The normative grounds and technical conditions of the secrecy of voting in Polish electoral law in the first years after the “Round Table”

Open access

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Ustawa z dnia 29 grudnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Dz. U. Nr 75 poz. 444 [The Act of 29 December 1989 on amendmends to the Constitution of the Polish People’s Republic (J.L. of 1989 No. 75 item 444)].

 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Dz. U. Nr 19 poz. 101 [The Act of 7 April 1989 amending the Constitution of the Polish People’s Republic (J.L. of 1989 No. 19 item 101)].

 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej X kadencji na lata 1989–1993 Dz. U. Nr 19 poz. 102 [The Act of 7 April 1989 – Electoral Ordinance for the Sejm of the Polish People’s Republic for the 10th Tenure 1989–1993 (J.L. of 1989 No.19 item102)].

 • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Ordynacja wyborcza do Senatu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Dz. U. Nr 19 poz. 103 [The Act on Election provisions for the Senate of the Polish People’s Republic (J.L. of 1989 No. 19 item 103)].

 • Ustawa z dnia 27 września 1990 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Dz. U. Nr 67 poz. 397 [The Act of 27 September 1990 on amendments to the Constitution of the Polish People’s Republic (J.L. of 1990 No. 67 item 397)].

 • Ustawa z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Dz. U. Nr 67 poz. 398 [The Act of 27 September 1990 on Election provisions for the office of President of the Republic of Poland (J.L. of 1990 No. 67 item 398)].

 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 czerwca 2000 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej t.j. Dz. U. Nr 47 poz. 544 [Proclamation of the Marshal of Sejm of the consolidated text of The Act of 27 September 1990 on Election provisions for the President of the Republic of Poland (uniform text: J.L. of 2000 No. 47 item 544)].

 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym Dz. U. Nr 16 poz. 95 [The Act of 8 March 1990 on Local Government (J.L. of 1990 No. 16 item 95)].

 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin Dz.U. Nr 16 poz. 96 [Act of 8 March 1990 on Election provisions for Gmina Councils (J.L. of 1990 No. 16 item 96)].

 • Ustawa z dnia 10 maja 1991 r. Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Dz.U. Nr 58 poz. 246 [The Act of 10 May 1991 on Election provisions for the Senate of the Republic of Poland (J.L. of 1991 No. 58 item 246)].

 • Ustawa z dnia 28 czerwca 1991 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Dz. U. Nr 59 poz. 252 [The Act of 28 June 1991 on Election provisions for the Sejm of the Republic of Poland (J.L. of 1991 No. 59 item 252)].

 • Ustawa Konstytucyjna z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym Dz. U. Nr 84 poz. 426 [The Constitutional Act of 17 October 1992 on Mutual Relations between the Legislative and Executive Authorities of the Republic of Poland and on Local Government (J.L. of 1992 No. 84 item 426)].

 • Adamczyk A. Konstytucja lipcowa z 1952 r. [in:] Konstytucyjny system władz publicznych Chmielnicki P. (ed.) Warszawa 2009.

 • Ajnenkiel A. Konstytucje Polski 1791–1997 Warszawa 2001.

 • Bąkiewicz M. Demokratyczny system wyborczy jako gwarant realizacji konstytucyjnej zasady decentralizacji władzy publicznej [in:] Wybory i referenda lokalne. Aspekty prawne i politologiczne Stec. M. Małysa-Sulińska K. (eds.) Warszawa 2010.

 • Biskupski K. Władza i lud Warszawa 1956.

 • Bodnar A. The judiciary in Poland after 20 years of transformation [in:] Democracy in Poland 1989–2009 Challenges for the future Kucharczyk J. Zbieranek J. (eds.) Warsaw 2010.

 • Bożyk S. Konstytucyjne zasady wyboru Prezydenta RP [in:] Konstytucja. Wybory. Parlament. Studia ofiarowane Zdzisławowi Jaroszowi Garlicki L. (ed.) Warszawa 2000.

 • Buczkowski J. Ekchardt K. Kuźniar D. Ustrój konstytucyjny Rzeczypospolitej Polskiej (instytucje wybrane) Przemyśl 2000.

 • Chmaj M. Sejm „kontraktowy” w transformacji systemu politycznego Rzeczpospolitej Polskiej Lublin 1996.

 • Konstytucyjny system władz publicznych Chmielnicki P. (ed.) Warszawa 2009.

 • Chruściak R. Osiatyński W. Tworzenie konstytucji w Polsce w latach 1989–1997 Warszawa 2001.

 • Czaplicki K.W. Głosowanie elektroniczne (e-voting) – wybrane zagadnienia [in:] Demokratyczne standardy prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej. Teoria i praktyka Rymarz F. (ed.) Warszawa 2005.

 • Dębiński A. Introduction to the Subject of Conference: the Role and Significance of Roman Law in the legal History of Europe Roman Law and European Legal Culture Dębiński A. Jońca M. (eds.) Lublin 2008.

 • Dominczyk T. Cywilna ochrona dóbr osobistych uczestników procesu wyborczego [in:] Demokratyczne standardy prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej. Teoria i praktyka Rymar F. (ed.) Warszawa 2005.

 • Eckhardt K. Zasady prawa wyborczego do parlamentu w pracach nad Konstytucją III RP [in:] Reformy prawa wyborczego w Polsce i na Ukrainie Steciuk P. Buczkowski J. (eds.) Przemyśl 2004.

 • Frydrych A. Sokala A. Ewolucja samorządowego prawa wyborczego w III Rzeczypospolitej [in:] Samorząd terytorialny w Polsce i w Europie. Doświadczenia i dylematy dalszego rozwoju Sługocki J. (ed.) Bydgoszcz 2009.

 • Gapski M.P. Prawo wyborcze państw Europy Środkowo-Wschodniej. Wybrane przykłady Lublin 2006.

 • Garlicki L. Brzeziński M. Polish Constitutional Law [in:] Legal Reform in Post-Communist Europe. The View from Within Frankowski S. Stephan III P.B. (eds.) Dordrecht-Boston-London 1995.

 • Gebethner S. Niedoskonałe wolne wybory w Środkowej i Wschodniej Europie: lata 1989–1990 [in:] Wybory i narodziny demokracji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej Raciborski J. (ed.) Warszawa 1991.

 • Hornblower S. Spawforth A. The Oxford Classical Dictionary Oxford 2012.

 • Jarosz Z. System wyborczy do Sejmu i Senatu „Państwo i Prawo” 1989 z. 5.

 • Jaworski S.J. Wybrane problemy prawa wyborczego w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego [in:] Demokratyczne standardy prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej. Teoria i praktyka Rymarz F. (ed.) Warszawa 2005.

 • Juchniewicz J. Pałka P. Ewolucja kryminalizacji zachowań przeciwko wyborom „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2011 no. 3 (7).

 • Kallas M. Historia ustroju Polski Warszawa 2006.

 • Kodrębski J. Joachim Lelewel o roli prawa rzymskiego w Polsce „Czasopismo Prawno-Historyczne” vol. XL z. 2/1988.

 • Kucharczyk J. Introduction: Polish democracy and the challenge of populism [in:] Democracy in Poland 1989–2009 Challenges for the future Kucharczyk J. Zbieranek J. (eds.) Warsaw 2010.

 • Kuryłowicz M. Prawo i obyczaje w starożytnym Rzymie Lublin 1994.

 • Kuryłowicz M. Prawo rzymskie. Historia. Tradycja. Współczesność Lublin 2003.

 • Lelewel J. Dzieła Warszawa 1962 vol. VI.

 • Lintott A.W. The Constitution of the Roman Republic Oxford 1999.

 • Litewski W. Słownik encyklopedyczny prawa rzymskiego Kraków 1998.

 • Makowski G. Civil society in Poland – challenges and prospects [in:] Democracy in Poland 1989–2009 Challenges for the future Kucharczyk J.. Zbieranek J. (eds.) Warsaw 2010.

 • Mordwiłko J. Ewolucja prawa wyborczego i wyborów do samorządu terytorialnego w latach 1990–2000 [in:] 10 lat demokratycznego prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej (1990–2000) Rymarz F. (ed.) Warszawa 2000.

 • Okrągły stół cz. 2 PAP Zeszyty dokumentacyjne. Seria monograficzna 9–10/262–263 Warszawa 1989.

 • Piasecki A.K. Wybory i referenda 1989–2000 Zielona Góra 2001.

 • Pietrzak J. Sejm RP. Tradycja i współczesność Warszawa 1995.

 • Regulski J. Local government reform in Poland: an insider’s story Budapest 2013.

 • Roaf J. Atoyan R. Joshi B. Krogulski K. and an IMF Staff Team 25 Years of Transition Post-Communist Europe and the IMF Regional Economic Issues Special Report Washington 2014.

 • Rymarz F. Udział sędziów w organach wyborczych [in:] 10 lat demokratycznego prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej (1990–2000) F. Rymarz (ed.) Warszawa 2000.

 • Sitek B. Suffragiis ferendis w świetle ustaw municypalnych. Dylematy rzymskiego systemu wyborczego w antycznym Rzymie [in:] Vetera novis augere. Studia i prace dedykowane Profesorowi Wacławowi Uruszczakowi tom II Grodziski S. Malec D. Karabowicz A. Stus M. (eds.) Kraków 2010.

 • Prawo konstytucyjne Skrzydło W. (ed.) Lublin 1996.

 • Sokala A. Prawne ramy prowadzenia samorządowej kampanii wyborczej w III Rzeczypospolitej Polskiej [in:] Demokratyczne standardy prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej. Teoria i praktyka Rymarz F. (ed.) Warszawa 2005.

 • Sokala A. Michalak B. Uziębło P. Leksykon prawa wyborczego I referendalnego oraz systemów wyborczych Warszawa 2013.

 • Sokolewicz W. Rzeczpospolita Polska – demokratyczne państwo prawne. Uwagi na tle ustawy z 29.XII.1989 o zmianie Konstytucji „Państwo i Prawo” 1999 z. 4.

 • Staveley E.S. Greek and Roman Voting and Elections London 1972.

 • Swianiewicz P. Local democracy [in:] Democracy in Poland 1989–2009 Challenges for the future Kucharczyk J. Zbieranek J. (eds.) Warsaw 2010.

 • Szmyt A. Wprowadzenie do prawa wyborczego [in:] Konstytucja RP. Ordynacja wyborcza do Sejmu. Ordynacja wyborcza do Senatu Szmyt A. Grajewski K. (eds.) Gdańsk 1991.

 • Szonert Z. Sądowa kontrola procedur wyborczych wyników wyborów i referendów [in:] 10 lat demokratycznego prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej (1990–2000) Rymarz F. (ed.) Warszawa 2000.

 • Szonert Z. Kryteria osobowe (aksjologiczne) w polskim systemie wyborczym [in:] Demokratyczne standardy prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej. Teoria i praktyka Rymarz F. (ed.) Warszawa 2005.

 • Wincenciak M. Selected problems of enacting and interpretation of local law at the level of local self-government in Poland [in:] Some Aspects of Interpretration of Public Law Niczyporuk P. Kołodko P. (eds.) Białystok 2013.

 • Winczorek P. The Polish constitutional system and the law making proces [in] Democracy in Poland 1989–2009 Challenges for the future Kucharczyk J. Zbieranek J. (eds.) Warsaw 2010.

 • Wojtyczek K. Konstytucyjna regulacja systemu wyborczego w III Rzeczypospolitej [in:] 10 lat demokratycznego prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej (1990–2000) by Rymarz F. (ed.) Warszawa 2000.

 • Zoll A. Moje wybory [in:] 10 lat demokratycznego prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej (1990–2000) by Rymarz F. Warszawa 2000.

 • Zoll A. Prawa wyborcze w świetle doświadczeń Biura Rzecznika Praw Obywatelskich [in:] Demokratyczne standardy prawa wyborczego Rzeczypospolitej Polskiej. Teoria i praktyka by Rymarz F. Warszawa 2005.

 • Żukowski A. Formuła wolnych wyborów a ordynacje wyborcze do polskiego parlamentu w latach 1989–2001 [in:] Transformacja systemowa w krajach Europy Środkowej Wschodniej i Południowej 1989–2002 Godlewski T. Koseski A. Wojtaszczyk K.A. (eds.) Bydgoszcz–Pułtusk 2003.

Search
Journal information
Target audience: researchers interested in the subject of law changes in post-communist countries
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 127 37 2
PDF Downloads 76 31 1