Changing the geometry of basins and water resources of Lakes Gopło and Ostrowskie under the influence of anthropopressure

Open access

Abstract

The paper presents the changes that have occurred in the morphometry of Lakes Gopło and Ostrowskie, which are located in central Poland. The analysis covered the period characterised by increased human interference into the water cycle, which has been taking place continually since the mid-eighteenth century. On the basis of available cartographic materials (aerial photographs, topographic maps, bathymetric charts of the lakes) and the authors’ own field measurements digital terrain models were developed for the immediate environment of the surveyed lakes. These models, in turn, were used for measuring basic parameters characterising the external dimensions of the lakes (surface area, length and maximum width, shoreline length) and their underwater relief (volume, maximum and average depth). In addition, the selected indicators of the shape and form of the lake basins were determined. The results showed a drastic reduction of water resources of the two lakes. The basin of Lake Gopło covers only the deepest parts of the former reservoir, accounting for only 23.3% of the lake before 1772, and 32.5% of its former volume. In the case of Lake Ostrowskie the surface area and volume decreased, respectively, by 23.5% (74.9 ha) and 21.3% (6 695 000 m3). Such large changes in surface area and volume of both lakes have contributed to significant changes in other morphometric parameters and indicators. In particular, significant changes were observed in relation to such morphometric characteristics as length and maximum width, as well as average and maximum depth.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Choiński A. 2006 Katalog jezior Polski (Catalogue of lakes in Poland) Wyd. Nauk. UAM Poznań p.600 (in Polish).

 • Choiński A. 2007 Limnologia fizyczna Polski (Physical limnology of Poland) Poznań Wyd. Nauk. UAM Poznań p. 547 (in Polish).

 • Choiński A. Ławniczak A. Ptak M. Sobkowiak L. 2011 Causes of lake area changes in Poland J. Resour. Ecol. 2(2): 175-180.

 • Dorożyński R. Skowron R. 2002 Changes of the basin of Lake Gopło caused by melioration work in the 18th and 19th centuries Limnol. Rev. 2: 93-102.

 • Gołębiewski R. 1976 Osady denne Jezior Raduńskich (Bottom sediments of the Raduńskie Lakes) GTN Gdańsk p. 89 (in Polish English summary).

 • Ilnicki P. 1996 Wpływ drenażu odkrywek węgla brunatnego na walory rekreacyjne Pojezierza Gnieźnieńskiego (The influence of drainage in Mine of lignite on values the recreational Lake district Gnieźnieńskie) Aura 11: 10-12 (in Polish). [IRS] Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie 1953 Mapa batymetryczna jeziora Gopło (Bathymetric map of Lake Gopło) IRS Olsztyn. [IRS] Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie 1960 Mapa batymetryczna jeziora Ostrowskiego (Bathymetric map of Lake Ostrowskie) IRS Olsztyn.

 • Kalinowska K. 1961 Zanikanie jezior polodowcowych w Polsce (Disappearance of glacial lakes in Poland) Prz. Geogr. 33 (3): 511-518 (in Polish English summary).

 • Kaniecki A. 1997 Wpływ XIX-wiecznych melioracji na zmiany poziomu wód (Influence of the XIXth century meliorations on change of the level of waters) [in:] Choiński A. (ed.) Wpływ antropopresji na jeziora UAM Poznań-Bydgoszcz 67-71(in Polish).

 • Kerekes J. 1977 The index of lake basin permanence Int. Revue ges. Hydrobiol. 62: 291-293.

 • Kędziora A. 2008 Bilans wodny krajobrazu konińskich kopalni odkrywkowych w zmieniających się warunkach klimatycznych (Water balance of Konin strip mine landscape in changing climatic conditions) Rocz.Glebozn. 59(2) 104-118 (in Polish English summary).

 • Kunz M. Skowron R. Skowroński Sz. 2010 Morphometry changes of Lake Ostrowskie (the Gniezno Lakeland) on the basis of cartographic remote sensing and geodetic surveying Limnol. Rev. 10(2): 77-85.

 • Marszelewski W. Ptak M. Skowron R. 2011 Antropogeniczne i naturalne uwarunkowania zaniku jezior na Pojezierzu Wielkopolsko-Kujawskim (Anthropogenic and natural conditionings of disappearance of lakes in the Wielkopolska-Kujawy Lakeland) Rocz. Glebozn. 62(2): 283-294 (in Polish English summary).

 • Marszelewski W. Radomski B. 2008 Quantitative degradation of water resources of the lakes in the eastern part of the Gniezno Lakeland [in:] Bajkiewicz-Grabowska E. Borowiak D. (eds) Anthropogenic and natural transformations of lakes. Vol. 2. KLUG-PTLim Gdańsk: 119-124.

 • Marszelewski W. Skowron R. 2010 Hydrografia i warunki hydrologiczne (Hydrography and hydrological conditions) [in:] Mocek A. Owczarzak W. (eds) Aktualny stan środowiska przyrodniczego terenów sąsiadujących z uruchamianą odkrywką węgla brunatnego Tomisławice jako efekt uwarunkowań hydrogeologicznych klimatycznych i glebowych (Current state of the natural environment of areas surrounding the seting off Tomisławice open-pit mine as the result of the hydrogeologic climatic and soil conditions) [typescript] KWB Konin S.A. Konin: 40-59 (in Polish).

 • Marszelewski W. Skowron R. 2011 Związki między odwodnieniem odkrywki „Tomisławice” a wybranymi elementami ustroju hydrologicznego jeziora Gopło (Relations between dewatering of the Tomisławice open-pit mine and the selected elements of the hydrological regime of Lake Gopło) Rocz. Glebozn. 62(2): 273-282 (in Polish English summary).

 • Mrózek W. 1965 Charakterystyka środowiska geograficznego Kruszwicy i części zlewni jezioro Gopło (Characteristics of the geographical environment of Kruszwica and part of Lake Gopło basin) [in:] Grześkowiak J. (ed) Kruszwica - zarys monograficzny (Kruszwica - monographic outline) Wyd. TNT Toruń: 7-64 (in Polish).

 • Niewiarowski W. 1978 Fluctuations of Water-level in the Gopło lake and Their reasons Pol. Arch. Hydrob. 25: 301-306.

 • Pasławski Z. Błaszczyk B. 1970 Charakterystyka hydrologiczna i bilans wodny Jeziora Gopło (Hydrological characteristics and water balance of Lake Gopło) Prz. Geof. 15: 251-266 (in Polish English summary).

 • Sinkiewicz M. 1989 Zmiany rzeźby terenu Pojezierza Kujawskiego pod wpływem procesów stokowych (Changes in Kujawskie Lake District’s relief under the influence of slope processes) Studia Soc. Sci. Torun. 9C(6): 95(in Polish).

 • Skowron R. 2004 Description of lake basin in the light of selected morphometric indicators Limnol. Rev. 4: 233-240.

 • Skowron R. 2011 Zróżnicowanie i zmienność wybranych elementów reżimu termicznego w jeziorach na Niżu Polskim (The differentiation and the changeability of chosen of elements the thermal regime of water in lakes on Polish Lowland) Wyd. UMK Toruń p. 345 (in Polish English summary).

 • Stasiak J. 1963 Historia jeziora Kruklin w świetle osadów strefy litoralnej (History of Kruklin Lake as revealed by the deposits of its littoral zone) Pr. Geogr. Inst. Geogr. PAN 42: 1-94 (in Polish English summary).

 • Wachowiak G. 1980 Potwierdzenie niskiego odpływu średniego w okolicach jeziora Gopło (Confirmation of low mean outflow in the surroundigns of Lake Gopło) Gaz. Obserw. IMGW 10(33): 13-16 (in Polish).

Suche
Zeitschrifteninformation
Cited By
Metriken
Gesamte Zeit Letztes Jahr Letzte 30 Tage
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 217 60 0
PDF Downloads 98 57 1