Right to energy? The protection of vulnerable recipients on national and international level

Ilona Przybojewska 1
 • 1 Uniwersytet Jagielloński,

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Treaty on European Union, OJ C 326, 26.10.2012.

 • Treaty on the Functioning of the European Union (consolidated version), OJ. C 83 z 30.03.2010, p. 47–200.

 • Charter of Fundamental Rights of the European Union, OJ C 364, 18.12.2000, p. 1–22.

 • Council Directive 2004/67/EC of 26 April 2004 concerning measures to safeguard security of natural gas supply, OJ L 127, 29.4.2004, p. 92–96.

 • Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC, OJ L 140, 5.6.2009, p. 16–62.

 • Directive 2009/72/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the internal market in electricity and repealing Directive 2003/54/EC, OJ L 211, 14.8.2009, p. 55–93.

 • Directive 2009/73/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing Directive 2003/55/EC, OJ L 211, 14.8.2009, p. 94–136.

 • Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on energy efficiency, amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EU and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC, OJ L 315, 14.11.2012, p. 1–56.

 • Regulation (EU) No 994/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 concerning measures to safeguard security of gas supply and repealing Council Directive 2004/67/EC, OJ L 295, 12.11.2010, p. 1–22.

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm. [The Act of 10 April 1997 – Energy Law, uniform text J.L. of 2012, item 1059, as amended].

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 966 ze zm. [The Act of 21 June 2001 on dwelling allowances, (uniform text J.L. of 2013, item 966, as amended].

 • Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, Dz.U. z 2016 r., poz. 831 ze zm. [The Act of 20 May 2016 on energy efficiency (J.L. of 2016, item 831, as amended].

 • Obwieszczenie Ministra Energii z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2018 r., M.P. 2017, poz. 394 [Announcement of the Minister of Energy of 13 April 2017 on the amount of energy allowance binding as of 1 May 2017 up to 30 April 2018, Official Gazette of the Republic of Poland (Monitor Polski) of 2017, item 394].

 • Opinion of the European Economic and Social Committee on ‘Energy poverty in the context of liberalization and the economic crisis’ (exploratory opinion), OJ C 44–53, 2011.

 • Order of the Court of 6 December 1990 C–2/88 J.J. Zwartveld and others, Reports of Cases 1990, p. I–04405.

 • Judgment of the Court of 27 April 1994, Municipality of Almelo and others v NV Energiebedrijf Ijsselmij, Case C–393/92, Court Reports 1994, p. I–01477.

 • Wyrok WSA w Krakowie z dnia 6 maja 2016 r. [Judgment of the Voivodship Administrative Court in Cracow of 6 May 2016, case reference number: III SA/Kr 1421/15].

 • Wyrok WSA w Szczecinie z dnia 15 czerwca 2016 r. [Judgement of the Voivodship Administrative Court in Szczecin of 15 June 2016], case reference number: II SA/Sz 618/15.

 • Adamiec D., Cele i inicjatywy Unii Europejskiej w dziedzinie polityki energetycznej [in:] M. Sobolewski (ed.), Polityka energetyczna, Warszawa 2010.

 • Bogdanowicz P., Interes publiczny w prawie energetycznym Unii Europejskiej, Warszawa 2012.

 • Brunarska Z., Jarosiewicz A., Łoskot-Strachota A., Wiśniewska I., Between energy security and energy market integration. Guidelines for the future development of the EU’s external energy policy in Europe’s neighbourhood, Warszawa 2011.

 • Hrubý Z., The New EU Energy Policy: economic rationality for the single market? [in:] T. Karásek (ed.), European Union in a new security environment, Prague 2008.

 • Karasiewicz K., Usługi świadczone w ogólnym interesie [in:] Quo Vadis Europo III?, E. Piontek, K. Karasiewicz (eds.), Warszawa 2009.

 • Karásek T., EU energy policy, eastern enlargement and the concept of securitization [in:] Karásek T. (ed.), European Union in a New Security Environment, Prague 2008.

 • Krzak J., Zaopatrzenie w gaz ziemny. Europa, Polska – problemy dywersyfikacji [in:] M. Sobolewski (ed.), Polityka energetyczna, Warszawa 2010.

 • Krzykowski M., Ochrona odbiorców wrażliwych energii elektrycznej i paliw gazowych – uwarunkowania prawne, „Polityka Energetyczna”, vol. 17, no. 3, 2014.

 • Lis M., Sałach K., Święcicka K., Rozmaitość przyczyn i przejawów ubóstwa energetycznego, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2016.

 • Mik C., Solidarność w prawie Unii Europejskiej. Podstawowe problemy teoretyczne [in:] Mik C. (ed.), Solidarność jako zasada działania Unii Europejskiej, Toruń 2009.

 • Nowacki M., Prawne aspekty bezpieczeństwa energetycznego w UE, Warszawa 2010.

 • Nowak B., System Regulacji Energetyki – niezależny organ regulacyjny w kontekście trzeciego pakietu energetycznego, „Studia Europejskie”, 3/2010.

 • Owczarek D., Miazga A., Ubóstwo energetyczne w Polsce – definicja i charakterystyka społeczna grupy, Warszawa 2015.

 • Przybojewska I., Energetic solidarity in the European Union [in:] Godula N., Puczko A. (ed.), Międzynarodowe Aspekty Prawa Administracyjnego. Publikacja pokonferencyjna, Kraków 2011.

 • Riedel R., Supranacjonalizacja bezpieczeństwa energetycznego w Europie. Podejścia teoretyczne, Warszawa 2010.

 • Skoczylas A., Swora M., Wsparcie dla odbiorcy wrażliwego w świetle przepisów ustawy – Prawo energetyczne, „Samorząd terytorialny”, 9/2014.

 • Stoczkiewicz M., Przedsiębiorstwo energetyczne jako przedsiębiorstwo świadczące usługi w ogólnym interesie gospodarczym a pomoc państwa (część I), „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” 2010, no. 2.

 • Wróbel A. (ed.), Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz, Warszawa 2012. Communication of the European Commission to European Council and European Parliament of 10.01.2007 ‘European energy policy’, COM/2007/0001 final.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search