Total phosphorus and organic matter content in bottom sediments of lake under restoration measures with iron treatment

Open access

Total phosphorus and organic matter content in bottom sediments of lake under restoration measures with iron treatment

Rusałka Lake is a shallow, man-made, strongly eutrophicated reservoir, being a place of recreational activities for Poznan citizens. Restoration measures with the use of iron sulphate were conducted in years 2006-2007. Phosphorus and organic matter concentrations in lake sediments were analyzed in years 2005-2007 at two research stations (profundal and littoral) to determine its changes under the influence of restoration. Greater phosphorus concentrations were noted in profundal (max 1.55 mg P g-1 dry weight (DW)) than in littoral (max 0.98 mg P g-1 DW). An increase of P amount in sediment was observed after iron treatment. Among phosphorus fractions Res-P dominated, i.e. phosphorus biologically unavailable for organisms. Organic matter content reached 23.1% in profundal, while 14.8% in littoral. Its amount decreased in following years.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Brzozowska R. Dunalska J. Zdanowski B. 2005 Preliminary characteristics of the chemical composition of the top-layer bottom deposits in Lake Dejguny (Mazurskie Lake District) Limnol. Rev. 5: 11-16.

 • Brzozowska R. Dunalska J. Zdanowski B. 2007 Chemical composition of the sacrificial sediments in Lake Licheńskie Arch. Pol. Fish. 15 (4): 445-455.

 • Brzozowska R. Gawrońska H. 2006 Effect of the applied restoration techniques on the content of organic matter in the sediment of Lake Długie. Limnol. Rev. 6: 39-46.

 • Elbanowska H. Zerbe J. Siepak J. 1999 Fizyczno-chemiczne analizy wód (Physico-chemical analyses of water) PWN Poznań p. 232 (in Polish).

 • Gawrońska H. Lossow K. Łopata M. 2003 Effectiveness of the aluminium coagulant (PAX) in reducing internal loading in Lake Głęboczek Limnol. Rev. 3: 65-72.

 • Gawrońska H. Lossow K. Łopata M. Brzozowska R. Jaworska B. 2007 Rekultywacja Jeziora Wolsztyńskiego metodą inaktywacji fosforu (Restoration of Wolsztyńskie Lake with the phosphorus inactivation) Prz. Komunal. 190(6): 75-78 (in Polish).

 • Gołdyn R. Jankowska B. Kowalczak P. Pułyk M. Tybiszewska I. Wiśniewski J. 1996 Wody powierzchniowe Poznania (Surface waters in Poznań) [in:] J. May S. Stelmasiak L. Kurek I. Ludwiczak M. Niezborała (eds) Środowisko naturalne miasta Poznania (Natural environment of the city of Poznań) Wydz. Ochr. Środ. UM Poznań: 45-69 (in Polish).

 • Gołdyn R. Podsiadłowski St. Kowalczewska-Madura K. Dondajewska R. Szeląg-Wasielewska E. Budzyńska A. Domek P. Romanowicz-Brzozowska W. 2010a Functioning of the Rusałka Lake ecosystem in Poznań (western Poland) Ocean. Hydrobiol. Stud. XXXIX(3): 65-80.

 • Kaiserli A. Voutsa D. Samara C. 2002 Phosphorus fractionation in lake sediments-Lakes Volvi and Koronia N. Greece Chemosphere 46: 1147-1155.

 • Kentzer A. 2001 Fosfor i jego biologicznie dostępne frakcje w osadach jezior o różnej trofii (Phosphorus and its biologically accessible fractions in bottom sediments of lakes of diverse trophic state) Wyd. UMK p.111 Toruń (in Polish).

 • Kowalczewska-Madura K. Dondajewska R. Gołdyn R. 2010a Zmienność koncentracji fosforu w Jeziorze Uzarzewskim w latach 2005-2008 (Variability of the phosphorus concentration in the Lake Uzarzewskie in years 2005-2008) W: Zanieczyszczenie i ochrona wód powierzchiowych. Z. Ziętkowiak (ed.) Seria: Studia i Prace z Geografii i Geologii nr 13. Bogucki Wyd. Naukowe Poznań: 45-56 (in Polish).

 • Kowalczewska-Madura K. Dondajewska R. Gołdyn R. 2011 Seasonal changes of phosphorus release from the bottom sediments of Rusałka Lake during the restoration process Ecol. Chem. Eng. [in press].

 • Kowalczewska-Madura K. Gołdyn R. Dondajewska R. 2010b Phosphorus release from the bottom sediments of Rusałka Lake (Poznań Poland) Ocean. Hydrobiol. Stud. XXXIX(4): 135-144.

 • Kowalczewska-Madura K. Jeszke B. Furmanek S. Gołdyn R. 2005 Spatial and seasonal variation in fractions within total phosphorus in bottom sediments of the hypertrophic Swarzędzkie Lake (W Poland) Limnol. Rev. 5: 123-128.

 • Lewandowski J. Schauser I. Hupfer M. 2003 Long term effects of phosphorus precipitations with alum in hypereutrophic Lake Susser See (Germany) Water Res.37: 3194-3204.

 • Myślińska E. 2001 Grunty organiczne i laboratoryjne metody ich badania (Organic soils and laboratory methods of their analyses) PWN Warszawa p. 208 (in Polish).

 • Podsiadłowski S. 2008 Method of precise phosphorus inactivation in lake waters Limnol. Rev. 8(1-2): 51-56.

 • Psenner R. Boström B. Dinka M. Pettersson K. Pucsko R. Sager M. 1988 Fractionation of phosphorus in suspended matter and sediment Arch. Hydrobiol. Beih. Ergebn. Limnol. 30: 83-112.

 • Pułyk M. Tybiszewska E. (eds) 1995 Raport o stanie środowiska w województwie poznańskim w roku 1994 (Report on the state of the environment in Poznan Voivodeship in the year 1994) PIOŚ-WIOŚ Poznań p.160 (in Polish).

 • Søndergaard M. Wolter K-D. Ripl W. 2002 Chemical treatment of water and sediments with special reference to lakes [in:] M. R. Perow A. J. Davy (eds) Handbook of ecological restoration Cambridge University Press Cambridge: 184-205.

 • Wiśniewski R. 2000 Metody rekultywacji zbiorników wodnych-stan obecny i perspektywy (Methods of restoration of water reservoirs-current status and perspectives) Materiały IV Konferencji Naukowo-Technicznej "Ochrona i rekultywacja jezior" Przysiek: 21-39 (in Polish).

Search
Journal information
Cited By
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 164 97 1
PDF Downloads 104 79 1