Causes of polytrophism of three lakes in the Wdzydze Landscape Park

Open access

Causes of polytrophism of three lakes in the Wdzydze Landscape Park

In the lakes Cheb and Słupino, located in the Wdzydze Landscape Park the quality of waters has been deteriorating in recent years. In the hydrologic year 2009 the quality of water was examined three times. Monthly measurements on the lake inflows and outflows were carried out 12 times to determine biogenic loads. In 2010 the supplementary measurements of biogenic loads were taken in the streams five times. According to Vollenweider's criterion, the loads of nitrogen and phosphorus compounds are too big, the heaviest to Lake Cheb. The discharge from the new sewage treatment plant is directed by the inflows into this lake. A similar situation takes place in the inflow to Lake Schodno. Paradoxically, in some catchments the construction of the sewage treatment plant may result in the deterioration of lake water quality.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Bajkiewicz-Grabowska E. 2002 Obieg materii w systemach rzeczno-jeziornych (Circulation of matter in the riverlake systems) Wyd. UW Warszawa p. 274.

 • Bajkiewicz-Grabowska E. Zdanowski B. 2006 Phosphorus retention in lake sections of Struga Siedmiu Jezior Limnol. Rev. 6: 5-12.

 • Bogdanowicz R. 2004 Hydrologiczne uwarunkowania transportu wybranych związków azotu i fosforu Odrą i Wisłą oraz rzekami Przymorza do Bałtyku (Hydrological factors influencing transport of selected nitrogen and phosphorus compounds from the Odra River the Vistula River and Polish coastal rivers to Baltic Sea) Wyd. UG. Gdańsk p. 160.

 • Bogdanowicz R. Cysewski A. 2008 Transformation of riverine nutrients load in selected lakes of the Zaborski Landscape Park Limnol. Rev. 8(1-2): 13-19.

 • Carlson R. E. 1977 A trophic state index for lakes Limnol. Oceanogr. 22 (2): 361-369.

 • Gołdyn R. 2000 Zmiany biologicznych i fizyczno-chemicznych cech jakości wody rzecznej pod wpływem piętrzenia we wstępnych nizinnych zbiornikach zaporowych (Changes in biological and physico-chemical parameters of river water quality as a result of its damming in preliminary lowland reservoirs Wyd. Nauk. UAM Poznań p. 185.

 • Hillbricht-Ilkowska A. 1994 Ocena ładunku fosforu i stanu zagrożenia jezior Suwalskiego Parku Krajobrazowego oraz niektóre zależności pomiędzy ładunkiem a wskaźnikiem trofii jezior (Evaluation of the phosphorus load and degree of endangerment of lakes in Suwałki Landscape Park and some relationships between the load and indices of the trophic status of lakes) Zesz. Nauk. Kom. PAN "Człowiek i Środowisko" 7: 201 - 214.

 • Hillbrich-Ilkowska A. Kostrzewska-Szlakowska J. 1996 Ocena ładunku fosforu i stan zagrożenia jezior rzeki Krutyni (Pojezierze Mazurskie) oraz zależność między ładunkiem a stężeniem fosforu w jeziorach (Estimation of the phosphorus load and degree of endangerment of lakes along the River Krutynia (Mazurian Lakeland) as well as of the relationship between the load and the inlake concentration of phosphorus) Zesz. Nauk. Kom. PAN "Człowiek i Środowisko" 13: 97-123.

 • Jańczak J. 1997 Zmiany jakości wody jezior na podstawie badań prowadzonych w monitoringu reperowym jezior polskich w latach 1991-1995 (Changes in water quality of lakes on the bases of watermark monitoring studies of Polish Lakes in the years 1991-1995) Bibl. Monit. Środ. PIOŚ Warszawa p. 116.

 • Jańczak J. 2004 Proposal of new methodology of monitoring on Polish lakes Limnol. Rev. 4: 101-106.

 • Jańczak J. 2007 Jakość wody (Water quality) [in:] Borowiak D. (ed.) Jeziora Kaszubskiego Parku Krajobrazowego (Lakes of the Kashubian Landscape Park) Bad. Limnol. 5 Gdańsk: 267-278.

 • Jańczak J. Maślanka W. Nowiński K. 2007 The impact of selected Pomerania lakes on nutrient load transformation. Limn. Rev. 7(4): 187-193.

 • Kajak Z. 1998 Hydrobiologia-Limnologia (Hydrobiology-Limnology) PWN Warszawa p. 355.

 • Kufel L. 1996 Analiza przemian i retencji związków azotu i fosforu w małym układzie rzeczno-jeziornym (zlewnia rzeki Krutyni Pojezierze Mazurskie) (Analysis of transformations and retention of nitrogen and phosphorus compounds in a small river-lake system of the Krutynia drainage basin (Mazurian Lakeland)) Zesz. Nauk. Kom. PAN "Człowiek i Środowisko" 13: 225-236.

 • Lossow K. Gawrońska H. Łopata M. Teodorowicz M. 2006 Role of lakes in phosphorus and nitrogen transfer in the river-lake system of the Mrózka and upper Łyna rivers Limnol. Rev. 6: 171-178.

 • Niemirycz E. Taylor R. Makowski Z. 1993 Zagrożenie substancjami biogennymi wód powierzchniowych (Nutrient threat to surface waters quality) Bibl. Monitor. Środ. PIOŚ Warszawa p. 90.

 • Pyka J.P. Zdanowski B. Stawecki K. Prusik S. 2009 Trends in environmental changes in the selected lakes of the Mazury and Suwałki Lakelands Limnol. Rev. 9(2):101-109.

 • Taylor R. Bogacka T. Makowski Z. 1997 Emisja azotu i fosforu z obszaru Polski do wód powierzchniowych (Emission of nitrogen and phosphorus from the area of Poland to surface waters) Wiad. IMGW 3: 3-21.

 • Tórz A. Nędzarek A. 2009 The nitrogen and Phosphorus cycles At the Żeglica Lake waters (Międzyodrze West Pomeranian region) Limnol. Rev. 9(1): 27-38.

 • Vollenweider R. A. 1976 Advances in defining critical loading levels for phosphorus in lake eutrophication Mem. Inst. Ital. Idrobiol. 33: 53-83.

 • Zdanowski B. Wołos A. Wierzchowska M. 2009 Change patterns in the trophic state of Lake Mamry Północne and Lake Niegocin (Mazurian Lake District Poland) Limnol. Rev. 9(1): 39-60.

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 108 48 1
PDF Downloads 58 41 1