Seasonality Of The Basic Physical And Chemical Characteristics Of Water Flowing Through The Cascades Of Small Reservoirs In Urban And Suburban Areas

Open access

Abstract

The paper showed the changes of characteristics of river water flowing through the cascades of reservoirs. One of the cascades is located in a highly urbanized area of Lodz. The second is in a suburban area on the northern outskirts of Lodz agglomeration. However, it still remains under the influence of storm water discharged from the highway. Every 2 weeks, in 4 monitoring points (on the input and on the output of each cascade), the measurements of basic physical and chemical water parameters were made (using data registered in cross-sections obtained between 2006 and 2012). The analysed characteristics can be divided into three groups: 1. No changes in the seasonal fluctuations of analysed characteristics before and after the cascade of reservoirs and no differences between urban and suburban areas in the influence of the cascades on river water; 2. Significant changes in the seasonal fluctuations of analysed characteristics before and after the cascade of reservoirs and no differences between urban and suburban areas in the influence of the cascades on river water; 3. Significant changes in the seasonal fluctuations of analysed characteristics before and after the cascade of reservoirs and also significant differences between urban and suburban areas in the influence of the cascades on river water. The first group includes the temperature and pH of the water, the second group water conductivity and the third group water turbidity and dissolved oxygen in water.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bartnik A. Moniewski P. 2011 River Bed Shade and Its Importance in the Process of Studying of the Fundamental Physico-Chemical Characteristics of Small River Waters [in:] Glińska-Lewczuk K. (ed.) Contemporary problems of management and environmental protection. Vol. 7: Issues of landscape conservation and water management in rural areas Wyd. UWM Olsztyn: 137-149.

 • Bartnik A. Moniewski P. Tomalski P. 2008 Rola naturalnych i antropogenicznych elementow obiegu wody w zlewni miejskiej (Sokołowka) i podmiejskiej (Dzierżązna) (The role of natural and anthropogenic elements in water circulation in urban (Sokolowka) and suburban catchment (Dzierzazna)) [in:] Brodka S. (ed.) Problemy Ekologii Krajobrazu. T 22: Problemy środowiska przyrodniczego miast Wyd. Nauk. Bogucki Warszawa-Poznań: 39-48 (in Polish).

 • Dojlido J. R. 1995 Chemia wod powierzchniowych (The chemistry of surface water) Wyd. Ekon. i Środ. Białystok p. 344 (in Polish).

 • Dondajewska R. 2007 Effect of restoration of a lowland dam reservoir on river water quality Limnol. Rev. 7(4): 185-190.

 • Eiseltova M. 2010 Restoration of Lakes Streams Floodplains and Bogs in Europe. Principles and Case Studies Springer Dordrecht-Heidelberg-London-New York p.\ 374.

 • Jaguś A. Rzętała M. 2008 Znaczenie zbiornikow wodnych w kształtowaniu krajobrazu (na przykładzie kaskady Pogorii) (The importance of water reservoirs for shaping landscapes. Pogoria cascade case) ATH-UŚ Bielsko- Biała-Sosnowiec p. 152 (in Polish).

 • Ji Zhen-Gang 2008 Hydrodynamics and water quality: modeling rivers lakes and estuaries Wiley Hoboken p. 676.

 • Jokiel P. 2002 Woda na zapleczu wielkiego miasta (Water in the hinterland of a big city) Wyd. IMGW Warszawa p. 148 (in Polish).

 • Mioduszewski W. 2007 Budowa stawow (The construction of ponds) Oficyna Wyd. „Hoża” Warszawa p. 118 (in Polish).

 • Oleś W. Szlęk R. 2004 Zmiany jakości wody zbiornika Nakło- Chechło w latach 1991-2000 (The changes in the quality of water of the Nakło-Chechło reservoir) [in:] Jankowski A. Rzętała M. (eds.) Jeziora i sztuczne zbiorniki wodne: funkcjonowanie rewitalizacja ochrona (Lakes and reservoirs: functioning rehabilitation and protection) Wyd. UŚ Sosnowiec: 165-172 (in Polish).

 • Persson J. 2012 Urban lakes and ponds [in:] Bengtsson L. Herschy R.W. Fairbridge R.W. (eds.) Encyclopedia of Lakes and Reservoirs Springer Dordrecht-Heidelberg- New York-London: 836-839.

 • Pietruszyński Ł. Olszewska A. Bogdanowicz R. 2012 The assessment of the impact of retention reservoirs on the water quality of streams in urban areas (Oruński Stream catchment case) Limnol. Rev. 12(2): 87-92.

 • Rzętała M. 2008 Funkcjonowanie zbiornikow wodnych oraz przebieg procesow limnicznych w warunkach zrożnicowanej antropopresji na przykładzie regionu gornośląskiego (The functioning of water reservoirs and the course of limnic processes in different anthropopression conditions: the case of Upper Silesia) Wyd. UŚ Katowice p. 172 (in Polish English summary).

 • Straškraba M. 2005 Reservoirs and other Artificial Water Bodies [in:] O’Sullivan P.E. Reynolds C.S. (eds) The lakes handbook. Vol. 2: Lake restoration and rehabilitation Blackwell Oxford: 300-328.

 • Tomalski P. 2012 Sezonowość wybranych charakterystyk fizykochemicznych wod podziemnych w dolinie małej rzeki miejskiej na przykładzie Sokołowki (Łodź) (Seasonal fluctuations of selected physical and chemical characteristics of groundwater in the valley of a small city river. Sokołowka case study - Łodź) [in:] Marszelewski W. (ed.) Gospodarowanie wodą w warunkach zmieniającego się środowiska (Water management in conditions of the changing environment) Monografie KH PTG 1 Wyd. UMK Toruń: 187-199 (in Polish).

Search
Journal information
Cited By
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 129 64 2
PDF Downloads 63 47 1