Dammed lakes – Present state of knowledge and research requirements

Open access

Abstract

The paper presents the current state of knowledge on dammed lakes in Poland and identifies the crucial research necessities in this area. The analysis of documents concerning dammed lakes and information obtained from institutions responsible for water management in Poland were the basis for a preliminary qualitative and quantitative assessment of dammed lakes located in north-west Poland. This allowed the identification of the necessary directions to be taken in the study of dammed lakes. In many cases, the indicated directions are innovative and have high potential for application.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Dąbrowski M. 2001 Anthropogenic changes in the hydrographic system of Great Mazurian Lakes Limnol. Rev. 1: 49-56.

 • Depczyński W. Szamowski A. 1999 Budowle i zbiorniki wodne (Water structures and reservoirs) Oficyna Wyd. PW Warszawa p. 230 (in Polish).

 • Dorożyński R. Skowron R. 2002 Changes of the basin of Lake Gopło caused by melioration work in the 18th and 19th centuries Limnol. Rev. 2: 93-102.

 • Gołdyn R. 1990 Wpływ piętrzenia wód na procesy ekologiczne w jeziorach służących jako zbiorniki retencyjne (Impact of water damming on ecological processes of lakes used as retention reservoirs) [in:] Kajak Z. (ed.) Funkcjonowanie ekosystemów wodnych ich ochrona i rekultywacja. Cz. 2: Ekologia jezior ich ochrona i rekultywacja. Eksperymenty na ekosystemach (Functioning of aquatic ecosystems their protection and recultivation. Part II: Lake ecology their protection and recultivation. Experiments on lakes) Wyd. SGGW-AR Warszawa: 125-163 (in Polish).

 • Grobelska H. 2004 Wpływ piętrzenia wód na rozwój strefy brzegowej jezior na przykładzie Jeziora Pakoskiego (1975-2003) (Impact of water lifting on the development of the lake littoral zone based on the example of Pakoskie Lake (1975-2003) Pr. Geogr. IGiPZ PAN 200: 101-117 (in Polish English summary).

 • Grobelska H. 2006 Ewolucja strefy brzegowej Zbiornika Pakoskiego (Pojezierze Gnieźnieńskie) (Evolution ofthe Pakość Reservoir shore zone (Gniezno Lakeland)) Pr. Geogr. IGiPZ PAN 205: 1-122 (in Polish English summary).

 • Grobelska H. 2007 Rozwój strefy brzegowej nizinnego zbiornika wodnego w warunkach dużych wahań stanów wody na przykładzie Zbiornika Pakoskiego (Noteć Zachodnia) (Development of the shore zone of a lowland water reservoir under great water level fluctuation conditions Pakość Reservoir (West Noteć River)) Nauka Przyr. Technol. 1(2): 1-10 (in Polish English summary).

 • Jańczak. J. Kowalik A. Brodzińska B. 2004 Teoretyczne możliwości retencyjne większych jezior polskich (Theoretical possibilities of retention capacity of larger Polish lakes) Zesz. Nauk. ARWroc. Inż. Środ. 13: 125-132 (in Polish English summary).

 • Jańczak J. Kowalik A. Sziwa R. 1999 Jeziora Pakoskie - degradacja i możliwości poprawy ich wód (The Pakoskie Lakes - degradation and possibilities of their water improvement) Proc. of the Conference on “Natural and anthropogenic changes of lakes” Radzyń k. Sławy 20-22 September 1999 Wyd. IMGW Warszawa: 117-127 (in Polish English summary).

 • Jańczak J. Kowalik A. Sziwa R. 2001 Wpływ piętrzeń jeziornych na przepływy Noteci Zachodniej i jakość wody w Jeziorach Pakoskich (Impact of lake damming on flow values of the West Noteć River and the quality of Pakoskie Lakes) [in:] Jaworski J. Szkutnicki J. (eds.) Dynamika obiegu wody w zlewniach rzecznych (Dynamics of water circulation in river catchments) IMGW Warszawa: 137-143 (in Polish).

 • Jańczak J. Lossow K. Kowalik A. Sziwa R. 2002 Zanieczyszczenia i możliwości odnowy jeziora Gopło (Pollutants and possibilities of recovery of Lake Gopło) Mat. Bad. IMGW ser. Gosp. Wod. Ochr. Wód 21: 1-48 (in Polish).

 • Kowalewski Z. 2004 Realizacja programów rozwoju małej retencji w Polsce w latach 1997-2003 (Implementation of the programme of small scale retention in Poland 1997-2003) Zesz. Nauk. AR Wroc. Inż. Środ. 13: 195-210 (in Polish English summary).

 • Marszelewski W. Adamczyk A. 2004 Changes in the area of the Mazurian Lakes in the light of the cartographic materials at the scale 1 : 25 000 Limnol. Rev. 4: 167-176.

 • Mioduszewski W. Pierzgalski E. (eds.) 2009 Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych (Retention increment and flood and drought prevention in lowland forest ecosystems) [Manuscript] CKPŚ PGL Lasy Państwowe Warszawa p. 73 (in Polish).

 • Nowak B. Grześkowiak A. 2010 Ocena skutków piętrzenia jezior jako element wstępny opracowania modelu rewitalizacji jezior województwa wielkopolskiego (Assessment of lake damming effects as a preliminary element of the development of a revitalization model for lakes of the Wielkopolska Voivodeship) [in:] Mońka B. (ed.) Zarządzanie zasobami wodnymi w dorzeczu Odry (Water resources management in the River Oder basin) Wyd. PZITS 894 Wrocław: 271-280 (in Polish).

 • Skowron R. 2002 Hydrological changes caused by water damming in the lower stretch of Skarlanka River (as exemplified by Lake Bachotek) Limnol. Rev. 2: 373-380.

 • Skowron R. Dorożyński R. 2004 Morphometry of Lake Bachotek with respect to changes in its water table positions Limnol. Rev. 4: 241-248.

 • Staniewska-Zątek W. 1992 Zmiany poziomu wody w jeziorze Wielki Bytyń w latach 1976-1990 spowodowane eksploatacją urządzeń piętrzących wodę (Water level changes in Wielki Bytyń Lake in 1976-1990 as the result of the exploitation of water lifting structures) [in:] Kraska M. Szyper H. Gołdyn R. Romanowicz W. (eds.) Problemy zanieczyszczenia i ochrony wód powierzchniowych - dziś i jutro (Surface water pollution and protection issues - the present and the future) Proc. of the Scientific Conference Poznań 16-19 September 1991 Wyd. Nauk. UAM Seria Biologia 49 Poznań: 275-282 (in Polish).

 • Tonder J. 1993 Zmiany w ekosystemie jeziora w warunkach piętrzenia wód na przykładzie zlewni Jeziora Lubikowskiego (Changes in lake ecosystems in the conditions of water damming based on the example of the Lubikowskie Lake catchment) [Dissertation] Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej Instytutu Geografii Fizycznej UAM Poznań p. 137 (in Polish).

 • [WZMiUW] Warmińsko-Mazurski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie (Warmian-Masurian Board of Land Reclamation and Water Facilities in Olsztyn) 2007 Program małej retencji dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2006-2015 (Programme of small scale retention for the Warmian-Masurian Voivodeship for the period of 2006-2015) [Manuscript] WMZMiUW w Olsztynie Olsztyn p. 390 (in Polish).

 • [ZZMiUW] Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie (West Pomeranian Board of Land Reclamation and Water Facilities in Szczecin) 2008 Program małej retencji wody do 2015 roku dla województwa zachodniopomorskiego aktualizacja wraz z planem realizacji pierwszego etapu (Programme of small scale retention until 2015 for the West Pomeranian Voivodeship update and the first phase implementation plan) [Manuscript] ZMiUW w Szczecinie Szczecin p. 310 (in Polish).

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 99 55 2
PDF Downloads 62 48 1