Right to energy? The protection of vulnerable recipients on national and international level

Open access

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Treaty on European Union OJ C 326 26.10.2012.

 • Treaty on the Functioning of the European Union (consolidated version) OJ. C 83 z 30.03.2010 p. 47–200.

 • Charter of Fundamental Rights of the European Union OJ C 364 18.12.2000 p. 1–22.

 • Council Directive 2004/67/EC of 26 April 2004 concerning measures to safeguard security of natural gas supply OJ L 127 29.4.2004 p. 92–96.

 • Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC OJ L 140 5.6.2009 p. 16–62.

 • Directive 2009/72/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the internal market in electricity and repealing Directive 2003/54/EC OJ L 211 14.8.2009 p. 55–93.

 • Directive 2009/73/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing Directive 2003/55/EC OJ L 211 14.8.2009 p. 94–136.

 • Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on energy efficiency amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EU and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC OJ L 315 14.11.2012 p. 1–56.

 • Regulation (EU) No 994/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 concerning measures to safeguard security of gas supply and repealing Council Directive 2004/67/EC OJ L 295 12.11.2010 p. 1–22.

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm. [The Act of 10 April 1997 – Energy Law uniform text J.L. of 2012 item 1059 as amended].

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 966 ze zm. [The Act of 21 June 2001 on dwelling allowances (uniform text J.L. of 2013 item 966 as amended].

 • Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej Dz.U. z 2016 r. poz. 831 ze zm. [The Act of 20 May 2016 on energy efficiency (J.L. of 2016 item 831 as amended].

 • Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r. M.P. 2017 poz. 394 [Announcement of the Minister of Energy of 13 April 2017 on the amount of energy allowance binding as of 1 May 2017 up to 30 April 2018 Official Gazette of the Republic of Poland (Monitor Polski) of 2017 item 394].

 • Opinion of the European Economic and Social Committee on ‘Energy poverty in the context of liberalization and the economic crisis’ (exploratory opinion) OJ C 44–53 2011.

 • Order of the Court of 6 December 1990 C–2/88 J.J. Zwartveld and others Reports of Cases 1990 p. I–04405.

 • Judgment of the Court of 27 April 1994 Municipality of Almelo and others v NV Energiebedrijf Ijsselmij Case C–393/92 Court Reports 1994 p. I–01477.

 • Wyrok WSA w Krakowie z dnia 6 maja 2016 r. [Judgment of the Voivodship Administrative Court in Cracow of 6 May 2016 case reference number: III SA/Kr 1421/15].

 • Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 15 czerwca 2016 r. [Judgement of the Voivodship Administrative Court in Szczecin of 15 June 2016] case reference number: II SA/Sz 618/15.

 • Adamiec D. Cele i inicjatywy Unii Europejskiej w dziedzinie polityki energetycznej [in:] M. Sobolewski (ed.) Polityka energetyczna Warszawa 2010.

 • Bogdanowicz P. Interes publiczny w prawie energetycznym Unii Europejskiej Warszawa 2012.

 • Brunarska Z. Jarosiewicz A. Łoskot-Strachota A. Wiśniewska I. Between energy security and energy market integration. Guidelines for the future development of the EU’s external energy policy in Europe’s neighbourhood Warszawa 2011.

 • Hrubý Z. The New EU Energy Policy: economic rationality for the single market? [in:] T. Karásek (ed.) European Union in a new security environment Prague 2008.

 • Karasiewicz K. Usługi świadczone w ogólnym interesie [in:] Quo Vadis Europo III? E. Piontek K. Karasiewicz (eds.) Warszawa 2009.

 • Karásek T. EU energy policy eastern enlargement and the concept of securitization [in:] Karásek T. (ed.) European Union in a New Security Environment Prague 2008.

 • Krzak J. Zaopatrzenie w gaz ziemny. Europa Polska – problemy dywersyfikacji [in:] M. Sobolewski (ed.) Polityka energetyczna Warszawa 2010.

 • Krzykowski M. Ochrona odbiorców wrażliwych energii elektrycznej i paliw gazowych – uwarunkowania prawne „Polityka Energetyczna” vol. 17 no. 3 2014.

 • Lis M. Sałach K. Święcicka K. Rozmaitość przyczyn i przejawów ubóstwa energetycznego Instytut Badań Strukturalnych Warszawa 2016.

 • Mik C. Solidarność w prawie Unii Europejskiej. Podstawowe problemy teoretyczne [in:] Mik C. (ed.) Solidarność jako zasada działania Unii Europejskiej Toruń 2009.

 • Nowacki M. Prawne aspekty bezpieczeństwa energetycznego w UE Warszawa 2010.

 • Nowak B. System Regulacji Energetyki – niezależny organ regulacyjny w kontekście trzeciego pakietu energetycznego „Studia Europejskie” 3/2010.

 • Owczarek D. Miazga A. Ubóstwo energetyczne w Polsce – definicja i charakterystyka społeczna grupy Warszawa 2015.

 • Przybojewska I. Energetic solidarity in the European Union [in:] Godula N. Puczko A. (ed.) Międzynarodowe Aspekty Prawa Administracyjnego. Publikacja pokonferencyjna Kraków 2011.

 • Riedel R. Supranacjonalizacja bezpieczeństwa energetycznego w Europie. Podejścia teoretyczne Warszawa 2010.

 • Skoczylas A. Swora M. Wsparcie dla odbiorcy wrażliwego w świetle przepisów ustawy – Prawo energetyczne „Samorząd terytorialny” 9/2014.

 • Stoczkiewicz M. Przedsiębiorstwo energetyczne jako przedsiębiorstwo świadczące usługi w ogólnym interesie gospodarczym a pomoc państwa (część I) „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2010 no. 2.

 • Wróbel A. (ed.) Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz Warszawa 2012. Communication of the European Commission to European Council and European Parliament of 10.01.2007 ‘European energy policy’ COM/2007/0001 final.

Search
Journal information
Target audience: researchers interested in the subject of law changes in post-communist countries
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 195 93 5
PDF Downloads 96 66 4