Evaluation of trophic level of the largest dimictic lakes of western Pomerania based on the Carlson criteria

Open access

Abstract

: Between the years 1970-2010, using the Carlson model criteria, the rate of eutrophication and trophic level of the largest dimictic lakes of Western Pomerania were studied. It was found that during the testing period, Lake Ińsko Duże was a mesotrophic reservoir, and Lakes Wądół, Będzin and Ińsko Małe were characterized by a highly advanced eutrophy. Lakes Woświn, Morzycko, Krzemień, Chłop Duży and Jelenin had borderline characteristics between being mesotrophic and eutrophic, while Lakes Narost, Chłop Mały and Wisala were typically eutrophic reservoirs. During the study, changes in the trophic level of Lakes Ińsko Duże and Morzycko and Woświn were noted. The first of the reservoirs listed had the best water quality in the second half of the 1990s, during which time the other two lakes had the worst water quality, taking into account the whole study period. Such changes were not observed in the other reservoirs examined.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • [APHA] American Public Health Association 1981 Standard Methods for the examination of water and wastewater Amm. Publ. Health Ass. Inc. New York p. 1966.

 • [APHA] American Public Health Association 1995 Standard methods for the examination of water and waste water Amm. Publ. Health Ass. New York p. 1956.

 • Bajkiewicz-Grabowska E. 1990 Stopień naturalnej podatności jezior na eutrofizację na przykładzie wybranych jezior Polski (Degree of natural susceptibility to eutrophication of lakes based on selected Polish lakes) Gospod. Wod. 12: 270-272 (in Polish).

 • Carlson R.F. 1977 A trophic state index for lakes Limnol. Oceanogr. 22(2): 361-369.

 • Choiński A. Ptak M. 2009 Lake Infill as the Main Factor Leading to Lake’s Disappearance Polish J. of Environ. Stud. 18 (3): 347-352.

 • Gotkiewicz J. Hutorowicz H. Lossow K. Mosiej J. Pawłat H. Szymczak T. Traczyk T. 1990 Czynniki kształtujące obieg wody i biogenów w krajobrazie młodoglacialnym (Factors affecting the circulation of water and nutrients in the postglacial landscape) [in:] Ryszkowski L. Marcinek K. Kędziora A. (eds) Obieg wody i barierybiogeochemiczne w krajobrazie rolniczym (The water cycle and biogeochemical barriers in agricultural landscape) Wyd. Nauk. UAM Poznań: 105-126 (in Polish).

 • Hillbricht-Ilkowska A. 1998 Różnorodność biologiczna siedlisk słodkowodnych - problemy potrzeby działania (Biological diversity of freshwater habitats - problems needs activities) Idee Ekol. Ser. Szkice 13(7): 13-55 (in Polish).

 • Hillbricht-Ilkowska A. Kostrzewska-Szlakowska I. 1996 Ocena ładunku fosforu i stanu zagrożenia jezior rzeki Krutyni (Pojezierze Mazurskie) oraz zależności pomiędzy ładunkiem a stężeniem fosforu w jeziorach (Phosphorus load rating and level of risk of lakes of the River Krutynia (Masurian Lakeland) and the relationship between the load and the concentration of phosphorus in lakes) Zesz. Nauk. Kom. Nauk „Człowiek i Środowisko” PAN 13: 97-123 (in Polish English summary).

 • Hutchinson G.E. 1938 Chemical stratification and lake morphology Proc. Nat. Acad. Sci. USA 24: 63-69.

 • Hutchinson G.E. 1957 A Treatise on Limnology. Vol I. Geography Physics and Chemistry Wiley New York p.1015.

 • Kalff J. 2002 Limnology Prentice Hall Ltd. New Jersey p. 592.

 • Kubiak J. 2003 Największe dimiktyczne jeziora Pomorza Zachodniego. Stan trofii podatność na degradacje oraz warunki siedliskowe ichtiofauny ( The Largest dimictic Lakes of Western Pomerania: Trophic status susceptibility to degradation and habitat conditions for fish fauna) Rozprawy ARSzcz. 214 Szczecin p. 96 (in Polish English summary).

 • Kubiak J. Tórz A. 2004 Variations In the trophic state of the mesotrophic Ińsko Duże Lake (1970-2002) Limnol. Rev. 4: 115-124.

 • Kubiak J. Tórz A. 2005 Water mass dynamics in the largest stratified lakes of western Pomerania in relation to their trophic status Limnol. Rev. 5: 129-136.

 • Kubiak J. Tórz A. 2006 Thermal regime of the biggest dimictic lakes of Western Pomerania region Limnol. Rev. 6: 155-162.

 • Kudelska D. Cydzik D. Soszka H. 1994 Wytyczne monitoringu podstawowego jezior (Guidelines for basic monitoring of lakes) PIOŚ Warszawa p. 42 (in Polish).

 • Lossow K. 1995 Odnowa jezior (Restoration of lakes) Ekoprofit. 5: 11-15 (in Polish).

 • Lossow K. 1996 Znaczenie jezior w krajobrazie młodoglacialnym pojezierza Mazurskiego (The importance of the lakes in the landscape of the Masurian Lake District) Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 431: 47-59 (in Polish).

 • Lossow K. Więcławski F. 1991 Migracja podstawowych pierwiastków pożywkowych z gleb użytkowanych rolniczo do wód powierzchniowych (Migration of the basic elements of nutrients from soils used for agriculture to surface waters) Biul. Inf. ART Olszt. 31: 123-133 (in Polish).

 • [OBiKŚ] Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska 1977 Atlas czystości jezior województwa szczecińskiego 1970-1976 (Atlas of lake quality conditions in voivodship of Szczecin 1970-1976) [typescript] Szczecin (in Polish).

 • Olszewski P. Tadajewski A. 1959 Wpływ zlewni na żyzność jezior (Effects on fertility of basin lakes) Zesz. Nauk. WSR Olszt. 4: 191-194 (in Polish English summary).

 • Patalas K. 1960 Mieszanie wiatrowe jako czynnik określający intensywność krążenia materii w różnych morfologicznie jeziorach okolic Węgorzewa (Mixing of wind as a factor determining the intensity of circulation of matter in morphologically different lakes surrounding Węgorzewo) Rocz. Nauk Rol. Ser. B 77(1): 224-241 (in Polish English summary).

 • StatSoft 2010 STATISTICA (data analysis software system) version 9.0.

 • Strom K.M. 1931 Feforvatn: A physiographic and biological study of a mountain lake Arch. Hydrobiol. 22: 491-536.

 • Stumm W. Morgan J. 1996 Aquatic chemistry. Chemical equilibrium and rates in natural waters Wiley New York p. 1022.

 • Vollenweider R.A. 1971 Scientific fundamentals of the eutrophication of lakes and following waters with particular reference to nitrogen and phosphorous as factors in eutrophication OECD Paris p. 61.

 • Vollenweider R.A. 1989 Global problems of eutrophication and its control Symp. Biol. Hung. 38: 19-41.

 • Wetzel R. G. 2001 Limnology W.B. Saunders Company Philadelphia p. 743.

Search
Journal information
Cited By
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 109 33 0
PDF Downloads 71 28 1