Defining the threshold level of hydrological drought in lake catchments

Open access

Defining the threshold level of hydrological drought in lake catchments

Various criteria used for identification of a hydrological drought are presented on the basis of the threshold level method. Genetic criteria as well as temporal variability are analysed. In conclusion chosen criteria for lake catchments are recommended.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Farat R. Kępińska-Kasprzak M. Kowalczak P. Mager P. 1995 Susze na obszarze Polski w latach 1951-1990 (Droughts on the area of Poland in the years 1951-1990) Mat. Bad. IMGW Gosp. Wodn. Ochr. Wód 16:1-141 (in Polish English summary).

 • Hisdal H. Tallaksen L.M. Clausen B. Peters E. and Gustard A. 2004 Hydrological Drought Characteristics [in:] Tallaksen L.M. and van Lanen H.A.J. (eds) Hydrological Drought. Processes and Estimation Methods for Streamflow and Groundwater Elsevier Amsterdam: 139-198.

 • Jokiel P. Tomaszewski E. 2009 Fazy i formy odpływu w zlewni Dzierżąznej (Phases and forms of runoff from the Dzierżążna River catchment) [in:] Bogdanowicz R. Fac-Beneda J. (eds) Zasoby i ochrona wód. Obieg wody i materii w zlewniach rzecznych (Water resources and water protection. Water and matter cycling in river basins) FRUG Gdańsk: 141-158 (in Polish English summary).

 • Kasprzyk A. 2009 Zróżnicowanie niżówek na obszarze Międzyrzecza Pilicy i Wisły (Differential low flows in the Pilica-Vistula Interfluve) [in:] Bogdanowicz R. Fac-Beneda J. (eds) Zasoby i ochrona wód. Obieg wody i materii w zlewniach rzecznych (Water resources and water protection. Water and matter cycling in river basins) FRUG Gdańsk: 274-279 (in Polish English summary).

 • Kasprzyk A. Kupczyk E. 1998 Ocena podatności zlewni rzecznej na występowanie niżówek o znacznym deficycie odpływu (Vulnerability Estimation of River Catchment System to Severe Hydrological Droughts Appearance) [in:] Magnuszewski A. Soczyńska U. (eds) Hydrologia u progu XXI wieku (Hydrology at the threshold of the 21st century) Wyd. Retro-Art Warszawa: 157-165 (in Polish English summary).

 • Ozga-Zielińska M. 1990 Niżówki i wezbrania - ich definiowanie i modelowanie (Droughts and Floods - their Definition and Modeling) Prz. Geof. 35(1-2): 33-44 (in Polish English summary).

 • Tlałka A. 1979 Niżówki - warunki powstawania i metody ustalania Zesz. Nauk. UJ Pr. Geogr. 47: 63-87 (in Polish English summary).

 • Tomaszewski E. 2007a Hydrological Droughts in Central Poland - Temporal and Spatial Patterns Geogr. Polon. 80(2): 117-124.

 • Tomaszewski E. 2007b Maksymalny czas trwania głębokich niżówek letnich w środkowej Polsce i jego uwarunkowania (Maximum duration of extreme summer low flows in central Poland and its determinants) Acta Univ. Lodz. Fol. Geogr. Phys. 8: 89-98 (in Polish English summary).

 • Tomaszewski E. 2007c Wybrane parametry struktury niżówek na przykładzie rzek Polski środkowej (Selected parameters of the low flow structure on the study case of central Poland rivers) [in:] Michalczyk Z. (ed.) Obieg wody w środowisku naturalnym i przekształconym (Water circulation in natural and transformed environment) Wyd. UMCS Lublin: 548-556 (in Polish English summary).

 • Tomaszewski E. 2009a Selected aspects of drought streamflow deficit variability in small lowland catchments Technical Documents in Hydrology No 84 UNESCO Paris: 95-101.

 • Tomaszewski E. 2009b Wieloletnia zmienność niedoborów odpływu niżówkowego w środkowej Polsce (Multi-year variability of drought streamflow deficit in Central Poland) [in:] Bogdanowicz R. Fac-Beneda J. (eds) Zasoby i ochrona wód. Obieg wody i materii w zlewniach rzecznych (Water resources and water protection. Water and matter cycling in river basins) FRUG Gdańsk: 261-273 (in Polish English summary).

 • Zielińska M. 1964 Metody obliczania i prognozowania niżówek w ujęciu probabilistycznym (The methods of determination and forecast of low water) Wiad. Sł. Hydr. Met. 58: 31-57 (in Polish English summary).

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 114 41 2
PDF Downloads 74 59 3