulated in mill pond basin during this period. The vertical variability in the physical and chemical properties of these deposits reflects temporal environmental changes in the catchment, particularly the intensity of chemical and mechanical denudation and human activity. Analysis of subfossil Cladocera suggests four phases in the development of the mill pond. Changing along with the intensity of the pond basin water flow, redox and nutritional conditions are reflected in the spatial variability of deposits, especially their textural parameters, pH and abundance in organic carbon, nitrogen and carbonates.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

  • Florek W. Jonczak J. Princ C. 2009 The impact of snowmelt- rain flood on runoff denudation from small lowland catchments (on example of left-bank tributaries of lower Wieprza) Baltic Coastal Zone 13B: 67-78.

  • Florek W. Tylman I. 2013 Skaning laserowy w badaniach morfologicznych małych dolin rzecznych (przypadek doliny Jarosławianki) (Laser scanning in morphological research on small valleys (Jarosławianka valley case study) [in:] Jonczak J. Florek W. (eds) Środowisko glebotwórcze i gleby dolin rzecznych (Soil-forming environment and soils of river valleys) Bogucki Wydaw. Nauk. Poznań-Słupsk: 19-32 (in Polish English summary).

  • Jonczak J. Florek W. 2013 Wiek i właściwości gleb wykształconych z osadów stawu młyńskiego w dolinie Jarosławianki (Równina Sławieńska) (Age and properties of the soils formed from mill-pond deposits in the valley of Jarosławianka Creek (Northern Poland)) [in:] Jonczak J. Florek W. (eds) Środowisko glebotwórcze i gleby dolin rzecznych (Soil-forming environment and soils of river valleys) Bogucki Wydaw. Nauk. Poznań- Słupsk: 33-40 (in Polish English summary).

  • Jonczak J. Kowalkowski A. 2013 Geneza zróżnicowanie przestrzenne i właściwości poligenetycznych glab zlewni Jarosławianki (Genesis spatial variability and properties of the polygenetic soils of Jarosławianka catchment) [in:] Jonczak J. Florek W. (eds) Środowisko glebotwórcze i gleby dolin rzecznych (Soil-forming environment and soils of river valleys) Bogucki Wydaw. Nauk. Poznań-Słupsk: 41-56 (in Polish English summary).

  • Neitzel U. Schmidt F. Sielaff M. 2007 Die Mühlechronik des Kreise Schlawe (Ostpommern) Genealogische Schriften für Ostpommern 4: 1-434.

  • Niska M. 2013 Ewolucja stawu młyńskiego w dolinie Jarosławianki w świetle analizy kopalnych szczątków Cladocera (Crustacea) (Evolution of the mill-pond in the valley of Jarosławianka Creek based on subfossil Cladocera (Crustacea) analysis) [in:] Jonczak J. Florek W. (eds) Środowisko glebotwórcze i gleby dolin rzecznych (Soil-forming environment and soils of river valleys) Bogucki Wydaw. Nauk. Poznań-Słupsk: 103-112 (in Polish English summary).

  • Podgórski Z. 2004 Wpływ budowy i funkcjonowania młynów wodnych na rzeźbę i wody powierzchniowe Pojezierza Chełmińskiego i przyległych części dolin Wisły i Drwęcy (The influence of the construction and functioning of watermills on the relief of the land and surface water of Chełmno Lakeland and the adjoining parts of the Vistula and Drwęca valleys) Wydaw. UMK Toruń pp. 203 (in Polish).

  • Rączkowski W. Banaszek Ł. 2013 Osadnictwo w rejonie Jarosławianki - problemy badawcze (Settlement pattern in the catchment of Jarosławianka river - research issues) [in:] Jonczak J. Florek W. (eds) Środowisko glebotwórcze i gleby dolin rzecznych (Soil-forming environment and soils of river valleys) Bogucki Wydaw. Nauk. Poznań-Słupsk: 113-121 (in Polish English summary).

  • Rosenow K. 1943 Die Wassermühlen im Kreise Schlawe Ostpommersche Heimat. Beilage der Zeitung für Ostpommern Nr. 25 26 28.

  • Szwarczewski P. 2003 Zapis naturalnych i antropogenicznych zmian środowiska przyrodniczego w okolicy Żyrardowa na przykładzie osadów wypełniających nieckę stawu młyńskiego (Record of the natural and anthropogenic environmental changes in the vicinity of the town Żyrardów based on the example of bottom sediments filling the mill pond basin) [in:] Waga J.M. Kocel K. (eds) Człowiek w środowisku przyrodniczym - zapis działalności (Man and the natural environment - record of activity] PTG Oddział Katowicki Sosnowiec: 213-219 (in Polish).

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 120 56 1
PDF Downloads 73 47 0