The impact of a relaxation time on the quality of a pigment layer for a solar collector

Vplyv relaxačného času na kvalitu pigmentovanej vrstvy solárneho kolektora

Skúmal sa vplyv relaxačného času periodického reverzného prúdu na kvalitu vyfarbovania povrchu anodicky oxidovaného hliníka. Na vyfarbovanie sa použil elektrolyt bez komplexotvorného činidla a s komplexotvorným činidlom. Študoval sa aj vplyv frekvencie impulzového prúdu. Kvalita vyfarbených povrchov sa hodnotila spektrokolorimetricky a množstvo vylúčeného niklu sa určilo atómovou absorpčnou spektroskopiou. Zistilo sa, že relaxačný čas periodického reverzného prúdu významne ovplyvňuje kvalitu vyfarbených povlakov pre elektrolyty bez komplexotvorného činidla.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

  • Landolt D. and Marlot A. Microstructure and composition of pulse - plated metals and alloys. Surface and Coatings Technology 2003, 169-170, 8-13.

  • Paatsch, W. in J. C. Puippe & F. Leaman (Eds.), Pulse-Plating, Eugen G. Leuze Verlag: Saulgau, 1990.

  • Tsangaraki-Kaplanoglou, I., Theohari, S., Dimogerontakis, Th., Kallithrakas-Kontos, N., Wang, Y.-M., Kuo, H.-H., & Kia, S. An investigation of electrolytic colouring process of anodized aluminum coatings. Surface and Coatings Technology 2006, 201, 2749-2759.

OPEN ACCESS

Journal + Issues

Search