Development of floating-leaved vegetation in three lakes of varied trophy (Leczna-Wlodawa Lakeland)

Joanna Sender 1
 • 1 Department of Landscape Ecology and Nature Protection, University of Life Science in Lublin, 20-262 Lublin, Dobrzańskiego 37, Poland

Development of floating-leaved vegetation in three lakes of varied trophy (Leczna-Wlodawa Lakeland)

Nymphaeids are a typical component of littoral vegetation in European lakes. In different types of water bodies they create large stands. This group of macrophyte species grows not deeper than 3 metres, but depending on clarity and depth. The aim of this study was to determine the percentage share and biomass of nymphaeids in investigated lakes with varying trophy and way of use. Furthermore, another aim of the study was a comparative analysis of morphometric features among dominant species of nymphaeids. The studied lakes are a group of eutrophic lakes, in various stages of its advancement from the low eutrophic Lake Płotycze Sobiborskie, through the eutrophic Lake Płotycze Urszulińskie to the highly eutrophic Lake Zienkowskie. In the studied lakes, nymphaeids formed a large part of the phytolittoral as well as macrophyte biomass, the smallest in the strongly eutrophic lake, the largest in the eutrophic lake. In the studied lakes appeared both Nymphaea candida species as well as intermediate forms. Neither the use of the lake nor habitat conditions affected the differentiation of the analysed characteristics of Nuphar lutea, while the most sensitive species was Nymphaea candida.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bernatowicz S., 1960, Metody badania roślinności naczyniowej w jeziorach (Methods of investigations of vascular plants in lakes), Rocz. Nauk Rol. 77(B-1): 61-78 (in Polish, English summary).

 • Braun-Blanquet J., 1951, Pflanzsozologie. Grundzüge der Vegetationskunde, Springer, Wien-New York, p. 631.

 • Canfield, D.E. Jr., Langeland K.A., Maceina M.J., Haller W.T., Shireman J.V., Jones J.R., 1983, Trophic state classification of lakes with aquatic macrophytes, Can. J. Fish. Aquat. Sci. 40: 1713-1718.

 • Carlson R.E. 1977. A trophic state index for lakes, Limnol. Oceanogr. 22: 361-369.

 • Chmiel S., 2008, Hydrochemical evaluation of dystrophy of the water bodies in the Łęczna and Włodawa area in the years 2000-2008, Limnol. Rev. 9(4): 153-158.

 • Fijałkowski D., 1959, Szata roślinna jezior Łęczyńsko-Włodawskich i przylegających torfowisk (Plant associations of Lakes situated between Łęczna and Włodawa and of peat-bogs adjacent to these lakes), Ann. UMCS B 14(3): 131-190 (in Polish, English summary).

 • Hillbricht-Ilkowska A., Wiśniewski R.J., 1994, Zróżnicowanie troficzne jezior Suwalskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny - Stan obecny, zmiennosc wieloletnia, miejsce w klasyfikacji troficznej jezior (Trophic diversity of lakes of the Suwałki Landscape Park (Northeastern Poland) and its buffer zone. Current state, longterm variability and place in the trophic classification of lakes), [in:] Hillbricht-Ilkowska A., Wiśniewski R.J. (eds) Jeziora Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Związki z krajobrazem, stan eutrofizacji i kierunki ochrony (Lakes of the Suwałki Landscape Park. Links with landscape, eutrophication and protection measures), Zesz. Nauk. Kom. Nauk. PAN "Człowiek i "Sarodowisko" 7: 181-200 (in Polish, English summary).

 • Kłosowski S., 1999, Od syntaksonomii do synekologii, czyli o badaniach siedliskowych roślinności litoralowej i ich znaczeniu (From syntaxonomy to synecology, that is about habitat studies of the littoral vegetation and their meaning), Mat. Ogólnopolskiej Konf. Nauk. "Współczesne Kierunki Ekologii Badań Hydrobiologicznych", Supraśl: 29-36 (in Polish).

 • Kłosowski S., 2001, Grzybienie północne Nymphaea candida C. Presl, grążel drobny Nuphar pumila (Timm) DC, przesiąkra okółkowa Hidrylla verticillata (L. fil.) Royle., [in:] Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. (ed.) Polska Czerwona Księga Roślin (The Polish Red Data Book of Plants), IB PAN, Kraków: p. 664 (in Polish, English summary).

 • Kraska M., 1988, Reakcje ekosystemu jeziornego na wody podgrzane ze szczególnym uwzględnieniem hydromakrofitów (Reactions of the lake ecosystem to heated waters with particular reference to aquatic macrophytes), Wyd. Nauk. UAM, Poznań, p. 200 (in Polish).

 • Malthus T.J., Best E.P., Dekker A.G., 1990, An assessment of the importance of emergent and floating-leaved macrophytes to trophic status in the Loosdrecht lakes (The Netherlands), Hydrobiologia 191: 257-263.

 • Matuszkiewicz W., 2008, Klucz do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski (Guidebook for identification of vegetation communities of Poland), Wyd. Nauk. PWN, Warszawa: p. 536 (in Polish).

 • Michalczyk Z., Wilgat T., 1998, Stosunki wodne Lubelszczyzny (Water conditions in the Lublin Province), Wyd. UMCS, Lublin, p. 168 (in Polish).

 • Nowak A., Nobis M., Dajdok Z., Zalewska-Gałosz J., Nowak S., Nobis A., Czerniawska-Kusz I., Kozak M., Stebel A., Bula R., Sugier P., Szlachetka A., Bena W., Trojecka A., Piwowarczyk R., Adamiec A., Krawczyk R., 2010, Revision of Nymphaea candida range - new data on the distribution and habitat preferences of the species in southern Poland, Acta Soc. Bot. Polon. 79(4): 333-350.

 • Nowak A., Nowak S., 2007, The problem of occurrence of Nymphaea candida C. Presl in the Opole Silesia, Opole Sci. Soc. Nature Journal 40: 25-33.

 • Sender J., 2010a, Przekształcenia struktury hydrobotanicznej pod wpływem czynników naturalnych i antropogenicznych wybranych płytkich jezior na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim (Changes in hydrobotanical structure under natural and anthropogenic pressure in selected lakes of Łęczyńsko-Włodawskie Lakeland), [in:] Nędzarek A., Kubiak J., Tórz A. (eds.) Anthropogenic and natural transformations of lakes. Vol. 4, PTLim, Szczecin: 111-118 (in Polish, English summary).

 • Sender J., 2010b, Długoterminowe zmiany struktury roślinności wodnej w makrofitowych jeziorach na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim (Long-term changes of macrophytes structure in macrophyte-dominated lakes situated on meadow catchment areas in the Łęczyńsko-Włodawskie Lakeland), Ann. UMCS 65(2): 154-167.

 • Szańkowski M., Kłosowski S., 1999, Habitat conditions of nymphaeids associations in Poland, Hydrobiologia 415: 177-185.

 • Van der Velde G., 1980, Studies in nymphaeid-dominated system, Stichting Studentenpres, Nijmegen, p. 163.

 • Van der Velde G., Giesen Th. G., Van der Heijden L., 1979, Structure, biomass and seasonal changes in biomass of Nymphoides peltata (Gmel.) O. Kuntze (Menyanthaceae) a preliminary study, Aquat. Bot. 7: 279-300.

 • Wayda M., 2000, The distribution of Nymphaea candida C. Presl. (Nymphaeceae) in Poland, Acta Soc. Bot. Pol. 69(1): 75-78.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search