Korozní monitoring v rukách restaurátorů a konzervátorů / Corrosion monitoring in the hands of restorers and conservators

Open access

Systém pro monitoring atmosférické koroze byl testován v řadě významným institucí působících na poli ochrany památek. Elektronický záznamním měří změny elektrického odporu tenké kovové stopy nanesené na nevodivém substrátu. Pokud kov koroduje, efektivní obsah průřezu stopy se zmenšuje a elektrický odpor se zvětšuje. Čidla vyrobená ze stříbra, mědi, železa, resp. oceli, zinku, olova, cínu, bronzu a mosazi v tloušťkách stopy od 50 nm do 250 μm byla přizpůsobena prostředím s různou korozní agresivitou. Spojením těchto čidel, záznamníku a rezistometrické techniky se podařilo dosáhnout citlivosti určení korozního úbytku na úrovni1Ångström (<10-10 m), což umožňuje korozní monitoring i v poměrně málo korozivním vnitřním prostředí památkových objektů. Laboratorní testy potvrdily dobrou reprodukovatelnost této metody s běžnou odchylkou paralelních měření do 20% u kovů, které v daném prostředí podléhají především rovnoměrné korozi. Vzhledem k tomu, že tato metoda vypovídá o korozním úbytku především v místě maximálního úbytku průřezu kovové stopy, bývá výsledná hodnota o něco vyšší než u metod měřících průměrnou hloubku korozního napadení. Pro tento příspěvek bylo vybráno několik příkladů z rozsáhlého testovacího programu v partnerských muzeích, archivech, knihovnách a jiných institucích, které ilustrují úspěšné použití této metody pro stanovení a srovnání vlivu atmosfér ve vnitřních prostorách, hodnocení kvality atmosféry nových staveb a skladových prostor, kontrolu korozních podmínek při přepravě a výstavách a základní výzkum optimálních konzervačních postupů a režimů uložení kovových památek. Článek představuje první návrh klasifi kace agresivity atmosféry vůči olovu, které je velmi citlivé na přítomnost karboxylových kyselin. Tato technika má vysoký potenciál pro využití jako nezávislá metoda pro sledování kvality vzduchu v objektech, v nichž jsou vystavovány či uchovávány cenné předměty kulturního dědictví.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1. Measurement Effect Assessment and Mitigation of Pollutant Impact on Movable Cultural Assets; Innovative Research for Market Transfer (MEMORI) 7th Framework Programme of the European Commission Grant Agreement No. 265132 11/2010-10/2013.

 • 2. Automated corrosion sensors as on-line real time process control tools (CORRLOG) Co-operative Research Project 6th Framework Programme Contract No. 018207 09/2005-02/2008.

 • 3. Protection of cultural heritage by real-time corrosion monitoring (MUSECORR) Collaborative Project 7th Framework Programme Contract No. 226539 06/2009-05/2012.

 • 4. ASTM G96 Standard Guide for On-Line Monitoring of Corrosion in Plant Equipment (Electrical and Electrochemical Methods) West Conshohocken USA: ASTM International 2008 .

 • 5. Prosek T. Kouril M. Hilbert L.R. Degres Y. Blazek V. Thierry D. Hansen M. Ø. Corrosion Engineering Science and Technology 2008 43 (2) 129.

 • 6. P rosek T. Thierry D. Kouril M. Degres Y. Automated corrosion loggers for corrosion monitoring in the atmosphere Proceedings of CORROSION NACE Paper 08296 New Orleans USA March 16-20 2008.

 • 7. Kouril M. Prosek T. Scheffel B. Dubois F. Highsensitivity electrical resistance sensors for indoor corrosion monitoring Corrosion Enginnering Science and Technology sent for publication.

 • 8. www.institut-corrosion.fr (accessed on 30/07/2012).

 • 9. ISO 11844-1. Corrosion of metals and alloys - classification of low corrosivity of indoor atmospheres - Part 1: Determination and estimation of indoor corrosivity. Genève: International Organization of Standardization 2006.

 • 10. Ca mpbell W. E. Thomas U. B. Tarnish studies. The Electrolytic Reduction Method for the Analysis of Films on Metal Surfaces Trans. Electrochem. Soc. 1939 76 303-328.

 • 11. Du bus M. Degres Y. Prosek T. Standardized assessment of cultural heritage environment by electrical resistance measurement sent for publication in Journal of Cultural Heritage.

 • 12. AN SI/ISA-71.04-1985 Environmental conditions for process measurement and control systems: Airborne contaminants ANSI/ISA-The Instrumentation System and Automation Society 1986.

 • 13. Sa cchi E. Muller C. Air quality monitoring at historic sites - redefi ning an environmental classifi cation system for gaseous pollution American Society of Heating Refrigerating & Air-Conditioning Engineers Inc. Atlanta GA USA 2005.

 • 14. Prosek T. Kouril M. Dubois F. Scheffel B. Dubus M. Degres Y. Hubert V. Taube M. Thierry D. Corrosion monitoring in model indoor atmospheres polluted with organic acids using automated real time corrosion sensors in: Proceedings of the European Workshop on Cultural Heritage Preservation EWCHP 2011 Berlin Germany September 26-28 Fraunhofer IRB Verlag 2011.

 • 15. Prosek T. Dubois F. Kouril M. Scheffel B. Degres Y. Jouannic M. Taube M. Dubus M. Hubert V. Thierry D. Application of automated corrosion sensors for realtime monitoring in atmospheres polluted with organic acids Proc. of 18th International Corrosion Congress Paper 436 Perth Australia ISSN 1442-0139 November 20-24 2011.

 • 16. Le ygraf C. Graedel T. Atmospheric corrosion New York: Wiley - Interscience 2000.

 • 17. Br imblecombe P. Atmospheric Environment 1990 24B 1. 18. Gibson L.T. Cooksey B.G. Littlejohn D. Tennent N.H. Analytica Chimica Acta 1997 341 11.

 • 19. Ryhl-Svendsen M. Glastrup J. Atmospheric Environment 2002 36 3909.

 • 20. Godoi A.F.L. Van Vaeck L . Van Grieken R. Journal of Chromatography A 2005 1067 331.

 • 21. Schieweck A. Lohnrengel B. Siwinski N. Genning C. Salthammer T. Atmospheric Environment 2005 39 6098.

 • 22. Loupa G. Charpantidou E. Karageorgos E. Rapsomanikis S. Atmospheric Environment 2007 41 9018.

 • 23. Chiavari C. Martini C. Prandstraller D. Niklasson A. Johansson L-G. Svensson J-E. Aslund A. Bergsten C.J. Corrosion Science 2008 50 2444.

 • 24. Gi bson L.T. Watt C.M. Corrosion Science 2010 52 172.

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 0.25

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.164
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 0.286

Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 112 78 3
PDF Downloads 78 58 3