The Role of New Legal Regulations in Creating Civil Society in Poland after 1989

Open access

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • Alberski R. Trybunał Konstytucyjny w polskich systemach politycznych [Constitutional Tribunal in Polish Political Systems] Wrocław 2010.

 • Bardach J. Społeczeństwo obywatelskie i jego reprezentacje [Civil Society and Its Representations] Warszawa 1995.

 • Białas T. Od społeczeństwa obywatelskiego do budowy trzeciego sektora w gospodarce [From Civil Society to Constructing the Third Sector in Economy] [in:] Zarządzanie w sektorze publicznym i obywatelskim. Wybrane problemy [The Management in Public and Civil Sectors. Chosen Issues] ed. G. Pawelska-Skrzypek Kraków 2006.

 • Dahrendorf R. Co zagraża społeczeństwu obywatelskiemu [What Threatens Civil Society] [in:] Europa i społeczeństwo obywatelskie [Europe and Civil Society] ed. K. Michalski Warszawa - Kraków 1994.

 • Izdebski H. Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności [Self-government. Basics of System and Functioning] Warszawa 2008.

 • Kieżun W. Struktury i kierunki zarządzania państwem [The Structures and Directions of Managing the State] [in:] Dobre państwo [A Good State] ed. W. Kieżun J. Kubin Warszawa 2004.

 • Koneczny F. Chrześcijaństwo według ustrojów życia społecznego [Christianity According to the Systems of Social Life] Krzeszowice 2003.

 • Kowalik T. Własność właściciel a sprawiedliwość społeczna [Property Owner and Social Justice] [in:] Europa właścicieli [Europe of Owners] ed. Z. Galor Poznań 2005.

 • Olejniczak-Szałowska E. Prawo społeczności lokalnych do rozstrzygania spraw w drodze referendum [The Right of Local Communities to Resolve Issues by Referendum] „Samorząd Terytorialny” 1993 vol. 7-8.

 • Pikulińska M. Kondycja społeczeństwa obywatelskiego we współczesnej Polsce [The Condition of Civil Society in Contemporary Poland] [in:] Refleksje o prawie państwie i społeczeństwie [The Reflections on Law State and Society] ed. A. Turska Warszawa 2005 http://akademia.e-prawnik.pl/porady/artykuly-3/kondycja-spoleczenstwa-obywatelskiego-we-wspolczesnej-polsce.html [15.12.2015].

 • Prawo konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej [The Constitutional Law of the Republic of Poland] ed. P. Sarnecki Warszawa 2002.

 • Prawo administracyjne [The Administrative Law] ed. J. Boć Wrocław 2010.

 • Rakowska-Trela A. Komentarz do art. 164 Konstytucji RP [The Commentary to art. 164 of the Constitution of the Republic of Poland] http://www.annarakowska.pl/post/komentarz-do-art-164-konstytucji-rp-28/ [01.02.2106].

 • Sękowska E. Referendum gminne - uregulowania i praktyka [The Commune Referendum - regulations and practice] [in:] Referendum w Polsce i Europie Wschodniej [Referendum in Poland and Eastern Europe] ed. M.T. Staszewski D. Waniek Warszawa 1996.

 • Shils E. Co to jest społeczeństwo obywatelskie [What Civil Society Is] [in:] Europa i społeczeństwo obywatelskie. Rozmowy w Castel Gandolfo [Europe and the Civil Society. Talks in Castel Gandolfo] red. K. Michalski Warszawa - Kraków 1994.

 • Smolarkiewicz E. Społeczeństwo obywatelskie - lokalizm a kapitał kulturowy [Civil Society - Locality and Culture Capital] [in:] Praca i kapitał społeczny w procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego [Labour and Social Capital in the Process of Construction Civil Society] ed. J. Stępień Poznań 2006.

 • Słownik Języka Polskiego [Dictionary of the Polish Language] Warsaw 1998.

 • Strzelecki A. Aktywność obywatelska jednostek pomocniczych samorządu terytorialnego w miastach Województwa kujawsko-pomorskiego [Civil Activity of Auxiliary Units of Local Self-Government in Towns of Kujawsko-Pomorskie Region] [in:] „Zarządzanie Publiczne” 2013 vol. 3 Kraków 2014.

 • Tuziak B Pożądane kierunki i sfery działań rządu w opiniach przedstawicieli samorządów lokalnych Polski południowo-wschodniej [Demanded Directions and Spheres of the Government Activity in the Opinions of the Representatives of Local Self-Governments of South- -Eastern Poland] [in:] Dobre Państwo [Good State] ed. W. Kieżun J. Kubin Warszawa 2004.

 • Winczorek P. Dobre państwo - spojrzenie prawnika [Good State - a Lawyer’s View] [in:] Dobre państwo [Good State] ed. W. Kieżun J. Kubin Warszawa 2004.

 • Winczorek P. Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku [Commentary to the Constitution of the Republic of Poland from 2nd April 1997] Warszawa 2008.

 • Załęski P.S. Neoliberalizm i społeczeństwo obywatelskie [Neo-liberalism and Civil Society] Toruń 2012. Dz. U. 1982 r. nr 11 poz. 83.

 • Dz. U. 1984 nr 21 poz. 97.

 • Dz. U. 1985 nr 22 poz. 98.

 • Dz. U. 1987 nr 3 poz. 18.Dz. U. 1987 nr 21 poz. 123.

 • Dz. U. 1989 nr 20 poz. 104.

 • Dz. U. 1990 nr 14 poz. 88.

 • Dz. U. 1991 nr 110 poz. 473.

 • Dz. U. 1994 nr 124 poz. 607.

 • Dz. U. 1995 nr 124 poz. 601.

 • Dz. U. 1997 nr 102 poz. 643.

 • Dz. U. 1998 nr 162 poz. 1126.

 • Dz. U. 1998 nr 32 poz. 176.

 • Dz. U. 1998 nr 91 poz. 576 as amended by Dz. U. 2015 poz. 1392.

 • Dz. U. 1998 nr 91 poz. 578 as amended by Dz. U. 2015 poz. 1445.

 • Dz. U. 2000 nr 88 poz. 985 as amended by Dz. U. 2005 r. nr 175 poz. 1457.

 • Dz. U. 2001 nr 142 poz. 1591.

 • Dz. U. 2003 nr 96 poz. 873.

 • Dz. U. 2003 nr 122 poz. 1143.

 • Dz. U. 2007 nr 50 poz. 331.

 • Dz. U. 2009 nr 157 poz. 1240.

 • Dz. U. 2010 nr 127 poz. 857.

 • Dz. U. 2013 poz. 1030.

 • Dz. U. 2015 poz. 1064.

Search
Journal information
Target audience: researchers interested in the subject of law changes in post-communist countries
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 129 71 5
PDF Downloads 62 48 2