Transport of biogenes in the Szeszupa fluvial-limnic system in the Suwalski Landscape Park

Open access

Abstract

Transport of biogenic matter along the course of the Szeszupa River in the Suwalski Landscape Park (SLP) occurs in accordance with the river continuum concept. Only TP concentration decreases along the river’s course. TP and TOC concentrations classify the Szeszupa River to the moderate ecological state. The ecological state of three lakes (Linówek, Pogorzałek, and Perty) in the Szeszupa River catchment was estimated as very good. The remaining lakes, due to high TP concentrations, belong to the moderate state. The management of the catchment affects the amount of biogenic matter supplied to the Szeszupa River. The highest proportion of forests in the Jaczniówka River catchment clearly results in a decrease in the amount of biogenes in the river. The remaining partial catchments, with a higher proportion of arable land, meadows, and pastures, provide higher amounts of bioelements. The loads of bioelements stored in lakes in the summer period are determined by the size of the lakes (surface area of a lake and volume of water accumulated in the lake basin). This directly suggests a lack of anthropogenic activity in the catchments or the very slight effect of it on the lakes’ ecological and trophic state.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bajkiewicz-Grabowska E. 1994 Charakterystyka fizycznogeograficzna i hydrograficzna Suwalskiego Parku Krajobrazowego (Physico-geographical and hydrographical characteristics of Suwałki Landscape Park) [in:] Hillbricht-Ilkowska A. Wiśniewski R.J. (eds) Jeziora Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Związki z krajobrazem stan eutrofizacji i kierunki ochrony (Lakes of the Suwałki Landscape Park. Links with landscape eutrophication and protection measures) Zesz. Nauk. Kom. Nauk. PAN „Człowiek i Środowisko” 7: 15-31 (in Polish English summary).

 • Bajkiewicz-Grabowska E. 2002 Obieg materii w ekosystemach rzeczno-jeziornych (Circulation of matter in river- lake systems) Wyd. UW Warszawa p. 274 (in Polish English summary).

 • Banaszuk P. 2007 Wodna migracja składników rozpuszczonych do wód powierzchniowych w zlewni górnej Narwi (Water-soluble components migrate to the surface water in the basin of the upper Narew) Wyd. PBiał. Białystok p. 182 (in Polish).

 • Bigaj I. Łopata M. Dunalska J. Szymański D. Zieliński R. 2012 Bottom sediments as a potential source of phosphorus in the riverine-lacustrine system of the Kośna River (Northeastern Poland) Limnol. Rev. 12(3): 115-124.

 • Bogdanowicz R. Cysewski A. 2008 Transformation of riverine nutrients load in selected lakes of the Zaborski Landscape Park Limnol. Rev. 8(1-2): 13-19.

 • Bretschko G. 1995 River/land ecotones: scales and patterns Hydrobiologia 303: 83-91

 • Carlson R. E. 1977 A trophic state index for lakes Limnol. Oceanogr. 22: 361-369.

 • Górniak A. 2000 Klimat województwa podlaskiego (Climate of Podlaskie Voivodeship) IMGW Białystok p. 119 (in Polish).

 • Górniak A. Szumieluk D. Zieliński P. Suchowolec T. Jekatierynczuk- Rudczyk E. 2007 Jeziora Suwalskiego Parku Krajobrazowego - aktualna trofia i jakość wód (Lakes in the Suwalki Landscape Park - current trophy and water quality) [in:] XXX lat Suwalskiego Parku Krajobrazowego (30 years of the Suwałki Landscape Park) Stow. Miłośników SPK „Kraina Hańczy” Malesowizna-Turtul: 31-36 (in Polish).

 • Haag D. Kaupenjohann M. 2001 Landscape fate of nitrate fluxes and emissions in Central Europe. A critical review of concepts data and models for transport and retention Agr. Ecosyst. Environ. 86: 1-21.

 • Hermanowicz W. Dojlido J. Dożańska W. Koziorowski B. Zerbe J. 1999 Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków (Physical-chemical examination of water and wastewater) Arkady Warszawa p. 556 (in Polish).

 • Hillbricht-Ilkowska A. 1994 Ocena ładunku fosforu i stanu zagrożenia jezior Suwalskiego Parku Krajobrazowego oraz niektóre zależności pomiędzy ładunkiem a wskaźnikiem trofii jezior (Evaluation of the phosphorus load and degree of endangerment of lakes in Suwałki Landscape Park and some relationhips between the load and the indices of the status of lakes) [in:] Hillbricht- Ilkowska A. Wiśniewski R.J. (eds) Jeziora Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Związki z krajobrazem stan eutrofizacji i kierunki ochrony (Lakes of the Suwałki Landscape Park. Links with landscape eutrophication and protection measures) Zesz. Nauk. Kom. Nauk. PAN „Człowiek i Środowisko” 7: 201-214 (in Polish English summary).

 • Hillbricht-Ilkowska A. 1999 Shallow lakes in lowland river systems: Role in transport and transformation of nutrients and in biological diversity Hydrobiologia 408/409: 349-358.

 • Hillbricht-Ilkowska A. 2005 Ochrona jezior i krajobrazu pojeziernego - problem procesy perspektywy (Protection of lakes and lakelands - problems processes perspectives) Kosmos 54: 285-302 (in Polish).

 • Hillbricht-Ilkowska A. Wiśniewski A. 1994 Zróżnicowanie troficzne jezior Suwalskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny. Stan obecny zmienność wieloletnia miejsce w klasyfikacji troficznej jezior (Trophic diversity of the lakes of SLP and its buffer zone current state longterm variability and place in the trophic classification of lakes) [in:] Hillbricht-Ilkowska A. Wiśniewski R.J. (eds) Jeziora Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Związki z krajobrazem stan eutrofizacji i kierunki ochrony (Lakes of the Suwałki landscape Park. Links with landscape eutrophication and protection measures) Zesz. Nauk. Kom. Nauk. PAN „Człowiek i Środowisko” 7: 181-200 (in Polish English summary).

 • Jańczak J. 1999 Atlas jezior Polski. Jeziora Pojezierza Mazurskiego i Polski południowej (The Atlas of Polish lakes. Lake of the Mazury Lake District and the southern Poland) IMGW Poznań p. 240 (in Polish).

 • Jekatierynczuk-Rudczyk E. 2010 Przekształcenie składu fizyczno-chemicznego płytkich wód podziemnych w strefach drenażu na obszarach nizinnych (Transformation in physico-chemical composition of groundwaters within lowland drainage zones) Wyd. UwB Białystok p. 224 (in Polish English sumary).

 • Jekatierynczuk-Rudczyk E. Zieliński P. Górniak A. 2006 Stopień degradacji rzeki wiejskiej w bezpośrednim sąsiedztwie Białegostoku (Degradation of a rural river in the close vicinity of Białystok) Woda Środ. Obsz. Wiej. 6(2): 143-153 (in Polish English summary).

 • Jekatierynczuk-Rudczyk E. Grabowska M. Ejsmont-Karabin J. Karpowicz M. 2012 Assessment of trophic state of four lakes in the Suwałki Landscape Park (NE Poland) based on the summer phyto- and zooplankton in comparison with some physicochemical parameters [in:] Wołowski K. Kaczmarska I. Ehrman J. Wojtal A.Z. (eds) Phycological Reports: Current advances in algaltaxonomy and its applications: phylogenetic ecologicaland applied perspective Inst. Botaniki PAN Kraków: 205-225.

 • Kiryluk A. Rauba M. 2009 Zmienność stężenia związków azotu w różnie użytkowanej zlewni rolniczej rzeki Ślina (Variability of nitrogen concentrations in the variously used agricultural catchment of the Ślina River) Woda Środ. Obsz. Wiej. 9(4): 71-86 (in Polish English summary).

 • Kondracki J. 1998 Geografia regionalna Polski (Regional geography of Poland) Wyd. PWN Warszawa p. 441 (in Polish).

 • Krasowska M. Banaszuk P. 2011 Wymywanie składników rozpuszczonych w małej zlewni rolniczej podczas wezbrania roztopowego (Leaching of dissolved components from a small agricultural catchment during a snowmelt induced high flow event) Woda Środ. Obsz. Wiej. 11(1): 139-157 (in Polish English summary).

 • Lossow K. Gawrońska H. Łopata M. Teodorowicz M. 2006 Role of lake in phosphorus and nitrogen transfer in the river-lake system of the Marózka and the upper Łyna rivers Limnol. Rev. 6: 171-178.

 • Maślanka W. Jańczak J. 2010 Circulation of biogenic substances in the Kamionka river-lake system Limnol. Rev. 10(2): 95-105.

 • Miler A. T. 2002 Skład chemiczny oraz unosiny i zawiesiny w ciekach dwóch mikrozlewni o kontrastowym zalesieniu (The chemical composition and suspension in streams of two microbasins with contrasting afforestation) Prz. Nauk. Wydz. Inż. Kształt. Środ. 11(2): 62-70 (in Polish English summary).

 • Nowakowski C. 1976 Charakterystyka wydajności źródeł strefy czołowomorenowej Pojezierza Suwalskiego (Characteristics of the capacity of springs in the frontal moraine zone in Suwalki Lake District) Biul. Geol. Wydz. Geol. UW 21: 177-191 (in Polish).

 • Parks S.J. Baker L.A. 1997 Sources and transport of organic carbon in an Arizona river-reservoir system Wat. Res. 31(7): 1751-1759. [PIG]

 • Państwowy Instytut Geologiczny 2009 Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000 arkusz Jeleniewo (Hydrogeological Map of Poland at the scale 1:50 000 sheet Jeleniewo) PIG Warszawa.

 • Ptak M. Ławniczak A. E. 2012 Changes in land use in the buffer zone of lake of the Mała Wełna catchment Limnol. Rev. 12(1): 35-44.

 • Sapek A. Sapek B. 2005 Strategia gospodarowania azotem i fosforem w rolnictwie w aspekcie ochrony wód Morza Bałtyckiego (Strategy management of nitrogen and phosphorus in agriculture in terms of the protection of the Baltic Sea) Zesz. Edukac. IMUZ 10: 23-27 (in Polish).

 • Suchowolec T. Górniak A. 2006 Sezonowość jakości wody małych zbiorników retencyjnych w krajobrazie rolniczym Podlasia (Seasonal changes of water quality in small reservoirs in the agricultural catchment of Podlasie) Woda Środ. Obsz. Wiej. 6(2): 347-358 (in Polish English summary).

 • Stachowicz K. 1995 Migracja wodna składników pokarmowych ze zlewni rolniczych (Water migration of nutrients from agricultural catchments) Człow. Środ. 19(1): 125-141 (in Polish).

 • Vannote R.L. Minshall G.W. Cumming K.W. Sedell J.R. Cushing C.E. 1980 The river continuum concept Can. J. Fish. Aquat. Sci. 37: 130-137.

 • Wetzel R.G. 2001 Limnology. Lake and river ecosystems Academic Press San Diego p. 1006

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 164 96 7
PDF Downloads 80 61 2