Some aspects of controlling compliance with regulations regarding processing of personal data in Poland

Open access

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • The Council of Europe’s Treaty no. 108 – the Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data [Dz.U. z 2003 r. Nr 3 poz. 25 / J.L. of 2003 no. 3 item 25].

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 [The Constitution of the Republic of Poland J.L. of 1997 No. 78 item 483].

 • The Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data OJ L 281 23.11.1995 p. 31–50.

 • The Regulation (EC) No 1987/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on the establishment operation and use of the second generation Schengen Information System (SIS II).

 • The Council Decision 2007/533/JHA of 12 June 2007 on the establishment operation and use of the second generation Schengen Information System (SIS II).

 • Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej Dz.U. z 2014 r. poz. 1662 [The Act on Facilitation of the Pursuit of Economic Activities J.L. of 2014 item 1662].

 • Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2010 r. Nr 229 poz. 1497 [The Act of 29 October 2010 on the change of the Act on the Protection of Personal Data and some other acts J.L. of 2010 No. 229 item 1479].

 • Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1015 [The Act on 9 April 2010 on Sharing of Commercial Information and Commercial Data Exchange uniform text J.L. of 2015 item 1015].

 • Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2010 r. Nr 229 poz. 1497 [The Act of 29 October 2010 on the change of Act on the Protection of Personal Data and some other acts J.L. of 2010 item 1497].

 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym t.j. Dz. U. z 2014 r. Nr 0 poz. 1203 [The Act of 24 August 2007 on the Participation of Republic of Poland in the Schengen Information System and the Visa Information System uniform text J.L. of 2014 item 1203].

 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 [The Act of Freedom of Business Activity of 2 July 2004 uniform text J.L. of 2016 item 1829].

 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1489 [The Act of 16 July 2004 – Telecommunications Law uniform text J.L. of 2016 item 1489].

 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 718 [The Act of 30 August 2002 – the Law on Proceedings before Administrative Courts uniform text J.L. of 2016 item 718].

 • Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 [The Act of 29 August 1997 on the Protection of Personal Data uniform text J.L. of 2016 item 922].

 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego t.j. z 2017 r. poz. 1749 z późn. zm. [The Act of 6 June 1997 – Code of Criminal Procedure J.L. of 2017 item 1749 as amended].

 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 665 z późn. zm. [The Act of 6 June 1997 – Criminal Code J.L. of 2017 item 665 as amended].

 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Dz. U. z 1994 r. Nr 121 poz. 591 [The Act of 29 September 1994 on Accounting J.L. of 1994 no. 121 item 591].

 • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 599 [The Act of 17 June 1966 on Enforcement Proceedings in Administration uniform text J.L. of 2016 item 599 as amended].

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 [The Act of 23 April 1964 – Civil Code uniform text J.L. of 2017 item 459].

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 [The Act of 14 June 1960 – Code of Administrative Procedure uniform text J.L. of 2016 item 23].

 • Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 10 października 2011 r. w sprawie nadania statutu Biuru Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Dz. U. z 2011 r. Nr 255 poz. 1350 ze zm. [The Regulation by the President of the Republic of Poland of October 10 2011 as regards granting the statutes to the Bureau of the Inspector General for Personal Data Protection J.L. of 2011 No. 225 item 1350 as amended].

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Dz. U. z 2011 r. Nr 103 poz. 601 [The Regulation of 11 May 2011 by the Minister of Internal Affairs and Administration as regards to changing the regulation as regards specimen of personal authorisations and service identity cards of the inspectors employed in the Bureau of the Inspector General for Personal Data Protection J.L. of 2011 No. 103 item 601].

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów imiennego upoważnienia i legitymacji służbowej inspektora Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Dz. U. z 2004 r. Nr 94 poz. 923 [The Regulation of 22 April 2004 by the Minister of Internal Affairs and Administration as regards specimen of personal authorisations and service identity cards of the inspectors employed in the Bureau of the Inspector General for Personal Data Protection J.L. of 2004 No. 94 item 923].

 • Wyrok WSA w Warszawie z dnia 30 maja 2006 r. [Judgement by the Provincial Administrative Court in Warsaw issued on 30 May 2006] case reference number: IISA/Wa 1894/05 http://www.orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/5B702CDE84 [1.VI.2017].

 • Banyś T.A.J. Łuczak J. Ochrona danych osobowych praktyce. Jak uniknąć błędów i ich konsekwencji prawnych Wrocław 2014.

 • Barta J. Fajgielski P. Markiewicz R. Ochrona danych osobowych. Komentarz Warszawa 2015.

 • Barta P. Litwiński P. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz Warszawa 2015.

 • Fajgielski P. Kontrola przetwarzania i ochrony danych osobowych. Studium teoretyczno-prawne Lublin 2008.

 • Jagielski J. Kontrola administracji publicznej Warszawa 1999.

 • Jagielski M. Prawo do ochrony danych osobowych. Standardy europejskie Warszawa 2010.

 • Kawczyński P. Sprawdzenie i sprawozdanie przygotowane przez administratora bezpieczeństwa informacji na wezwanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych [in:] E. Bielak-Jomaa D. Lubasz (eds.) Polska i europejska reforma ochrony danych osobowych Warszawa 2016.

 • Kulesza E. Pozycja i uprawnienia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w świetle ustawy o ochronie danych osobowych. Uwagi de lege lata i de lege ferenda “Przegląd Sejmowy” 6/1999.

 • Pilc B. ABC zasad kontroli przetwarzania danych osobowych Warszawa 2011.

 • Sakowska-Baryła M. Prawo do ochrony danych osobowych Wrocław 2015.

 • Sakowska M. Pozycja ustrojowa i zadania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych „Przegląd Sejmowy” 2/2006.

 • Sibiga G. Postępowanie w sprawach ochrony danych osobowych Warszawa 2003.

 • Plan kontroli sektorowych na 2016 rok [Sector control plan for 2016] http://www.giodo.gov.pl/430/id_art/9280/j/pl/ [1.VI.2017].

 • Plan sektorowych sprawdzeń dla GIODO w 2016 roku [Sector check plan for 2016] http://www.giodo.gov.pl/430/id_art/9281/j/pl/ [1.VI.2017].

 • Sprawozdanie z działalności GIODO w 1999 r. [GIODO’s Official Report for 1999]; Sprawozdanie z działalności GIODO w 2000 r. [GIODO’s Official Report for 2000]; Sprawozdanie z działalności GIODO w 2001 r. [GIODO’s Official Report for 2001]; Sprawozdanie z działalności GIODO w 2002 r. [GIODO’s Official Report for 2002]; Sprawozdanie z działalności GIODO w 2005 r. [GIODO’s Official Report for 2005]; Sprawozdanie z działalności GIODO w 2008 r. [GIODO’s Official Report for 2008]; Sprawozdanie z działalności GIODO w 2009 r. [GIODO’s Official Report for 2009]; Sprawozdanie z działalności GIODO w 2010 r. [GIODO’s Official Report for 2010]; Sprawozdanie z działalności GIODO w 2011 r. [GIODO’s Official Report for 2011]; Sprawozdanie z działalności GIODO w 2012 r. [GIODO’s Official Report for 2012]; Sprawozdanie z działalności GIODO w 2013 r. [GIODO’s Official Report for 2013]; Sprawozdanie z działalności GIODO w 2014 r. [GIODO’s Official Report for 2014]; http://www.giodo.gov.pl/138/id_art/2685/j/pl/ [1.VI.2017]

 • Sprawozdanie z działalności GIODO w roku 2015 [GIODO’s Official Report for 2015] http://www.giodo.gov.pl/data/filemanager_pl/sprawozdaniaroczne/2015.pdf [1.VI.2017].

Search
Journal information
Target audience: researchers interested in the subject of law changes in post-communist countries
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 190 70 2
PDF Downloads 95 41 1