The dynamics of macrophytes in a lake in an agricultural landscape

Joanna Sender 1
 • 1 Department of Landscape Ecology and Nature Conservation, University of Life Science in Lublin, Dobrzańskiego 37, 20-262 Lublin, Poland

Abstract

Macrophytes are a group of aquatic organisms affected by constant changes. One of the main factors influencing the rate and direction of these changes is the way of basin management. The aim of this study was to determine the effect of changes in the management of a lake catchment area in an agricultural landscape on the qualitative and quantitative structure of macrophytes and assessment of the ecological status of the lake in question. The study was conducted in the years 1996, 1999 and 2011 in Lake Głębokie Uścimowskie. This lake is small (20.8 ha surface) and shallow (about 6 m depth). In the 1990s in Lake Głębokie Uścimowskie from 14 to 15 plant communities occurred, which occupied 2.9 ha of the lake. This represented only 14.1% of the lake. In 2011 there was a slight growth in the number of phytocenoses (16), and significant increase in the area of phytolittoral - 5.98 ha. In the 1990s the range of ESMI index values, allowed the lake to be categorized as one with poor ecological status, but already in 2011 after a similar analysis, the lake was ranked in the upper limits of moderate ecological status of lakes. One of the main reasons for the rise in the ecological status of Lake Głębokie Uścimowskie, determined on the basis of the macrophyte index, as well as for the slight decline in trophy, was probably a sewerage system built in 2006 in Głębokie village.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bernatowicz S., 1959, Zmienność flory naczyniowej w jeziorze Arklickim (Variability of vascular flora in Lake Arklickie), Pol. Arch. Hydrobiol. 5(2): 121-130 (in Polish).

 • Carlson R.E., 1977, A trophic state index for lakes, Limnol. Oceanogr. 22(2): 361-369.

 • Ciecierska H., 2004, Ecological state of reference lakes of the European Intercalibration Network, located in the Masurian Landscape Park (NE Poland), Limnol. Rev. 4: 45-50.

 • Ciecierska H., 2008, Makrofity jako wskaźniki stanu ekologicznego jezior (Macrophytes as indicators of ecological state of lakes), Rozpr. Monogr. 139, Wyd. UWM, Olsztyn, p. 202 (in Polish).

 • Fijałkowski D., 1959, Szata roślinna jezior Łęczyńsko- Włodawskich i przylegających do nich torfowisk (Plant vegetation in lakes and adjacent peat bogs of Łęczna- Włodawa Lakeland), Ann. UMCS B 14(3): 131-206 (in Polish, English summary).

 • Fukarek F., 1967, Fitosocjologia (Phytosociology), PWRiL, Warszawa, p. 217 (in Polish).

 • Górniak A., 1999, Rola hydrologii i charakteru zlewni w kształtowaniu chemizmu wód jezior (The role of hydrology and type of catchment area in shaping of lakes’ water chemistry), [in:] Górniak A. (ed.), Mat. Ogólnopol. Konf. Naukowej “Współczesne kierunki badań hydrobiologicznych”, Supraśl 22-24 września 1999, Wyd. UwB, Białystok: 61-68 (in Polish).

 • Hillbricht-Ilkowska A., 1995, Managing ecotones for nutrient and water, Ecol. Int. 22: 73-93.

 • Hillbricht-Ilkowska A., Kostrzewska-Szlakowska I., 1996, Ocena ładunku fosforu i stanu zagrożenia jezior Krutyni (Pojezierze Mazurskie) oraz zależności pomiędzy ładunkiem a stężeniem fosforu w jeziorach (Phosphorus load rating and level of risk of lakes of the River Krutynia (Masurian Lakeland) and the relationship between the load and the concentration of phosphorus in lakes), Zesz. Nauk. Kom. Nauk “Człowiek i Środowisko” PAN 13: 97- 123 (in Polish, English summary).

 • Kłosowski S., Tomaszewicz H., 1996, Zbiorowiska roślinności brzegowej systemu rzeczno-jeziornego rzeki Krutyni (Vegetation communities of the shoreline of the riverlake system of the River Krutynia), Zesz. Nauk. Kom. Nauk “Człowiek i Środowisko” PAN 13: 345-376 (in Polish, English summary).

 • Körner S., 2002, Loss of submerged macrophytes in shallow lakes in North-Eastern Germany, Internat. Rev. Hydrobiol. 87(4): 375-384.

 • Kufel L., 1999, Transport pierwiastków biogennych w zlewniach Mazurskiego Parku Krajobrazowego (Transport of biogenic elements in the catchment areas of the Masurian Landscape Park), [in:] Zdanowski B., Kamiński M., Martyniak A. (eds), Funkcjonowanie i ochrona ekosystemów wodnych na obszarach chronionych (Functioning and protection of water ecosystems in protected areas), Wyd. IRS, Olsztyn: 153-165 (in Polish).

 • Królikowska J., 1997, Eutrophication processes in a shallow, macrophyte-dominated lake - species differentiation, biomass and the distribution of submerged macrophytes in Lake Łuknajno (Poland), Hydrobiologia 342/343: 411-416.

 • Lampert W., Sommer U., 1996, Ekologia wód śródlądowych (Freshwater ecology), Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, p. 390 (in Polish).

 • Matuszkiewicz W., 2008, Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski (Guidebook for the determining of plant associations in Poland), Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, p. 536 (in Polish).

 • Mioduszewski W., 1999, Ochrona i kształtowanie zasobów wodnych w krajobrazie rolniczym (The protection and development of water resources in the agricultural landscape), Wyd. IMUZ, Falenty, p. 165 (in Polish).

 • Pieczyńska E., Ozimek T., 1976, Ecological significance of lake macrophytes, Int. Ecol. Environ. 2: 115-128.

 • Radwan S., Chmielewski T.J., Ozimek T., 1998, Struktura i funkcjonowanie ekotonów woda/ląd w różnych typach troficznych jezior Polesia Lubelskiego (Structure and functioning of water/land ecotones in different trophic type of lakes in the Polesie Lubelskie), [in:] Radwan S. (ed.) Ekotony słodkowodne. Struktura - Rodzaje - Funkcjonowanie (Freshwater ecotones. Structure - types - functioning), Wyd. UMCS, Lublin, 17-31 (in Polish, English summary).

 • Radwan S., Kornijów R., Kowalik W., Jarzynowa B., Zwolski W., Kowalczyk C., Popiołek B., 1987, Ecological and fishery characteristic of lake situated in the future Western Polesie National Park. Ann. UMCS C 42(14): 163-184.

 • Sender J., 2004, Struktura jakościowa i ilościowa zbiorowisk makrofitów w wybranych jeziorach Pojezierza Łęczyńsko- Włodawskiego (Qualitative and quantitative structure of plant communities in some lakes in Łęczyńsko- Włodawskie Lakeland) [dissertation], UAM Poznań, p. 190 (in Polish).

 • Sender J., 2009, Changes in structure of macrophyte communities in the chosen lakes of Łęczna-Włodawa Lake District, Ecohydrol. Hydrobiol. 9(2-4): 237-245.

 • Sender J., 2010, Przekształcenia struktury hydrobotanicznej pod wpływem czynników naturalnych i antropogenicznych wybranych płytkich jezior na Pojezierzu Łęczyńsko- Włodawskim. (Changes in hydrobotanical structure under natural and anthropogenic factors in selected shallow lakes in Łęczyńsko-Włodawa Lakeland), [in:] Nędzarek A., Kubiak J., Tórz A. (eds), Anthropogenic and natural transformation of lakes. Vol. 4, Wyd. PTLim, Szczecin:111-117 (in Polish).

 • Stefan E.B., Weisner-John A., Strand-Hakan S., 1997, Mechanisms regulating abundance of submerged vegetation in shallow eutrophic lakes, Oecologia 109: 592-599.

 • Wróbel J., Królikowska J., 1999, Stan roślinności wodnej płytkiego, eutroficznego jeziora Oświn w pięć lat po spiętrzeniu (State of aquatic macrophytes of the shallow and eutrophic Lake Oświn, 5 years after damming), [in:] Radwan S., Kornijów R. (eds), Problemy aktywnej ochrony ekosystemów wodnych i torfowisk w Polskich Parkach Narodowych (Problems of the active protection of aquatic ecosystems and peat bogs in Polish national parks), Wyd. UMCS, Lublin: 239-244 (in Polish).

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search