Evaluation of trophic level of the largest dimictic lakes of western Pomerania based on the Carlson criteria

Abstract

: Between the years 1970-2010, using the Carlson model criteria, the rate of eutrophication and trophic level of the largest dimictic lakes of Western Pomerania were studied. It was found that during the testing period, Lake Ińsko Duże was a mesotrophic reservoir, and Lakes Wądół, Będzin and Ińsko Małe were characterized by a highly advanced eutrophy. Lakes Woświn, Morzycko, Krzemień, Chłop Duży and Jelenin had borderline characteristics between being mesotrophic and eutrophic, while Lakes Narost, Chłop Mały and Wisala were typically eutrophic reservoirs. During the study, changes in the trophic level of Lakes Ińsko Duże and Morzycko and Woświn were noted. The first of the reservoirs listed had the best water quality in the second half of the 1990s, during which time the other two lakes had the worst water quality, taking into account the whole study period. Such changes were not observed in the other reservoirs examined.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • [APHA] American Public Health Association, 1981, Standard Methods for the examination of water and wastewater, Amm. Publ. Health Ass. Inc., New York, p. 1966.

 • [APHA] American Public Health Association, 1995, Standard methods for the examination of water and waste water, Amm. Publ. Health Ass., New York, p. 1956.

 • Bajkiewicz-Grabowska E., 1990, Stopień naturalnej podatności jezior na eutrofizację na przykładzie wybranych jezior Polski (Degree of natural susceptibility to eutrophication of lakes, based on selected Polish lakes), Gospod. Wod. 12: 270-272 (in Polish).

 • Carlson R.F., 1977, A trophic state index for lakes, Limnol. Oceanogr. 22(2): 361-369.

 • Choiński A., Ptak M., 2009, Lake Infill as the Main Factor Leading to Lake’s Disappearance, Polish J. of Environ. Stud. 18 (3): 347-352.

 • Gotkiewicz J., Hutorowicz H., Lossow K., Mosiej J., Pawłat H., Szymczak T., Traczyk T., 1990, Czynniki kształtujące obieg wody i biogenów w krajobrazie młodoglacialnym (Factors affecting the circulation of water and nutrients in the postglacial landscape), [in:] Ryszkowski L. Marcinek K., Kędziora A. (eds), Obieg wody i barierybiogeochemiczne w krajobrazie rolniczym (The water cycle and biogeochemical barriers in agricultural landscape), Wyd. Nauk. UAM, Poznań: 105-126 (in Polish).

 • Hillbricht-Ilkowska A., 1998, Różnorodność biologiczna siedlisk słodkowodnych - problemy, potrzeby, działania (Biological diversity of freshwater habitats - problems, needs, activities), Idee Ekol. Ser. Szkice 13(7): 13-55 (in Polish).

 • Hillbricht-Ilkowska A., Kostrzewska-Szlakowska I., 1996, Ocena ładunku fosforu i stanu zagrożenia jezior rzeki Krutyni (Pojezierze Mazurskie) oraz zależności pomiędzy ładunkiem a stężeniem fosforu w jeziorach (Phosphorus load rating and level of risk of lakes of the River Krutynia (Masurian Lakeland) and the relationship between the load and the concentration of phosphorus in lakes), Zesz. Nauk. Kom. Nauk „Człowiek i Środowisko” PAN 13: 97-123 (in Polish, English summary).

 • Hutchinson G.E., 1938, Chemical stratification and lake morphology, Proc. Nat. Acad. Sci. USA 24: 63-69.

 • Hutchinson G.E., 1957, A Treatise on Limnology. Vol I. Geography, Physics and Chemistry, Wiley, New York, p.1015.

 • Kalff J., 2002, Limnology, Prentice Hall Ltd., New Jersey, p. 592.

 • Kubiak J., 2003, Największe dimiktyczne jeziora Pomorza Zachodniego. Stan trofii podatność na degradacje oraz warunki siedliskowe ichtiofauny ( The Largest dimictic Lakes of Western Pomerania: Trophic status, susceptibility to degradation, and habitat conditions for fish fauna), Rozprawy ARSzcz. 214, Szczecin, p. 96 (in Polish, English summary).

 • Kubiak J., Tórz A., 2004 , Variations In the trophic state of the mesotrophic Ińsko Duże Lake (1970-2002), Limnol. Rev. 4: 115-124.

 • Kubiak J., Tórz A., 2005, Water mass dynamics in the largest stratified lakes of western Pomerania in relation to their trophic status, Limnol. Rev. 5: 129-136.

 • Kubiak J., Tórz A., 2006, Thermal regime of the biggest dimictic lakes of Western Pomerania region, Limnol. Rev. 6: 155-162.

 • Kudelska D., Cydzik D., Soszka H., 1994, Wytyczne monitoringu podstawowego jezior (Guidelines for basic monitoring of lakes), PIOŚ, Warszawa, p. 42 (in Polish).

 • Lossow K., 1995, Odnowa jezior (Restoration of lakes), Ekoprofit. 5: 11-15 (in Polish).

 • Lossow K., 1996, Znaczenie jezior w krajobrazie młodoglacialnym pojezierza Mazurskiego (The importance of the lakes in the landscape of the Masurian Lake District), Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 431: 47-59 (in Polish).

 • Lossow K., Więcławski F., 1991, Migracja podstawowych pierwiastków pożywkowych z gleb, użytkowanych rolniczo do wód powierzchniowych (Migration of the basic elements of nutrients from soils used for agriculture to surface waters), Biul. Inf. ART Olszt. 31: 123-133 (in Polish).

 • [OBiKŚ] Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska, 1977, Atlas czystości jezior województwa szczecińskiego 1970-1976 (Atlas of lake quality conditions in voivodship of Szczecin 1970-1976) [typescript], Szczecin (in Polish).

 • Olszewski P., Tadajewski A., 1959, Wpływ zlewni na żyzność jezior (Effects on fertility of basin lakes), Zesz. Nauk. WSR Olszt. 4: 191-194 (in Polish, English summary).

 • Patalas K., 1960, Mieszanie wiatrowe jako czynnik określający intensywność krążenia materii w różnych morfologicznie jeziorach okolic Węgorzewa (Mixing of wind as a factor determining the intensity of circulation of matter in morphologically different lakes surrounding Węgorzewo), Rocz. Nauk Rol. Ser. B 77(1): 224-241 (in Polish, English summary).

 • StatSoft , 2010, STATISTICA (data analysis software system), version 9.0.

 • Strom K.M., 1931, Feforvatn: A physiographic and biological study of a mountain lake, Arch. Hydrobiol. 22: 491-536.

 • Stumm W., Morgan J., 1996, Aquatic chemistry. Chemical equilibrium and rates in natural waters, Wiley, New York, p. 1022.

 • Vollenweider R.A., 1971, Scientific fundamentals of the eutrophication of lakes and following waters, with particular reference to nitrogen and phosphorous as factors in eutrophication, OECD, Paris, p. 61.

 • Vollenweider R.A., 1989, Global problems of eutrophication and its control, Symp. Biol. Hung. 38: 19-41.

 • Wetzel R. G., 2001, Limnology, W.B. Saunders Company, Philadelphia, p. 743.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search