The effect of effluents from rainbow trout ponds on water quality in the Gowienica River / Wpływ zrzutu wód poprodukcyjnych ze stawów pstrągowych na jakość wody w rzece Gowienicy

Open access

Abstract

Fish farming and especially rearing and breeding of rainbow trout and carp is one of potential sources of surface water pollution. The study was aimed at assessing the effect of a rainbow trout farm on water quality in the Gowienica River in winter. Temperature, pH, electrolytic conductivity, total suspended solids, dissolved oxygen, BOD5, CODCr, alkalinity, water hardness, calcium, magnesium, ammonium-nitrogen, nitrate-nitrogen (III and V) and total phosphorus were determined according to Polish Norms and APHA [1995] in water samples collected in winter up- and downstream the study object. The increment of pollutant concentrations in rainbow trout farm effluents was referred to the requirements in Rozporządzenie MŚ [2006]. Performed studies and literature review show that effluents from the assessed fish farm did not worsen water quality of the river. Increased concentrations of total suspended solids and CODCr in effluents were noted only in March. According to data from the report on environmental status in zachodniopomorskie province in the years 2008-2011, poor water quality of the Gowienica River is recorded already upstream the rainbow trout farm. Pollution of this stretch of the river may originate from uncontrolled waste water management and from nutrient runoff from fields.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • AMIRKOLAIE A.K. 2011. Reduction in the environmental impact of waste discharged by fish farms through feed and feeding. Reviews in Aquaculture. Vol. 3. Iss. 1 p. 19-26. DOI: 10.1111/j.1753-5131.2010.01040.x APHA. 1995. Standard methods for the examination of water and wastewater. Washington. ISBN 0-87553-223-3 pp. 1200.

 • BARSZCZEWSKI J. KACA E. 2012. Water retention in ponds and the improvement of its quality during carp production. Journal of Water and Land Development. No. 17 p. 31-38.

 • DAVIDSON J. GOOD C. BARROWS F.T. WELSH C. KENNEY P.B. SUMMERFELT S.T. 2013. Comparing the effects of feeding a grain- or a fish meal-based diet on water quality waste production and rainbow trout Oncorhynchus mykiss performance within low exchange water recirculating aquaculture systems. Aquacultural Engineering. Vol. 52 p. 45-57

 • JEZIERSKA-MADZIAR M. 1995. Wpływ sposobów wytwarzania pasz i poziomów intensyfikacji produkcji karpia na stopień zanieczyszczenia wód poprodukcyjnych [The effect of the way of fodder production and the intensity of carp production on the degree of effluent pollution]. Roczniki AR w Poznaniu. Rozprawy Naukowe. Nr 263.

 • ISBN 8386363851 pp. 104.

 • GORYCZKO K. 2008. Pstrągi. Chów i hodowla [Rainbow trouts. Rearing and breeding]. Olsztyn. Wydaw. IRŚ. ISBN 978-83-60111-23-9 pp. 182.

 • KESZKA S. TAŃSKI A. 2008. Raport z badań w ramach projektu: „Bonitacja zlewni Iny oraz dopływów dolnej Odry i jej estuarium będących w użytkowaniu rybackim przez Okręg PZW w Szczecinie” III etap „Bonitacja rzek Gowienicy i Wołczenicy wraz z dopływami” [Study report from a project: „Quality assessment of the Ina River catchment and of tributaries of the Lower Odra and its estuary used for fishery by the Szczecin Division of the Polish Angling Association. III stage „Quality assessment of the Gowienica and Wołczenica rivers and their tributaries”]. Manuscript. Szczecin. PZW pp. 88.

 • KLITYŃSKI D. 2007. Plan odnowy miejscowości Łoźnica na lata 2007-2015 [Development plan for Łoźnica in the years 2007-2015]. Szczecin. ECD pp. 52.

 • KOSTURKIEWICZ A. MURATOWA S. 1993. Wpływ stawów rybnych na jakość wód [The effect of fishponds on water quality]. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Nr 244. Melioracje i Inżynieria Środowiska. Z. 12 p. 51-63.

 • LASKOSZ E. GABRYŚ Z. (ed.) 2012. Opracowanie warunków korzystania z wód zlewni Gowienicy [Conditions of water use in the Gowienica River catchment basin] [online]. Szczecin. Wydaw. RZGW p. 64-74 [Access 06.06.2013]. Available at: http://www.szczecin.rzgw.gov.pl/warunki-korzystania-z-wod-zlewni

 • MADEYSKI M. 2001. Wpływ stawów rybnych na wybrane elementy środowiska przyrodniczego [The effect of fishponds on selected elements of the natural environment]. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie. Inżynieria Środowiska. Nr 382 (21) p. 139-144.

 • MUTRAT-BŁAŻEJEWSKA S. 2001. Wpływ gospodarowania wodą w stawach rybnych na stosunki wodne przyległych gruntów ornych [The effect of water management in fishponds on water relations in adjacent arable lands]. Inżynieria Rolnicza. Nr 8 (28) p. 303-310.

 • PŁOWENS T. 2004. Operat wodno-prawny. Ośrodek Pstrągowy Łoźnica. Rzeka Gowienica. Powiat Goleniów Gmina Przybiernów [Legal water documentation. Rainbow trout farm Łoźnica. The Gowienica River. Goleniów County commune Przybiernów]. pp. 24.

 • PN-C-045760-6:1973. Woda i ścieki. Badania zawartości związków azotu. Oznaczanie azotu azotynowego metodą kolorymetryczną z kwasem sulfanilowym i 1-naftyloaminą [Water and waste waters. Analyses of nitrogen compounds. determination of nitrite-nitrogen with the colorimetric method with sulphanilic acid and 1-naphtylamine].

 • PN-C-04617-02:1975. Woda i ścieki. Badania zawartości chlorków. Oznaczanie chlorków w wodzie i ściekach metodą argentometrycznego miareczkowania [Water and waste waters. Analyses of chlorides. Determination of chlorides in water and waste waters with argentometric titration].

 • PN-C-04562-01:1975. Woda i ścieki. Badania zawartości magnezu. Oznaczanie magnezu metodą wersenianową. [Water and waste waters. Analyses of magnesium. Determination of magnesium with versenate method].

 • PN-C-04542:1977. Woda i ścieki. Oznaczanie przewodności elektrolitycznej właściwej [Water and waste waters. Determination of specific electrolytic conductivity].

 • PN-C-04584:1977. Woda i ścieki. Pomiar temperatury [Water and waste waters. Temperature measurements].

 • PN-C-04551-01:1981. Woda i ścieki. Badania zawartości wapnia. Oznaczanie wapnia powyżej 10 mg·dm-3 metodą wersenianową [Water and waste waters. Analyses of calcium. Determination of calcium above 10 mg·dm-3 with the versenate method].

 • PN-C-04540-03:1990. Woda i ścieki. Badania pH kwasowości i zasadowości. Oznaczanie kwasowości i zasadowości mineralnej i ogólnej metodą miareczkowania wobec wskaźników [Water and waste waters. Analyses of pH acidity and alkalinity. Determination of acidity and mineral and total alkalinity by titration against indicators].

 • PN-ISO 5813:1997. Jakość wody. Oznaczanie tlenu rozpuszczonego. Metoda jodometryczna [Water quality. Determination of dissolved oxygen. Iodometric method].

 • PN-EN 1899-1:2002. Jakość wody. Oznaczanie biochemicznego zapotrzebowania tlenu po n dniach (BZTn). Cz. 2. Metoda do próbek nierozcieńczonych [Water quality. Determination of biochemical oxygen demand after n days (BODn). P. 2. Method for undiluted samples].

 • PN-ISO 7150-1:2002. Jakość wody. Oznaczanie azotu amonowego. Manualna metoda spektrometryczna [Water quality. Determination of ammonium-nitrogen. Manual spectrometric method].

 • PN-ISO 5667-6:2003. Jakość wody. Pobieranie próbek. Cz. 6. Wytyczne dotyczące pobierania próbek z rzek i strumieni [Water quality. Sampling. P. 6. Recommendations for sampling rivers and streams].

 • PN-EN ISO 6878:2004. Jakość wody. Oznaczanie fosforu. Metoda spektrometryczna z molibdenianem amonu [Water quality. Determination of phosphorus. Spectrometric method with ammonium molybdate].

 • PN-EN 872:2005. Jakość wody. Oznaczanie zawiesin. Metoda z zastosowaniem filtracji przez sączki z włókna szklanego [Water quality. Determination of suspended solids. Method of filtration through fibre glass filters].

 • PN-ISO 6060:2006. Jakość wody. Oznaczanie chemicznego zapotrzebowania tlenu [Water quality. Determination of chemical oxygen demand].

 • PRĄDZYŃKA K. 2004. Próba oceny oddziaływania stawów hodowlanych na środowisko przyrodnicze (na przykładzie gminy Malechowo). W: Studia ekologicznokrajobrazowe w programowaniu rozwoju zrównoważonego. Przegląd polskich doświadczeń u progu integracji z Unią Europejską [Test of estimation of fish nurseries on natural environment in commune Malechowo. In: Landscape- ecological studies for sustainable development programming review of polish experiences on the eve of European Union accession]. Eds. M. Kistowski. Problemy Ekologii Krajobrazu. T. 13. Uniwersytet Gdański Bogucki Wydawnictwo Naukowe p. 221-226.

 • QUANT B. HAUSTEIN E. REMISZEWSKA-SKWAREK A. 2009. Ocena potencjalnego wpływu hodowli ryb łososiowatych na jakość wód powierzchniowych [An assessment of potential effect of salmonid breeding on the surface water quality]. Gospodarka Wodna. Nr 5 p. 202-205. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych [Directive of the Minister of Environment of 4th. October 2002 on requirements that should be fulfilled in inland waters being natural fish habitats]. Dz. U. 2002 Nr 176 poz. 1455. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego [Directive of the Minister of Environment of 24. July 2006 on conditions that should be met when introducing waste waters to waters or soil and on substances particularly harmful for aquatic environment]. Dz.U. 2006 nr 137 poz. 984. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych [Directive of the Minister of Environment of 9th November 2011 on classification of uniform parts of surface waters and on environmental quality standards for priority substances]. Dz. U. 2011 Nr 257 poz. 1545. ROSENTHAL H. HILGE V. (eds) 1992. Fish farm effluents and their control in EC countries. FAR Workshop. Hamburg 23-25 Nov. 1992. Hamburg. Inst. für Meereskunde pp. 205.

 • SEYMOUR E. BERGHEIM A. 1991. Towards a reduction of pollution from intensive aquaculture with reference to the farming of salmonids in Norway. Aquacultural Engineering. Vol. 10. No. 2 p. 73-88.

 • SOBOCIŃSKI Z. TELEŻYŃSKI A. GORYCZKO K. 2003. Ocena wpływu obiektów pstrągowych na jakość wód poprodukcyjnych.

 • W: Pstrągarstwo produkcja środowisko profilaktyka [An assessment of the effect of rainbow trout farms on effluent quality. Rainbow trout farming production environment prophylactics]. Ed. K. Goryczko. Olsztyn. Wydaw. IRŚ. p. 45-49.

 • SZCZERBOWSKI J. (ed.) 1993. Rybactwo śródlądowe [Inland fishery]. Olsztyn. Wydaw. IRŚ. ISBN 8390103702 pp. 567.

 • SZLAUER L. 1996. Możliwość intensyfikowania samooczyszczania się zbiorników wodnych przez zawieszanie w niej folii polietylenowej [Possibilities of intensifying the self-purification of reservoirs by the suspension of polyethylene sheets]. Marine Sciences. No 3. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. 171 p. 123-142.

 • SZLAUER B. SZLAUER L. 1998. Organisms colonising polyethylene sheets deployed in the River Odra mouth. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis. Vol. 184. Ser. Piscaria. No 24 p. 79-90.

 • TAŃSKI A. WASIUK Ł. SZULC J. KORZELECKA-ORKISZ A. FORMICKI K. 2011. Ilość gniazd tarłowych troci wędrownej (Salmo trutta m. trutta) w rzece Gowienica w latach 2009-2010. W: Ocena i ochrona bioróżnorodności wód [The number of spawning nests of the sea trout (Salmo trutta m. trutta) in the Gowienica River in the years 2009-2010. In: An assessment and protection of aquatic biodiversity]. Ed. M. Jankun G. Furgała-Selezniow M. Woźniak A.M. Wiśniewska. Olsztyn. UWM p. 91-98.

 • TAŃSKI A. FORMICKI K. BONISŁAWSKA M. KORZELECKA- -ORKISZ A. WINNICKI A. 2008. Możliwości wspomagania naturalnego rozrodu łososia atlantyckiego (Salmo salar L.) i troci wędrownej (Salmo trutta m. trutta L.) w zlewni rzeki Iny. W: Biotechnologia w akwakulturze [Possibilities of supporting natural reproduction of the Atlantic salmon (Salmo salar L.) and the sea trout (Salmo trutta m. trutta L.) in the Ina River catchment basin. In: Biotechnology in aquaculture]. Eds. Z. Zakęś J. Wolnicki K. Demska-Zakęś R. Kamiński D. Ulikowski. Olsztyn. Wydaw. IRŚ. ISBN 978-83-60111-31-4 p. 173-180.

 • TELEŻYŃSKI A. 2004. Uwarunkowania techniczno-technologiczne jakości wód pohodowlanych z gospodarstw pstrągowych. W: Pstrągarstwo problemy prawne zdrowotne i jakościowe [Technical and technological determinants of the quality of effluents from rainbow trout farms. In: Rainbow trout farming legal health and quality aspects]. Ed. K. Goryczko. Wydaw. IRŚ p. 89-99.

 • WIOŚ 2011. Raport o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim w latach 2008-2009. Cz. VI.2. Rzeki [Report on environmental status in zachodniopomorskie province in the years 2008-2009. P. VI.2. Rivers]. Biblioteka Monitoringu Środowiska [online]. Szczecin. [Access 05.06.2013]. Available at: http:// www.wios.szczecin.pl/bip/chapter_16003.asp?soid=990 9108BB3CB41938A7973DC9CE77170

 • WIOŚ 2013. Raport o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim w latach 2010-2011 [Report on environmental status in zachodniopomorskie province in the years 2010-2011]. Biblioteka Monitoringu Środowiska [online]. Szczecin. [Access 05.06.2013]. Available at: http://www.wios.szczecin.pl/bip/chapter_16003.asp?soid=99D70A4564AB4E138390A7E3E22F9B65

Search
Journal information
Impact Factor


CiteScore 2018: 1.55

SCImago Journal Rank (SJR) 2018: 0.401
Source Normalized Impact per Paper (SNIP) 2018: 1.389

Ministry of Science and Higher Education: 40 points

Index Copernicus (ICV) 2018: 132.77 points

Cited By
Metrics
All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 160 95 10
PDF Downloads 82 61 8