High public debt servicing costs for the agency model of debt management in Poland

Open access

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Badurina A.A. Švaljek S. Public debt management before during and after the crisis “Financial Theory and Practice” 2012 36 (1) pp. 73–100.

 • Cieślik E. Jankowska E. Górniewicz G. Piotrowicz A. Redo J. Redo M. Siemiątkowski P. Ekonomiczne aspekty integracji wybranych państw Europy Środkowo-Wschodniej Toruń 2015 DOI: 10.12775/TIS.2015.100.

 • Currie E. Dethier J.J. Togo E. Institutional Arrangements for Public Debt Management “Policy Research Working Paper” No. 3021 April 2003.

 • Fitch Podsumowanie IV kwartału 2016 oraz 2016 roku na rynku nieskarbowych instrumentów dłużnych w Polsce „Rating&Rynek” 2017.

 • Gołębiowski G. Marchewka-Bartkowiak K. Governance of the public debt management agency in selected OECD countries “Holistica” Issue 2 (2010).

 • International Monetary Fund Guidelines for Public Debt Management March 21 2001

 • Ministerstwo Finansów List emisyjny Nr 16/2009 Ministra Finansów z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie emisji obligacji pięcioletnich o oprocentowaniu stałym i terminie wykupu w dniu 3 lutego 2014 r. oferowanych na rynkach zagranicznych.

 • Ministerstwo Finansów Dług publiczny. Raport Roczny 2006.

 • Ministerstwo Finansów Dług publiczny. Raport Roczny 2015.

 • Ministerstwo Finansów Zadłużenie sektora finansów publicznych IV kw. 2016

 • Ministerstwo Finansów Zadłużenie Skarbu Państwa 12/2016.

 • Ministerstwo Finansów Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2016–2019.

 • NBP Podstawowe stopy procentowe NBP w latach 1998–2015

 • OECD Debt Management and Government Securities Markets in the 21st Century September 2002.

 • Redo M. Analiza zależności pomiędzy poziomem dochodów publicznych oraz wydatków publicznych (w relacji do PKB) a wielkością inwestycji w latach 2001–2015 w państwach Europy Środkowo-Wschodniej należących do Unii Europejskiej (forthcoming).

 • Redo M. Bezpieczeństwo finansów publicznych – wpływ ekspansji fiskalnej na koszty obsługi długu publicznego w Polsce na tle państw Europy Środkowo-Wschodniej [in:] Jackowska A. Trzaskiewicz-Dmoch A. (ed.) Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa. Uwarunkowania procesy skutki CeDeWu Warszawa 2016

 • Redo M. Deficyty budżetowe zagrożeniem dla rynkowego kosztu kapitału? Analiza zależności pomiędzy rentownością skarbowych obligacji a saldem w finansach publicznych w państwach Europy Środkowo-Wschodniej należących do Unii Europejskiej w latach 2001–2015 [in:] Leszczyński M. Molendowska M. Pawłuszko T. (ed.) Wymiary bezpieczeństwa europejskiego Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Kielce 2017.

 • Redo M. Economic growth in a time of even higher public debt in the European Union countries in the years of 2001–2015 (forthcoming).

 • Redo M. Niekeynesowska zależność pomiędzy tempem wzrostu gospodarczego a wielkością dochodów i wydatków publicznych (w relacji do PKB) w latach 2001–2015 w 11 państwach Europy Środkowo-Wschodniej należących do Unii Europejskiej „Finanse” Nr 1(10) 2017.

 • Redo M. Sustaining government budget deficits as a cause for the cost of public debt service increase in Western European countries in the 1995–2015 period „Torun International Studies” No. 1 (9) 2016 pp. 57–65 December DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TIS.2016.005.

 • Wheeler G. Sound Practice in Government Debt Management The World Bank 2004.

Search
Journal information
Target audience: researchers interested in the subject of law changes in post-communist countries
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 240 93 8
PDF Downloads 159 88 8