German support systems for onshore wind farms in the context of Polish acts limiting wind energy development

Open access

Abstract

European energy system is undergoing a deep transition to low-emission energy sources, mainly wind farms. This transition is caused mostly by energy politics of European Union (EU) and its goals in the topic of renewable energy. European wind energy is dominated by Germany that produces half of total wind energy in EU. The aim of this article is to present support systems for wind farms existing in Germany in the context of introducing in Poland the Act of 20 May 2016 on Wind Energy Investments limiting onshore wind farms localization and Act of 22 June 2016 introducing changes to the Act on Renewable Energy Sources (RES) and some other acts. It is postulated to make amendments of acts regulating RES while considering German solutions.

Agora Energiewende 2016. Understand the Energiewende. FAQ on the ongoing transition of the German power system [online]. [Access 10.01.2017]. Berlin pp. 69. Available at: www.agora-energiewende.de

BAJCZUK R. 2014. Odnawialne źródła energii w Niemczech. Obecny stan rozwoju, grupy interesu i wyzwania [Renewable energy sources in Germany. Up-to-date development state, interested groups, and challenges]. Warszawa. Ośrodek Studiów Wschodnich pp. 69.

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 [Act of 23 September 2004 - The Building Law]. BGBl. I S. 2414.

COM/2015/080. Communicaton from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee, the Committee of the Regions, and the European Investment Bank: A framework strategy for a Resilient Energy Union with a Forward- Looking Climate Change Policy.

CORBETTA G., MBISTROVA A., HO A. 2016. Wind in power: 2015 European statistics. Brussels. European Wind Energy Association pp. 14.

DEGÓRSKI M. (ed.) 2012. Energetyka wiatrowa w kontekście ochrony krajobrazu przyrodniczego i kulturowego w województwie kujawsko-pomorskim. [Wind energy in the context of natural and cultural landscape protection in the kujawsko-pomorski district]. Ekspertyza wykonana przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego, Polskiej Akademii Nauk na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. Warszawa pp. 148. Directive 2001/77/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 on the promotion of electricity produced from renewable energy sources in the internal electricity market. EU OJ L 283, 27/10/2001.

Directive 2003/30/EC of the European Parliament and of the Council of 8 May 2003 on the promotion of the use of biofuels or other renewable fuels for transport. EU OJ L 123, 17/05/2003.

Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC. EU OJ L 140/16, 05/06/2009.

EWEA 2013. Wiatr ze wschodu: Wschodzące europejskie rynki energetyki wiatrowej [Wind from the east: European rising markets of wind energy]. Brussels. European Wind Energy Association pp. 16.

Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (Erneuerbare- Energien-Gesetz - EEG) [Act of 29 March 2000 on Renewable Energy Sources]. BGBl. I S. 305 with further amendments.

Gesetz über die Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energien in das öffentliche Netz (Stromeinspeisungsgesetz) vom 07. Dezember 1990 [Act of 7 December 1990 on feeding electricity from renewable energy sources into the public grid (Electricity Feed-in Act)]. BGBl. I S. 2633 with further amendmends.

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 [Act of 24 February 2010 on Environmental Impact Assessment]. BGBl. I S. 94.

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. Juli 2009 [Act of 29 July 2009 on Nature Conservation and Landscape Management]. BGBl. I S. 2542.

Green Projects 2016. Nowa ustawa o odnawialnych źródłach energii [New act on renewable energy sources] [online]. [Access 20.01.2017]. Available at: http://www.green-projects.pl/2016/07/nowa-ustawa-oodnawialnych-zrodlach-energii

IEO 2012. Analiza możliwości wprowadzenia systemu feed-in tariff dla mikro i małych instalacji OZE. [Analysis of possibility of introducing a feed-in tariff system for micro- and small RES installations]. Ekspertyza wykonana przez Instytut Energetyki Odnawialnej na zlecenie Ministerstwa Gospodarki. Warszawa. Instytut Energetyki Odnawialnej pp. 92.

KWIATKOWSKA-DROŻDŻ A. (ed.) 2012. Niemiecka transformacja energetyczna. Trudne początki [German energy transition. Difficult beginnings]. Ośrodek Studiów Wschodnich. Warszawa. ISBN 978-83-62936-17-5 pp. 107.

Luftverkehrsgesetz (LuftVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Mai 2007 [Act of 10 May 2007 - The Air Traffic Law]. BGBl. I S. 698.

MARCINIAK T., PURTA M., ROZENABAUM K. 2016. Rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Perspektywy i ocena wpływu na lokalną gospodarkę [Offshore wind energy development in Poland. Perspectives and evaluation of its impact on local economy]. Warszawa. McKinsey & Company pp. 36.

MORRIS C., PEHNT M. 2014. Energy Transition: The German Energiewende pp. 105.

Offizielles Stadtportal für Hamburg. 2010. Ausschlussgebiete für Windkraftanlagen in Hamburg [Areas excluded from wind farms localization in Hamburg] [online]. [Access: 30.01.2017] Available at: http://www.hamburg.de/contentblob/2642064/data/f-xx-xxwindenergieanlagen-ausschlussgebiete.pdf

Polski Alarm Smogowy 2017. Smog [Smog] [online]. [Access: 30.01.2017]. Available at: http://www.polskialarmsmogowy.pl/

PSEW 2015. Stan energetyki wiatrowej w Polsce w 2015 roku [Energy wind in Poland in 2015]. Warszawa. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej pp. 75.

Rozporządzenie Ministerstwa Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku [Regulation of the Minister of Environment of 14 June 2007 on permitted levels of noise in the environment]. Dz.U. 2014 poz. 112.

SWD (2013) 439 final. European Commission guidance for the design of renewables support scheme.

SZYMALSKI W. 2015. Niemiecka transformacja energetyczna: fakty [German energy transitions: Facts]. Warszawa. Instytut na rzecz Ekorozwoju, Fundacja im. Heinricha Bölla pp. 15.

TPA Group 2015. Raport: Energetyka wiatrowa w Polsce [Report: Wind energy in Poland]. Warszawa pp. 41.

TPA Horwath 2016. Wybrane efekty wstrzymania inwestycji w sektorze lądowej energetyki wiatrowej [Chosen effects of suspense in investments in wind energy]. [online]. [Access 22.01.2017]. Warszawa. PSEW pp. 26. Available at: http://psew.pl/wp-content/uploads/2016/12/69dde02bb447567fca09d7e243ff21f4.pdf

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [Act of 7 July 1994 - The Building Law]. Dz.U. 2013 poz. 1409 with further amendmends.

Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o odnawialnych źródłach energii [Act of 20 February 2015 on Renewable Energy Sources]. Dz.U. 2015 poz. 478.

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych [Act of 20 May 2016 on Wind Energy Investments]. Dz. U. 2016 poz. 961.

Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw [Act of 22 June 2016 introducing changes to the Act on Renewable Energy Sources and some other acts]. Dz.U. 2016 poz. 925.

Journal of Water and Land Development

The Journal of Committee for Land Reclamation and Environmental Engineering in Agriculture of Polish Academy of Sciences and Institute of Technology and Life Sciences in Falenty

Journal Information


CiteScore 2017: 1.04

SCImago Journal Rank (SJR) 2017: 0.304
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2017: 1.024

Ministry of Science and Higher Education: 14 points

Metrics

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 130 128 9
PDF Downloads 62 62 5