Lakes in the cascade model of storage and drainage reservoirs

Open access

Lakes in the cascade model of storage and drainage reservoirs

The study area covers a compact, decentric hydrographic system called the Kashubian hydrographic system, which includes the drainage basins of the Słupia, Łupawa, Łeba, Reda, Wda, Wierzyca and Radunia. The Kashubian hydrographic system can be presented in the form of a cascade model of storage-drainage reservoirs - kord. One of the properties of a hydrographic system is its extent. Its horizontal extent is delimited by topographic watersheds, and its vertical extent is delimited at the bottom by the surface of the drainage base and in the roof by the land surface. Since reservoirs of the kord model are inscribed one into another, the upper border of all the reservoirs of the cascade is assumed to be the land surface, and the lower border of particular reservoirs of the cascade is a surface going through the level (elevation) of recipients receiving their waters. In the kord model on all its levels there are water reservoirs; however they differ in terms of origin, development, hydrological features and the role they play in the system. Depending on the type of recipient, drainage and storage can occur with various intensity. As follows from the hydrographic analysis the deepest lakes are situated in local and regional recipients, hence in these types of recipient, drainage and storage have greater intensity. On the other hand, in the transit recipient, transport is dominant.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Augustowski B. 1974 Rzeźba terenu (Land relief) [in:] Moniak J. (ed.) Studium geograficzno-przyrodnicze i ekonomiczne województwa gdańskiego (Geography natural and economic study of Gdańsk Province) GTN Gdańsk: 37-90 (in Polish English summary).

 • Bajkiewicz-Grabowska E. 2002 Obieg materii w systemach rzeczno-jeziornych (Circulation of matter in fluvial-lacustrine systems) Wyd. UW Warszawa p. 274 (in Polish English summary).

 • Bajkiewicz-Grabowska E. 2007 Jeziorne ogniwa w sieci hydrograficznej obszarów młodoglacjalnych i ich rola w kształtowaniu odpływu rzeki pojeziernej (Lacustrine cells in the hydrographic network of young glacial areas and their role in formation of the outflow of the youngglacial/ lakeland river) [in:] Michalczyk Z. (ed.) Obieg wody w środowisku naturalnym i przekształconym (Water circulation in natural and transformed environment) Badania hydrograficzne w poznaniu środowiska 8: 39-46 (in Polish).

 • Borowiak D. 2000 Reżimy wodne i funkcje hydrologiczne jezior Niżu Polskiego (Water regimes and hydrological functions of lakes of Polish Lowland) Bad. Limnol. 2 Wyd. KLUG Gdańsk p.164 (in Polish English summary).

 • Borowiak D. Barańczuk J. 2007 Kształtowanie się odpływu ze zlewni jeziornej (Formation of runoff from lake catchment) [in:] Michalczyk Z. (ed.) Obieg wody w środowisku naturalnym i przekształconym (Water circulation in natural and transformed environment) Badania hydrograficzne w poznaniu środowiska 8: 97-107 (in Polish).

 • Drwal J. 1979 Charakterystyka hydrograficzna (Hydrographic characteristics) [in:] Augustowski B. (ed.) Pojezierze Kaszubskie (Kashubian Lake District) GTN Gdańsk: 121-138 (in Polish English summary).

 • Drwal J. 1985 Jeziora w egzoreicznych systemach pojezierzy młodoglacjalnych (Lakes in exoreic systems of young-glacial lakelands) Zesz. Nauk. Wydz. BiNoZ UG Geografia 14: 7-15 (in Polish English summary).

 • Drwal J. 1994 Geograficzna interpretacja systemów hydrograficznych w terenach młodej plejstoceńskiej akumulacji polodowcowej (Geographical interpretation of hydrographic systems in areas of young Pleistocene glacial accumulation) [Manuscript] Uniwersytet Gdański Gdańsk p. 156 (in Polish).

 • Drwal J. Borowiak M. 1996 Hydrograficzne uwarunkowania odpływu potamicznego (Hydrographic conditions of potamic outflow) [in:] Szukalski J. (ed.) Pojezierze Starogardzkie. Część 1 Środowisko przyrodnicze (Starogardzkie Lakeland. Part 1 The natural environment) GTN-Wyd. Gdańskie Gdańsk: 107-121 (in Polish).

 • Drwal J. Hryniszak E. 2003 Obieg wody w wybranych geoekosystemach Pomorza Zachodniego (Water circulation in selected geoecosystems of the West Pomerania) [in:] Kostrzewski A. Szpikowski J. (eds) Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych (The functioning of geosystems of river catchments) Bogucki Wyd. Nauk. Poznań: 127-137 (in Polish).

 • Fac-Beneda J. Jereczek K. Magierska S. 2003 Struktura hydrograficzna zlewni Łupawy po profil Smołdzino (Hydrographic structure of the Łupawa catchment for the Smołdzino gauge station) [in:] Kostrzewski A. Szpikowski J. (eds) Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych (The functioning of geosystems of river catchments) Bogucki Wyd. Nauk. Poznań: 139-147 (in Polish).

 • Fac-Beneda J. 2002 Elementarna struktura hydrograficzna wschodniej części delty Wisły (Elementary hydrographic structure of the eastern Vistula delta) [in:] Drwal J. (ed.) Wody delty Wisły część wschodnia (Waters of the Vistula delta eastern part) GTN Gdańsk: 83-94 (in Polish English summary).

 • Fac-Beneda J. 2007 Formowanie się i organizacja odpływu w systemie Słupi Łupawy i Łeby (The formation and organisation of outflow in the system of the Słupia Łupawa and Łeba) [in:] Michalczyk Z. (ed.) Obieg wody w środowisku naturalnym i przekształconym (Water circulation in natural and transformed environment) Badania hydrograficzne w poznaniu środowiska 8: 203-210 (in Polish).

 • Fac-Beneda J. 2011 Młodoglacjalny system hydrograficzny (Young-glacial hydrographic system) Wyd. UG Gdańsk p. 213 (in Polish English summary).

 • Jankowska H. 1985 Znaczenie jezior w kształtowaniu odpływu podziemnego w dorzeczu górnej Raduni (The importance of the lakes in underground outflow forming in the upper Radunia drainage basin) Zesz. Nauk. Wydz. BGiO UG Geografia 14: 57-67 (in Polish English summary).

 • Jańczak J. (ed.) 2007 Atlas jezior Polski t. 2 (Atlas of Polish Lakes vol. 2) Bogucki Wyd. Nauk. Poznań p. 256 (in Polish).

 • Kondracki J. 2002 Geografia Fizyczna Polski (Physical Geography of Poland) PWN Warszawa p. 450 (in Polish).

 • Lange W. 1985 Jeziora jako terytorialne systemy przyrodnicze (Lakes as natural territorial systems) Zesz. Nauk. BGiO UG Geografia 14: 17-30 (in Polish English summary).

 • Łomniewski K. 1974 Stosunki hydrograficzne (Hydrographic relationships) [in:] Moniak J. (ed.) Studium geo-graficzno-przyrodnicze i ekonomiczne województwa gdańskiego (Geography natural and economic study of Gdańsk Province) GTN Gdańsk:145-191 (in Polish English summary).

 • Nowicka B. Lenartowicz M. 2004 Variability in the process of lake feeding by groundwater (case study of small basin in south Pomeranian Lake District) [in:] Progress In Surface And Subsurface Water Studies At Plot And Small Basin Scale Proc. of the 10th Conference of the Euromediterranean Network of Experimental and Representative Basins (ERB) Turin Italy 13-17 October 2004: 15-21.

 • Nowiński K. 2009 Rola jezior w transformacji jakości wód systemu Raduni (The role of lakes in the transformation of water quality in the Radunia system) [Dissertation] Uniwersytet Gdański Gdańsk p. 236 (in Polish).

 • Okulanis E. 1985 Rola jezior w kształtowaniu stosunków hydrologicznych w wybranych zlewniach Pojezierza Kaszubskiego (Role of lakes in the formation of hydrological relationships in selected catchments of the Kashubian Lakeland) Zesz. Nauk. Wydz. BGiO UG Geografia 14: 31-44 (in Polish English summary).

 • Pasławski Z. 1975 Typologia hydrologiczna jezior Pojezierza Wielkopolskiego (Hydrological typology of lakes of the Wielkopolskie Lakeland) Prz. Geofiz. 20: 271-280 (in Polish English summary).

 • Woźniak E. 2009 Rola obszaru endoreicznego Linia w bilansowaniu opadu atmosferycznego (The role of the Linia endorheic area in balancing precipitation) [Dissertation] Uniwersytet Gdański Gdańsk p. 149 (in Polish).

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 86 45 1
PDF Downloads 63 51 2