Effect of rushes on evaporation rate in water reservoirs on the example of Powidzkie Lake

Open access

Effect of rushes on evaporation rate in water reservoirs on the example of Powidzkie Lake

This paper presents research on evaporation from the lake surface within the reed bed zone. The main focus of the research was the process of evaporation of water adhered to reed culms in different weather conditions. The process of transpiration, i.e. evaporation of water from plants due to their physiological processes was ignored. To avoid any ambiguity and to stress the different nature of both processes, the studied phenomenon is referred to as "mechanical evaporation". The analysis was based on measurements taken on Powidzkie Lake. The results showed that "mechanical evaporation" from reed culms above the water level can considerably increase evaporation rate of an aquifer. The values of total evaporation within the reed bed zone were estimated. These were compared to the values of evaporation from the open lake surface. The rate difference was at the level of 10-30%. Furthermore, the study showed that the value of "mechanical evaporation" varied depending on the reed species, wind speed and direction, wave height, and width of lakeshore with vegetation. Seasonal variations of the lake's water surface were of slightly lesser importance.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

  • Chmal M. 2008 Metody pomiarów parowania z wolnej powierzchni wody na Stacji Hydrologicznej w Radzyniu (Methods of evaporation measurements from free water surface at meteorological station in Radzyn) Prz. Geof. 52(3-4): 69-78 (in Polish English summary).

  • Demiańczuk P. P. 1967 Parowanie ze swobodnej powierzchni wody w warunkach klimatycznych Polski (Evaporation from open water surface in the climatic conditions of Poland) Pr. Stud. KIGW PAN 8: 163-253 (in Polish English summary).

  • Jaworski J. 2004 Parowanie w cyklu hydrologicznym zlewni rzecznych (Evaporation in the hydrological cycle of river basins) IMGW-PTGeof. Warszawa p. 422 (in Polish).

  • Jurak D. 1976 Intensywność parowania z powierzchni wody w zależności od charakteru zbiornika wodnego (Intensity of evaporation from water surface depending on water body features) Pr. IMGW 10: 5-73 (in Polish English summary).

  • Jurak D. 1992 Temperatura wody i parowanie w świetle różnych scenariuszy klimatycznych (Water temperature and evaporation after various climate scenarios) Prz. Geof. 37(3-4): 149-159 (in Polish English summary).

  • Kędziora A. 2008 Bilans wodny krajobrazu konińskich kopalni odkrywkowych w zmieniających się warunkach klimatycznych (Water balance of Konin strip mine landscape in changing climatic conditions) Rocz. Glebozn. 59(2): 104-118 (in Polish English summary).

  • Leśny J. Juszczak R. 2005 Oszacowanie ewapotranspiracji terenów znajdujących się w strefie bezpośredniego oddziaływania małych zbiorników wodnych krajobrazu rolniczego (Evaluation of evapotranspiration of areas located within the zone of direct impact of small water reservoirs in agricultural landscape) Acta Agrophysica 6(1): 161-174 (in Polish English summary).

  • Matuszkiewicz W. 2005 Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski (Poland's Vegetation - Plant Identification Guide) Wyd. Nauk. PWN Warszawa p. 540 (in Polish).

  • Penman H. L. 1948 Natural evaporation from open water bare soil and grass Proc. Roy. Soc. London 193(1032): 120-145.

  • Rutkowski L. 2006 Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej (Guide to names of Vascular plants of Polish Lowlands) Wyd. Nauk. PWN Warszawa (in Polish).

Search
Journal information
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 99 44 2
PDF Downloads 46 36 0