Changes in land use in the buffer zone of lake of the Mała Wełna catchment

Open access

Abstract

One of the most important elements in the protection of water quality is buffer zones. In order to protect water quality, appropriate management of these areas is necessary. In the paper, changes in the land use in the buffer zone of 200 m width around lakes in the Mała Wełna catchment over 20 years were analysed. For the study eight lakes larger than 50 ha were chosen. Changes in the land use within the buffer zone were studied from 1980 to 2000, based on topographic maps in the scale 1:10 000. Results show both positive and negative aspects of land changes. An increase in forested areas and grasslands through tilled land were positive aspects of these changes. On the other hand, the enhancement of suburban development in these zones caused increased probability of water pollution from these areas. Calculations of potential nutrient loading from different types of land use in these zones indicated an enhancement of nutrient sources in the lakes within the 20-year study period. However, these changes are not significant in comparison to the nutrient loads contributed by the tributaries. Our study indicated that in the case of flow lakes, more important is an improvement in water quality in the tributaries and a reduction in nutrient sources in the catchment with the purpose of reducing the input of nutrients into the lake. Management of the buffer zone is one of the issues which have to be taken into consideration in lake protection after elimination of the major water pollutant sources.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Anbumozhi V. Purwanto M.Y.J. Sutoyo S. 2003 Effects of riparian landuse practices on water environment in West Java Indonesia J. Ecol. Environ. Sci. 29 (2): 131-136.

 • Bajkiewicz-Grabowska E. 2002 Obieg materii w ekosystemach rzeczno-jeziornych (Circulation of matter in the river-lake systems) Wyd. UW Warszawa p. 274 (in Polish English summary).

 • Choiński A. 2006 Katalog jezior Polski (Catalogue of Polish lakes) Wyd. Nauk. UAM Poznań p. 600 (in Polish).

 • Choiński A. 2007 Limnologia fizyczna Polski (Physical limnology of Poland) Wyd. Nauk. UAM Poznań p. 540 (in Polish).

 • Churski Z. 1988 Wpływ gospodarczej działalności człowieka na zmiany jezior i mokradeł na Pojezierzu Brodnickim (Influence of human economic activity on the lakes and wetlands in the Brodnica Lake District) [in:] Churski Z. (ed.) Naturalne i antropogeniczne przemiany jezior i mokradeł w Polsce (Natural and anthropogenic transformations of lakes and wetlands in Poland) Wyd. UMK Toruń. 182-194 (in Polish).

 • Dąbrowska-Prot E. Hillbricht-Ilkowska A. 1991 Struktura i funkcjonowanie krajobrazu pojeziernego: próba ekologicznego spojrzenia kierunki ochrony (The structure and functioning of a Lake District Landscape: An attempt at an ecological approach guidelines for protection) Zesz. Nauk. Kom. Nauk “Człowiek i środowisko” PAN 15: 237- 249 (in Polish English summary).

 • Jańczak J. (ed.) 1996 Atlas jezior Polski. T. 1: Jeziora Pojezierza Wielkopolskiego i Pomorskiego w granicach dorzecza Odry (The atlas of Polish lakes. Vol. 1: Wielkopolska and Pomeranian Lake Districts in the Odra River basin) Bogucki Wyd. Nauk. Poznań p. 268 (in Polish English summary).

 • Hefting M. 2003 Nitrogen transformation and retention in riparian buffer zones [Dissertation] Proefschrift Universiteit Utrecht Utrecht p. 197.

 • Hillbricht-Ilkowska A. 1991 Funkcjonowanie obszarów młodoglacjalnych o szczególnych walorach przyrodniczych (The functioning of early post-glacial areas of particular natural value) [in:] Mazur S. (ed.) Ekologiczne podstawy gospodarowania środowiskiem przyrodniczym: wizje problem trudności (The ecological basis of environmental management: visions problems difficulties) Wyd. SGGW Warszawa 153-170 (in Polish).

 • Hillbricht-Ilkowska A. 1997 Ekologiczne problemy gospodarowania jakością wód powierzchniowych oraz ich siedliskiem i przyrodą (The ecological problems of surface waters quality habitat and wildlife management) Zesz. Nauk. Kom. Nauk „Człowiek i Środowisko” PAN 17: 63-88 (in Polish English summary).

 • Hillbricht-Ilkowska A. 2005 Ochrona jezior i krajobrazu pojeziernego - problemy procesy perspektywy (The protection of lakes and lakeland landscape - problems processes perspectives) Kosmos 54(2-3): 285-302.

 • Hillbricht-Ilkowska A. Wiśniewski R.J. 1993 Trophic differentiation of lakes of the Suwalki Landscape Park (north-eastern Poland) and its buffer zone - present state changes over years position in trophic classification of lakes Ekol. Pol.41(1-2): 195-219.

 • Kajak Z. 1979 Eutrofizacja jezior (Eutrophication in lakes) Wyd. PWN Warszawa p. 232 (in Polish).

 • Kanclerz J. 2011 Wpływ Jeziora Gorzuchowskiego na jakość wód rzeki Małej Wełny (The influence of Lake Gorzuchowskie on water quality in the Mała Wełna river) Nauka Przyr. Technol. 5(5) #82 (in Polish English summary).

 • Kanclerz J. 2005 Wpływ stawów rybnych (karpiowych) na jakość wód odpływających ze zlewni (The impact of Carp Fish Ponds on quality of outflow water from the catchment). Mat. VII Ogólnopol. Konf. Nauk. „Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii środowiska”: Koszalin-Ustronie Morskie 26-29 maj Wyd. PKoszal. Koszalin-Ustronie Morskie #62: 1-10 (in Polish English summary).

 • Kasprzak K. 1986 Roślinność jako bariera w biologicznej ochronie wód (Plants as a barrier in the biological conservation of waters) Kronika Wielkopolski 2 (41): 52-79 (in Polish).

 • Kupiec J. Ławniczak A.E. Zbierska J. 2008 Action reducing the outflow of nitrates from agricultural sources to waters on the nitrate vulnerable zone in the catchment of the Samica Stęszewska river Ann. Warsaw Univ. of Life Sciences-SGGW Land Reclam. 40: 3-13.

 • Ławniczak A.E. Bartusz A. 2010 Zmiany struktury użytkowania stref przybrzeżnych jezior poddanych silnej antropopresji (Changes in land use structure of the riparian zones of lakes subjected to strong anthropogenic pressure) [in:] Choiński A. (ed.) Przemiany jezior i zbiorników wodnych (Transformations of lakes and water reservoirs) Bogucki Wyd. Nauk. Poznań: 77-88 (in Polish English summary).

 • Ławniczak A.E. Zbierska J. Andrzejewska B. 2010 Bilans biogenów Jeziora Tomickiego (Nutrient balance of Tomickie Lake) Rocz. Ochr. Środ. 12: 861-878 (in Polish English summary).

 • Ławniczak A.E. Zbierska J. Choiński A. Szczepaniak W. 2010 Response of emergent macrophytes to hydrological changes in a shallow lake with special reference to nutrient cycling Hydrobiologia 656: 243-254.

 • Ławniczak A.E. Zbierska J. Kupiec J. 2008 Changes of nutrient concentrations in water sensitive to nitrate pollution from agricultural sources in the Samica Stęszewska river catchment Ann. Warsaw Univ. of Life Sciences-SGGW Land Reclam. 40: 15-25.

 • Marszelewski W. 1993 Zmiany zanieczyszczenia jezior (Lake pollution changes) [in:] Dynowska I. (ed.) Przemiany stosunków wodnych w Polsce w wyniku procesów naturalnych i antropogenicznych (Transformation of water conditions in Poland as a result of natural and anthropogenic processes) Wyd. UJ Kraków 148-165 (in Polish).

 • Mozgawa J. 1995 Zastosowanie zdjęć lotniczych do charakterystyki ekotonalności i mozaikowości krajobrazu na przykładzie krajobrazów północno-wschodniej Polski (The use of aerial photographs for the purpose of characterization of landscape ecotones and mosaic makeup based on the landscapes of North-Eastern Poland) Zesz. Nauk. Kom. Nauk. “Człowiek i środowisko” PAN 12: 15-26 (in Polish English summary).

 • Murat-Błażejewska S. 2001 Czasowe i przestrzenne zmiany jakości wód małych cieków nizinnych (na przykładzie rzeki Małej Wełny) (Temporal and spatial changes of water quality in small lowland water-courses (on the example of Mała Wełna River)) Mat. V Ogólnopol. Konf. Nauk. „Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii środowiska”: Koszalin-Ustronie Morskie 21-24 maj Wyd. PKoszal. Koszalin-Ustronie Morskie: # 49: 693-702 (in Polish English summary).

 • Murat-Błażejewska S. Sojka M. 2005 Ocena jakości zasobów wodnych rzeki Małej Wełny dla potrzeb bilansu wodno-gospodarczego (Evaluation of water resources quality of Mała Wełna River for water-economic balance requirements) Mat. VII Ogólnopol. Konf. Nauk. „Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii środowiska”: Koszalin-Ustronie Morskie 26-29 maj Wyd. PKoszal. Koszalin-Ustronie Morskie #60: 1-10 (in Polish English summary).

 • Ryding S.O. Rast W. (eds) 1989 The control of eutrophication of lakes and reservoirs. Man and the Biosphere Series. Vol. 1 UNESCO and Parthenon Publishing Paris p. 314.

 • Schmieder K. 2004 European lake shores in danger - concepts for a sustainable development Limnologica 34 (1-2): 3-14.

 • Vollenweider R.A. Rast W. Kerekes J.J. 1980 The phosphorus loading concept and Great Lakes eutrophication [in:] Loehr R.C. Martin C. Rast W. (eds.) Phosphorus management strategies for lakes Interscience Ann Arbor: 207-234.

 • [WIOŚ] Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 2008 Raport o stanie środowiska przyrodniczego w Wielkopolsce w roku 2008 (The Report on the state of the environment in Wielkopolska in 2008) Bibl. Monit. Środ. Poznań p. 107 (in Polish).

Search
Journal information
Cited By
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 362 179 8
PDF Downloads 64 40 0